Opodatkowanie PIT a użyczenie lokalu niewielkiej spółce


Według Kodeksu cywilnego i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa użyczenia jest podstawą do wykorzystywania na przykład na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej cudzych składników majątku, w formie całkowicie bezpłatnej. Oznacza to, że osoba użyczająca dany składnik majątku, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego dochodu, a więc jej działania nie powodują powstania obowiązku podatkowego.

 

Dla celów podatkowych użyczenie jest darmowym korzystaniem z cudzego majątku i zwykle po stronie użyczającego nie generuje powstania obowiązku ujmowania jakichkolwiek świadczeń czy kwoty dochodu w rocznej deklaracji podatkowej. Inaczej jednak opodatkowanie PIT będzie wyglądało w przypadku osób a instytucji, korzystających z użyczonego składnika majątku.

Użyczenie lokalu osobie prywatnej

Jeżeli chodzi o użyczenie składników majątku osobie prywatnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, to taka sytuacja nie pociągnie za sobą konieczności opodatkowania PIT. Roczne Pity osób korzystających z użyczonej rzeczy ruchomej lub nieruchomości w trybie bezpłatnym, nie będą ujmowały z tego tytułu żadnego dochodu. Nie ma przy tym najmniejszego znaczenia, na jakie cele będzie wykorzystywana użyczona rzecz lub nieruchomość, ani kto właściwie będzie jej używał.

Obecnie, od 1 stycznia 2009 roku, podatnik użyczający rzecz czy nieruchomość, nie musi ustalać przychodu do opodatkowania w PIT.

Użyczenie na rzecz działalności gospodarczej

W przypadku użyczenia lokalu niewielkiej spółce, czyli podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, użytkowanie prowadzi do powstania nieodpłatnego świadczenia. Dla przedsiębiorców wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Liczone jest więc od takiego nieodpłatnego świadczenia opodatkowanie PIT.

Czyli ta sama sytuacja – korzystanie z użyczonego lokalu – może być dwojako interpretowana w rozumieniu regulacji prawno-skarbowych, w zależności od tego, czy lokal eksploatuje osoba prywatna (fizyczna), czy firma (instytucja). Roczne Pity przedsiębiorców korzystających z użyczonego lokalu będą musiały ujmować wartość przysporzenia, jaką ustala się według wartości czynszu, jaki w rzeczywistości przysługiwałby wynajmującemu w razie zawarcia umowy najmu lokalu.

Niemniej nie zawsze w wyniku zawarcia umowy użyczenia zastosowanie znajduje opodatkowanie PIT. Jeżeli podatnik korzysta bowiem w działalności gospodarczej ze składników majątku, np. lokalu, użyczonych mu przez członka rodziny zaliczanego do I lub II grupy podatkowej, to wówczas powstały u niego z tego tytułu przychód – będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.