Nadchodzące zmiany w podatkach - "opresyjność i fiskalizm", czyli trudna sytuacja polskich przedsiębiorców


Warunki fiskalne w Polsce nie sprzyjają prowadzeniu i rozwijaniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie mają możliwości korzystania z licznych preferencji podatkowych i ulg, jak ma to miejsce w wielu krajach, nawet w samej Unii Europejskiej. Skutkiem tego, ich zestawienia podatkowe roczne wskazują na wysoki podatek dochodowy do zapłaty na rzecz fiskusa.

 

Zmiany w podatkach, jakie wchodzą w życie w 2015 roku nie spowodują poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Ich zdaniem, nowelizacja Ordynacji Podatkowej jedynie utrudni ich funkcjonowanie w gospodarce. Jak będzie wyglądała po nowym roku deklaracja PIT przedsiębiorcy?

Fiskalizm i opresyjność państwa wobec firm

Polskie przedsiębiorstwa będą miały więcej obowiązków podatkowych wobec fiskusa i nie będą miały jednocześnie możliwości legalnego obniżania płaconych podatków. Skutkiem tego zwiększą się ich zobowiązania. Dla wielu przedsiębiorców może to w konsekwencji oznaczać konieczność ogłoszenia upadłości. Brak możliwości uzyskania rzetelnej interpretacji podatkowej, czy zwiększenie zakresu obowiązywania podatków dochodowych uderza bezpośrednio w działalność polskich przedsiębiorstw. Eksperci Business Centre Club wypowiadają się, że zdecydowanie w połowie przyszłego roku zwiększy się opresyjność państwa polskiego odnośnie przedsiębiorców. Jednocześnie ich pozycja we wszelkich postępowaniach podatkowych i kontrolnych ulegnie zdecydowanemu osłabieniu.

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Już w czerwcu 2015 roku weszła w życie w Polsce nowelizacja Ordynacji podatkowej, przygotowana przez rząd Donalda Tuska. Dla przedsiębiorców nie jest to bynajmniej dobra wiadomość. Przekreśla ona między innymi możliwość stosowania w praktyce legalnych metod obniżania podatków. Optymalizowanie podatków od tej pory będzie najprawdopodobniej polegało wyłącznie na przeniesieniu firmy do innego kraju, gdzie warunki fiskalne są bardziej korzystne dla przedsiębiorców niż w Polsce.

Nowa Ordynacja podatkowa zakłada uzależnienie czynności procesowych od uzyskania opinii rady ds. unikania opodatkowania, co będzie pociągało za sobą dodatkowe koszty dla podatników. Podatnicy będą karani również wówczas, jeśli odmówią fiskusowi dostarczenia dowodów we własnej sprawie, które by ich obciążały. Na mocy nowelizacji prawa podatkowego zostanie wprowadzone przedawnienie nadpłaty podatkowej oraz rozszerzy się zakres przesłanek zawieszenia przedawnienia podatkowego.

Kosztem podatników wprowadzane są zmiany w podatkach, przez co zestawienia podatkowe roczne będą mogły uwzględniać mniejszą liczbę ulg i odliczeń. Ulgi w podatku PIT zostaną zniesione w zdecydowanej części, a rząd wprowadzi między innymi opodatkowanie podatkiem CIT (podatkiem dochodowym od osób prawnych) dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, a dodatkowo także spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Interpretacje podatkowe po 2015 roku

Zmiany w podatkach wprowadzane w życie nowelizacją Ordynacji podatkowej, będą dotyczyły także ograniczenia prawa do uzyskania interpretacji podatkowej przez przedsiębiorców i inne zainteresowane nimi podmioty. Ministerstwo Finansów planuje ograniczenia w zakresie wydawania takich indywidualnych interpretacji podatkowych. Resort najwyraźniej dąży do ograniczenia wysyłania i składania przez podatników wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji. To zrozumiałe z uwagi na koszty ich wydawania, ale przedsiębiorcy będą musieli odtąd polegać na własnej interpretacji istniejących przepisów prawa podatkowego, niekoniecznie zgodnych z rzeczywistością. Może to prowadzić do nakładania wielu sankcji dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Po wdrożeniu w życie nowych przepisów podatkowych, czyli w połowie przyszłego roku, podatnicy chcący uzyskać interpretację indywidualną przepisów podatkowych, będą zmuszeni do dostosowania się do nowych przepisów. Po nowelizacji Ordynacji podatkowej, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej:

  • Będą mogły dotyczyć tylko przyszłych skutków podatkowych, a nie obecnych. Przez co podatnik opisując stan faktyczny w swoim przedsiębiorstwie może narazić się automatycznie na nałożenie sankcji karnych przez fiskusa.
  • W swoim przedmiocie nie będą mogły dotyczyć przepisów adresowanych do organu podatkowego. Oznacza to, że interpretacja indywidualna podatkowa nie zostanie wydana, jeśli we wniosku podatnik zapyta o np. zakres uprawnień organu podatkowego w danej sytuacji,
  • Nie będą mogły dotyczyć zdarzeń, uznawanych przez organ podatkowy za zamiar obejścia prawa przez podatnika. Dyrektor Izby Skarbowej będzie mógł odrzucić wniosek podatnika o wydanie interpretacji podatkowej, nawet w kluczowych kwestiach, tłumacząc się domniemaniem obejścia przepisów podatkowych.

Interpretacje indywidualne są bardzo ważne w funkcjonowaniu przedsiębiorców, ponieważ wyjaśniają dla konkretnych przypadków, odpowiednie przepisy. Podatnik ma więc pewność, że stosuje przepisy podatkowe właściwie i nie naraża się tym samym na przykre sankcje ze strony fiskusa. Ograniczenie zakresu zastosowania interpretacji indywidualnych podatkowych oceniane jest przez przedsiębiorców jako negatywne i mogące prowadzić do opresyjności organów podatkowych wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek VAT

Nie tylko deklaracja PIT przedsiębiorców ulegnie wkrótce zmianie w związku z modyfikacją systemu podatkowego w Polsce. Również zmienią się zasady dotyczące podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Pierwszą, najbardziej dotkliwą zmianą dla przedsiębiorców będzie to, że rząd zdecydował o przedłużeniu okresu obowiązywania wyższych stawek podatku VAT. Pierwotnie do końca 2014 roku miały obowiązywać stawki VAT w wysokości 23 i 8%, a od 1 stycznia 2015 roku miały one zostać obniżone do poziomu 22 i 7%. Tak się jednak nie stanie, co rząd tłumaczy niekorzystną sytuacją w finansach publicznych i rosnącym deficytem budżetowym.

Od października 2014 roku wprowadzone w życie zostały nowe mechanizmy dotyczące ograniczenia oszustw podatkowych i funkcjonowania szarej strefy. Zdaniem przedsiębiorców, tzw. solidarna odpowiedzialność za VAT oraz odwrócony VAT dla obrotu niektórymi towarami, nie tylko nie przyczyni się do ograniczenia szarej strefy, ale uderzy w finansową kwestię działalności przedsiębiorstw.

Jak widać, polski rząd pomimo szumnych haseł o dbanie o branżę Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nie czyni z goła nic, aby stworzyć dla przedsiębiorców korzystny system fiskalny w Polsce.