Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

PIT małżeństwa - gdy małżonkowie osiągają dochody zagraniczne


Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego, jeśli uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, byli przez cały rok małżeństwem i istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Wówczas PIT małżeństwa można złożyć na jednym druku: PIT-37 lub PIT-36. Czy w takim formularzu podatkowym można ująć dochody zagraniczne, które jedno z małżonków lub oboje uzyskali w poprzednim roku podatkowym?

 

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Rozliczanie dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym będzie obowiązkowe dla polskich rezydentów podatkowych, ponieważ są oni objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Taki obowiązek spoczywa na polskich rezydentach podatkowych, a więc osobach, które posiadają w Polsce swoje miejsce zamieszkania, mają tu tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W rozliczeniu rocznym polskiego rezydenta podatkowego należy ująć wszystkie jego ubiegłoroczne dochody, zarówno pozyskane na terenie kraju, jak i za granicą.

Decydujące znaczenie dla opodatkowania dochodów zagranicznych ma to, jaką umowę międzynarodową Polska podpisała z krajem lub krajami, w których w poprzednim roku podatkowym zarobkował podatnik.

Dochody zagraniczne w PIT

Będąc polskim rezydentem podatkowym, podatnik w jednym rozliczeniu PIT powinien uwzględnić:

  • dochody pozyskane w Polsce,
  • dochody pochodzące z zagranicy,
  • dochody wypłacane podatnikowi przez zagraniczne przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy praca na ich rzecz jest wykonywana w Polsce, czy poza terenem kraju.

Przy rozliczaniu dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym należy sprawdzić, jaka zasada unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w przypadku danego kraju zarobkowania podatnika. Z wieloma krajami Polska ma podpisane umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają ustrzec podatników przed sytuacją, w której dwukrotnie płaciliby podatek od swoich przychodów, w kraju uzyskania przychodów i w kraju zamieszkania. Stanowią one prawo nadrzędne nad ustawą, dlatego też przy rozliczaniu dochodów zagranicznych podatnik powinien sprawdzić, czy nie są one objęte szczególnymi zasadami opodatkowania.

Umowy międzynarodowego mogą wskazywać na opodatkowanie przychodów:

  • tylko w jednym państwie – albo w kraju zarobkowania, albo w kraju rezydencji podatkowej;
  • w obu państwach, ale pobór podatku tylko w jednym z nich do wartości określonego limitu;
  • w obu państwach, z prawem zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania – zwolnienia z progresją, proporcjonalnego odliczenia.

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik uzyskiwał przychód w dwóch różnych krajach o różnych metodach opodatkowania, musi rozliczyć się z nich zgodnie z tymi umowami. Umowy mogą uwzględniać metodę:

  • Odliczenie proporcjonalne,
  • Zwolnienie z progresją.

Zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania za pośrednictwem odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochody zagraniczne należy wykazać w rozliczeniu PIT-36. Podatnik będzie musiał przy tym obliczyć podatek zapłacony u źródła w obcym kraju, ale wyłącznie proporcjonalnie, nie więcej niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy.

W przypadku drugiej z metod - zwolnienia z progresją, podatnik powinien doliczyć do dochodów krajowych, ale nie będzie obowiązku jego opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wspólne rozliczenie podatkowe

Małżonkowie mogą ująć w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, składanym na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla współmałżonków, dochody zagraniczne. Zgodnie z przepisami, łączne opodatkowanie zastosują również małżonkowie, w przypadku których:

  • miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
  • jedno z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

- jeśli osiągnięte przez nich przychody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają wysokość stanowiącą łącznie co najmniej 75 proc. całkowitego przychody osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Muszą również udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.