PIT z ulgą dla krwiodawców: czy ta ulga podatkowa jest stała, czy też może zostać zlikwidowana?


Przekazanie darowizny w określony sposób może generować po stronie darczyńcy pewne, wskazane prawem korzyści podatkowe. Darowizna może być przekazana w formie pieniężnej lub materialnej. Co prawda, na gruncie Kodeksu Cywilnego krew i jej składniki nie są traktowane jako „rzecz”, a jednak posiłkując się przepisami podatkowymi należy powiedzieć, że darowizna może być dokonana także w postaci krwi.

 

Ulga podatkowa na krew przysługuje honorowym krwiodawcą. Ulga w rozliczeniu rocznym Pit tego rodzaju zostanie zastosowana tylko wówczas, gdy podatnik oddaje krew odpowiednim organom – stacjom krwiodawstwa. PIT z ulgą dla krwiodawców nie znajdzie zastosowania, jeśli krew nie jest oddawana bezpłatnie, a krwiodawca pobiera za nią opłatę. Czy rząd w najbliższym czasie nie planuje usunięcia lub zmodyfikowania ulgi podatkowej na rew?

Konstrukcja ulgi na krew

Ulga podatkowa na krew jest w rzeczywistości ulgą na darowiznę krwi i dotyczy „darowania” krwi przez honorowego krwiodawcę. Rozliczenie PIT może ujmować ulgę na krew jako darowiznę przekazaną na cele krwiodawstwa. Ulga na krew podlega odliczeniu od dochodu lub przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej. Z takiej preferencji w opodatkowaniu skorzystają honorowi dawcy krwi rozliczający się z fiskusem:

  • Na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej,
  • Na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że PIT z ulgą dla krwiodawców może zostać złożony na druku PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Dwa pierwsze formularze podatkowe dotyczą rozliczenia na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej 18 i 32%. Pierwszy z nich dotyczy rozliczenia za pośrednictwem płatnika, a drugi rozliczenia dokonywanego od dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatnika. PIT-28 przeznaczony jest dla osób opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga podatkowa na krew przysługuje w związku z honorowym krwiodawcę, a jej wysokość bezpośrednio uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyźni w ciągu roku mogą oddać 2,7 litrów krwi i 25 litrów osocza, a kobiety 1,8 litra krwi oraz 25 litrów osocza. W zamian, w ramach ulgi na krew uzyskają w rocznym rozliczeniu podatkowym odliczenie. Ulga na darowiznę krwi jest ulgą limitowaną:

  • Kobiety maksymalnie odliczą 3484 zł rocznie,
  • Mężczyźni maksymalnie odliczą 3601 zł rocznie.

Za każdy litr krwi oddanej do stacji krwiodawstwa przysługuje ekwiwalent, na podstawie którego wyliczana jest ostateczna wysokość ulgi. Minister Zdrowia określił, że jeden litr krwi kosztuje 130 zł, a litr osocza – 170zł. Urzędy Skarbowe przy określaniu wysokości ulgi podatkowej dla krwiodawców nie różnicują oddawania krwi i osocza, przez co za jeden litr oddanej krwi i jej składników należy się honorowemu krwiodawcy ekwiwalent w wysokości 130 zł.

Wysokość ulgi na darowiznę nie może przekroczyć 6% dochodów podatnika z poprzedniego roku podatkowego. Limit ten stosowany jest łącznie dla darowizn:

  • Na cele krwiodawstwa,
  • Na cele kultu religijnego,
  • Na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przy określaniu ostatecznej kwoty ulgi na krew należy zsumować wszystkie kwoty odliczeń wynikających z przekazanych darowizn. Jeśli nie przekraczają one 6% dochodu podatnika, można będzie odliczyć je wszystkie.

Ulga na cele krwiodawstwa przysługuje, jeśli krew oddawana jest przez krwiodawcę bezpłatnie. Darowizna musi być przy tym dokonana na rzecz jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Ulga podatkowa na krew nie znajdzie zastosowania, jeśli darowizna krwi zostanie poniesiona na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Plany rządu 

Jak dotychczas, ulga w rozliczeniu rocznym Pit z tytułu krwiodawstwa nie jest zagrożona likwidacją, a rząd nie ma zamiaru jej zmodyfikować. W kolejnych rozliczenia rocznych można więc składać PIT z ulgą dla krwiodawców honorowych i zostanie ona poprawnie wykorzystana, oczywiście po spełnieniu wymaganych prawem warunków.