PIT-11 - przedsiębiorco, to Twój obowiązek!


Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące PIT-11. To formularz podatkowy, który staje się podstawą dla tworzenia przez pracowników - podatników zeznań PITy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia informacji podatkowej i przesłania jej terminowo podatnikowi i do urzędu skarbowego. Zeznania PITy roczne pracowników opierają się na danych zgromadzonych w PIT-11.

 

Czym jest PIT-11?

PIT-11 jest informacją podatkową, którą ty, jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników, musisz im przesłać, aby mogli rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest on informacją o kwocie uzyskanego przychodu wystawianą przez płatnika podatku dochodowego. Obowiązek sporządzenia i wysłania PIT-11 wynika z faktu bycia płatnikiem podatku dochodowego. Przedsiębiorca występujący w roli pracodawcy ma obowiązek obliczania od wynagrodzenia i innych, pozapłacowych świadczeń pracowniczych, zaliczki na podatek PIT oraz odprowadzania jej terminowo, co miesiąc, do właściwego urzędu skarbowego.

PIT-11 nie należy mylić z drukiem służącym na roczne rozliczenie podatkowe pracownika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to informacja podatkowa wysyłana w jednobrzmiących egzemplarzach do podatnika i urzędu skarbowego.

Kiedy przesłać PIT-11 pracownikom?

Niezależnie od tego, czy pełniłeś rolę płatnika przez okres kilku dni, tygodni czy miesięcy, zawsze będziesz musiał wystawić informację podatkową PIT-11 pracownikowi. Należy wystawić i wysłać taki druk pracownikowi i do fiskusa w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego, o ile posłużysz się elektronicznym formularzem PIT-11. Jeśli zatrudniasz do 5 osób, możesz wybrać papierowy druk, ale wtedy koniecznie trzeba wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia danego roku podatkowego.

Jak przekazać PIT-11?

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i zatrudniasz do 5. osób, możesz wybrać, czy wyślesz PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, czy papierowej. Powyżej tej granicy zatrudnienia konieczne jest posługiwanie się elektronicznym formularzem PIT-11. Niemniej pracownikowi jako płatnik podatku dochodowego możesz przekazać ten sam druk:

 • Listem poleconym,
 • Do rąk własnych,
 • Pocztą elektroniczną, jeśli deklaracja PIT-11 jest podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Konsekwencje braku PIT-11 po stronie przedsiębiorcy

Jeśli nie dopełnisz obowiązku przekazania PIT-11 fiskusowi i pracownikowi, narażasz się na wymierzenie kary grzywny. Podstawą jej wymierzenia jest art. 80 par. 2 Kodeksu karnego skarbowego. Przewidziano w nim sankcje dla płatnika za niezłożenie w terminie organowi podatkowemu informacji podatkowej, tj. informacji sporządzonych i przekazywanych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nieprzekazanie informacji podatkowej będzie traktowane jako przestępstwo skarbowe i grozi za nie grzywna w wysokości od 10 do 180 stawek dziennych, przy czym taka stawka w 2017 roku wynosi od 66,66 zł do 26.664 zł. W przypadkach mniejszej wagi kwalifikowane są one do wykroczeń skarbowych, za które grozi grzywna w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekraczać podwójnej wysokości tej płacy, tj. 4000 zł.

Kiedy wystawić PIT-11?

Najczęściej jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników wystawiasz PIT-11 na początku kolejnego roku podatkowego. Niemniej, jeśli u płatnika ustał obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu trwania roku podatkowego, PIT-11 jest przekazywany w terminie 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o wystawienie informacji.

Nie będziesz musiał wystawiać formularza PIT-11, jeśli pracownik złoży w terminie do 10 stycznia kolejnego roku podatkowego na twoje ręce oświadczenie na druku PIT-12, bowiem wówczas płatnik podatku dochodowego będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego pracownika w jego imieniu, na formularzach PITy PIT-40 lub PIT-40A. Wtedy nie ma już potrzeby dodatkowego wypełniania i przesyłania podatnikom informacji podatkowej PIT-11.

Jakie informacje należy zawrzeć w PIT-11?

W PIT-11 musisz ująć przychody pozyskane przez twojego pracownika:

 • ze stosunku służbowego,
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy nakładczej,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,
 • wypłaty w spółdzielniach pracy z tytułu udziały w nadwyżce bilansowej,
 • przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • przychody z praw autorskich i praw pokrewnych,
 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, trenerskiej, naukowej, literackiej, oświatowej i publicystycznej itd.

W PIT-11 musi znaleźć się informacja o wysokości opłaconych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika czy podatnika.