PIT-8C i podatek giełdowy - podstawowe informacje


Dochody pozyskiwane Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podlegają rozliczeniu w polskim Urzędzie Skarbowym. Są to dochody z odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

 

Dochody z giełdy mogą pochodzić z objęcia udziałów, czyli akcji, w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jakie Pity powinni wypełniać inwestorzy giełdowi? Czy płacony przez nich podatek giełdowy będzie tożsamy z podatkiem dochodowym? W jakiej sytuacji składany jest PIT-8C?

Informacja od maklerów

Osoby fizyczne uzyskujące dochody z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, bądź innych pochodnych instrumentów finansowych, inwestują na giełdzie za pośrednictwem np. firm maklerskich. Firmy tego rodzaju występują w świetle prawa podatkowego, w roli płatników podatku dochodowego, dlatego też to one zobowiązane są do wystawienia na rzecz podatników informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Mowa tu o informacji na druku PIT-8C.

Kiedy składa się PIT-8C?

Formularz PIT-8C składany jest w odniesieniu do dochodów giełdowych, jaki i dochodów pochodzących z innych źródeł, wśród których wymienia się zasiłki, alimenty, dotacje, subwencje czy stypendia. Generalnie, informacja PIT-8C może dotyczyć (Art. 30a ustawy o PIT):

  • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
  • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
  • kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,
  • dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,
  • kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
  • dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym,
  • dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Stypendia wypłacane z różnego tytułu, dotacje dla osób fizycznych czy subwencje, również będą podstawą do opłacania zryczałtowanego podatku i sporządzenia przez płatnika informacji podatkowej PIT-8C.

Deklarację tą składa płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Deklaracje PIT-8C sporządzane są przez płatników w dwóch egzemplarzach, po jednym, dla podatnika i do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podatnik może otrzymać w danym roku podatkowym więcej niż jedną informację podatkową PIT-8C. Może otrzymać on kilka takich formularzy, jeśli dokonywał transakcji giełdowych w różnych instytucjach. W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać sumy kwot wynikających z tych samych pozycji w poszczególnych informacjach PIT-8C. Dopiero wówczas obliczany jest łączny podatek giełdowy, który należy odprowadzić na konto fiskusa.

Podatek giełdowy w praktyce

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje w art. 30b, że od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, płacony jest podatek giełdowy. Jest to właściwie podatek dochodowy w wymiarze 19% uzyskanego dochodu. Dochody giełdowe nie łączy się z innymi dochodami podatnika i nie opodatkowuje łącznie. Dlatego też podatnik ma obowiązek złożenia odrębnego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. W takiej sytuacji podatnik wypełni dwa druki Pity.

Aby rozliczyć podatek giełdowy należy posiłkując się informacją podatkową na druku PIT-8C wypełnić roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38 do końca kwietnia 2014 roku.

Podatku giełdowego nie odprowadza się, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 42 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych – w skali roku do łącznej wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.