Na czym polega unijna dyrektywa podatku VAT


Unia Europejska wydaje dyrektywy i rozporządzenia dla wszystkich państw członkowskich w sprawie między innymi podatków, czego najlepszym przykładem jest Dyrektywa odnosząca się do podatku VAT. Mowa tu o Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Podatek VAT według tej dyrektywy nie może być w państwach członkowskich Unii europejskiej niższy, w swej podstawowej stawce, od stawki 15%. Górna granica stawki podstawowej nie jest ograniczona. Jakie jeszcze założenia zawiera dyrektywa podatku VAT?

Cel wprowadzenia dyrektywy

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie podatku VAT kodyfikuje przepisy wprowadzające wspólny system VAT, stosowany w odniesieniu do produkcji oraz dystrybucji towarów i usług kupowanych i sprzedawanych stricte w celach konsumpcyjnych w całej Unii Europejskiej. Podatek VAT jest definiowany we wspominanej dyrektywie unijnej jako podatek od wartości dodanej i jest to ogólny podatek konsumpcyjny znajdujący zastosowanie w odniesieniu do działalności handlowej obejmującej produkcję i dystrybucję towarów oraz świadczenie usług. Podatek ten jest obliczany na podstawie wartości dodanej do towarów i usług na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji towarów czy usług.

Ostatecznie podatek VAT obciąża konsumenta docelowego towarów i usług oraz jest on opłacany w ramach łącznej ceny za towar lub usługę.

Podatnikiem podatku VAT jest każda osoba prowadząca na własny rachunek, w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej działalność gospodarczą, bez względu na cel czy uzyskiwany rezultat. Działalność gospodarcza to w rozumieniu dyrektywy o VAT między innymi działalność:

 • Produkcyjna,
 • Handlowa,
 • Usługowa,
 • Rolnicza,
 • Wolnych zawodów.

Co podlega opodatkowaniu?

Podatek VAT opłacany jest od transakcji polegających na:

 • Dostawie towarów dokonywanych przez podatnika,
 • Wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w państwach członkowskich i pomiędzy nimi,
 • Imporcie towarów spoza Unii Europejskiej,
 • Świadczeniu usług przez podatnika.

Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostało zdefiniowane na gruncie dyrektywy unijnej, jako nabycie obejmujące transport towarów z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego.

Możliwość odliczenia podatku VAT

Wytyczne dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie podatku VAT pozwalają płatnikom podatku VAT odliczyć w rozliczeniu podatkowym kwotę podatku, którą zapłacili innym podatnikom, dzięki czemu na wielkość podatku nie wpływa liczba transakcji dokonanych przez te podmioty. Dostawy towarów i usług, będący podatnikami podatku VAT, uiszczają należny fiskusowi podatek od towarów i usług, w obrocie krajowym, po odliczeniu VAT zapłaconego wcześniej swoim dostawcom. Zarówno transakcje importu, jak i eksportu podlegają VAT.

Gdzie funkcjonuje dyrektywa VAT?

VAT UE, określony w ramach Dyrektywy Unii Europejskiej, nie jest nakładany między innymi w obrębie terytoriów:

 • wyspa Helgoland,
 • terytorium Büsingen,
 • Ceuta,
 • Melilla,
 • Livigno,
 • Campione d’Italia i włoska część jeziora Lugano,
 • góra Athos,
 • Wyspy Kanaryjskie,
 • francuskie departamenty zamorskie,
 • Wyspy Alandzkie, W
 • Wyspy Normandzkie.

Podatek VAT nie obowiązuje również na Gibraltarze oraz w części Cypru.