Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki nielimitowane i limitowane


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie w określonych przypadkach mają możliwość dokonania odliczenia z tytułu ulgi na rehabilitację w PIT. Ulga rehabilitacyjna zakłada dokonywanie odliczeń limitowanych oraz nielimitowanych. Jakie to będą odliczenia? Jakie Pity podatników mogą ujmować ulgę rehabilitacyjną?

 

Konstrukcja ulgi rehabilitacyjnej

Przepisy podatkowe obowiązujące aktualnie w Polsce wskazują, że podatnicy posiadający formalne orzeczenie o zakwalifikowaniu ich do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, mogą skorzystać z ulgi na rehabilitację. Jest ona dostępna także dla opiekunów osób niepełnosprawnych, po spełnieniu określonych warunków. Ulga rehabilitacyjna polega na uwzględnieniu w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT wydatków na szeroko rozumianą rehabilitację. Ulga ta daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot wydatkowanych na cele rehabilitacyjne bądź cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Nie każda osoba ponosząca wydatki na swoją rehabilitację będzie mogła złożyć deklarację PIT za poprzedni rok podatkowy z ulgą rehabilitacyjną. Takie uprawnienia istnieją w stosunku do:

  • osób o ustalonym stopniu niepełnosprawności,
  • podatników utrzymujących osoby niepełnosprawne, tj. opiekunów osób niepełnosprawnych, będących osobami z ich bliskiej rodziny.

Osobą niepełnosprawną jest podatnik, który posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ważne jest to, że orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Odliczenia limitowane i nielimitowane

W przeważającej większości przypadków dokonywanie odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej ma charakter limitowany. W rozliczeniu PIT rocznym podatnika niepełnosprawnego nie można odliczać dowolnej kwoty wydatków na tzw. cele rehabilitacyjne. W ramach ulgi rehabilitacyjnej - limitowanej kwotowo - rozlicza się wydatki, poniesione przez niepełnosprawnego lub jego opiekuna, na:

  • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
  • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
  • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Korzyścią dla podatnika przy odliczeniach limitowanych kwotowo w uldze na rehabilitację jest to, że nie trzeba udowadniać ich poniesienia, ani dokumentować ich.

Istnieje też ulga rehabilitacyjna nielimitowana, przy której należy mieć stosowną dokumentację dla odliczenia poniesionych wydatków, choć odliczenie to może mieć wówczas dowolną wysokość. W ramach ulgi rehabilitacyjnej nielimitowanej mówimy między innymi o uldze na leki. Jest elementem składowym ulgi na rehabilitacji i stanowi ulgę nielimitowaną. Pity roczne podatników uprawnionych do odliczania ulgi na leki mogą odliczać od dochodu dowolną kwotę, ale wydatkowaną i udokumentowaną fakturami z aptek. Ulga na leki jest rozliczana w związku z zakupem lekarstw. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu, a stałą kwotą 100 zł. W uldze na leki nie ma znaczenia górny pułap dokonanych wydatków. Jeśli kwota podatku na to pozwoli, można je w całości odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.