Nadpłata podatku - co ordynacja podatkowa mówi na ten temat i czy szykują się zmiany?


Nadpłata podatku powinna być zwrócona podatnikowi lub zaliczona na poczet przyszłych płatności podatku. Kiedy po stronie podatnika powstaje owa nadpłata i jak definiuje ją właściwie ordynacja podatkowa? Prezentujemy artykuł dotyczący funkcjonowania nadpłaty podatkowej w PIT oraz pomysłów polskiego rządu w kwestii zmian w tym temacie, które pociągną za sobą konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów podatkowych.

 

Definicja nadpłaty podatku

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata podatku wynika z odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zbyt wysokiej kwoty łącznej zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie nadpłata może wynikać z ulg podatkowych i odliczeń, z których w danym rozliczeniu podatkowym skorzystał podatnik.

Tymczasem w Ordynacji podatkowej w art. 75 wskazano, że podatnik może zakwestionować zasadność pobrania przez płatnika podatku albo zakwestionować wysokość pobranego podatku. W tym celu powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej. Uprawnienie to dotyczy:

 • podatników,
 • płatników,
 • inkasentom,
 • wspólnikom spółki cywilnej.

Płatnik lub inkasent może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeśli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika. Odpowiedni organ podatkowy przyjmuje wniosek i rozpatruje go. Później wydaje decyzję. Jeśli stwierdza w niej nadpłatę, określa równocześnie wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości, w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty było związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. Z kolei, gdy wniosek jest niezasadny, to organ podatkowy odmawia stwierdzenia nadpłaty.

Powstanie nadpłaty podatkowej w PIT

W przypadku podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, są oni zobowiązani co miesiąc lub co kwartał odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Może się zdarzyć, że łączna kwota zaliczek będzie wyższa po zakończeniu roku podatkowego niż należny fiskusowi podatek. Wynikać to może z faktu wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem lub na zasadach właściwych dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Dzieje się to dlatego, że stawka podatku dochodowego w takich wspólnych zeznaniach podatkowych jest obliczana na podstawie połowy łącznych dochodów - współmałżonków lub rodzica z dzieckiem. Może się więc okazać, że podatnik nadpłacił podatek, płacąc go w stawce 32 proc., zamiast 18 proc.. Nadpłata podatku podlega albo zwrotowi, albo zaliczeniu na poczet innych należności podatkowych - zaległych lub przyszłych występujących po stronie podatnika.

Kiedy może nastąpić zwrot nadpłaty podatku?

Nadpłata podatku, zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy. Jest on liczony od momentu złożenia:

 • zeznania rocznego - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • deklaracji rocznej - w przypadku podatników opłacających specjalny podatek węglowodorowy,
 • deklaracji podatku akcyzowego - w przypadku podatników akcyzy,
 • deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - w przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

Jeśli okaże się, że na przykład w rozliczeniu PIT podatnika wykazana zostanie nadpłata podatku, podlega ona zwrotowi dla podatnika. On sam wybiera, w jaki sposób fiskus ma dokonać zwroty nadpłaty podatkowej - za pośrednictwem:

 • przelewu bankowego,
 • przekazu pocztowego,
 • wypłaty gotówkowej w kasie urzędu skarbowego.

Bardzo niskie kwoty nadpłaty powodują, że w ogóle nie jest ona zwracana podatnikowi, tylko przeznaczana przez fiskusa na kolejne należności podatkowe.

Planowane zmiany w dziedzinie nadpłaty podatku

W połowie września 2017 roku do polskiego Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który przewiduje pewne zmiany dotyczące nadpłaty podatku i jej zwrotu na konto podatnika. Przewiduje on skrócenie z 3 miesięcy, jakie obowiązują obecnie, do zaledwie 30 dni czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku. Takie zmiany miałyby objąć następujące podmioty:

 • podatników podatku akcyzowego,
 • podatników specjalnego podatku węglowodorowego,
 • jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
 • przedsiębiorców państwowych,
 • płatników PIT.

Autorzy poselskiego projektu zmian w Ordynacji podatkowej wskazują, że aż 3-miesięczny termin przeznaczony na zwrot nadpłaty jest zbyt długi i nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Z uwagi na fakt, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza elektroniczne deklaracje podatkowe mogą być weryfikowane znacznie szybciej, to podatnicy także powinni móc wcześniej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.