Na czym polega opodatkowanie IKZE


Od 1 stycznia 2012 roku w Polsce istnieje możliwość alternatywnego oszczędzania na emeryturę względem Indywidualnych Kont Emerytalnych. Mowa tutaj o uruchomionych wówczas Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, w skrócie nazywanych IKZE.

 

Najważniejszą kwestią związaną z IKZE jest to, że kwoty wpłacane na takie konta odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem PIT. Jednocześnie, wpłaty z IKZE nie są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie opodatkowanie PIT odnosi się do wpłat na IKZE. Czy jest to korzystne rozwiązanie dla polskich podatników?

Podatek PIT od IKZE

IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego umożliwiają zapewnienie sobie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Dzięki nim jednocześnie oszczędzamy i inwestujemy pewne środki finansowe. Instytucja IKZE powstała na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r., dodając do systemu IKE konta IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku przez podatnika nie mogą być wyższe od kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni.

Osoby decydujące się na oszczędzanie na emeryturę w IKZE dokonują odliczenia wpłat na konto od podstawy opodatkowania PIT. Wpłaty na IKZE podlegają więc odliczeniu od dochodu, zmniejszają wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki należy opłacić na rzecz fiskusa.

Jak opodatkowane są IKZE? Otóż, mówi o tym ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 26 ust. 1 pkt 2b wskazuje, że podstawą obliczenia podatku stanowi co do zasady odpowiednio ustalony dochód lub przychód podatnika, po odliczeniu od niego między innymi kwot wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Nie można w sposób dowolny dokonywać odliczenia od dochodu podatnika wpłat realizowanych na IKZE. Istnieje przy tym limit odliczenia określony w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Kto może skorzystać na IKZE?

Z oszczędzania na IKZE mogą korzystać niemalże wszyscy podatnicy, choć nie dla wszystkich możliwe jest dokonywanie odliczenia od dochodu wpłat realizowanych na IKZE. Taką możliwość mają podatnicy PIT rozliczający się według:

  • Skali podatkowej,
  • Podatku liniowego.

Zwolnienie z opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem PIT nie obejmuje wszystkich wpłat na IZKE. Według art. 21 ust. 1 pkt 58b ustawy o PIT, od dnia 1 stycznia 2012 roku zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT podlegają wyłącznie wpłaty transferowe środków zgromadzonych przez podatnika oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego:

a) pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,

b) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego,

c) w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego.

Wypłaty z IKZE po zakończeniu okres oszczędzania będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli zostaną dokonane przez osobę oszczędzającą. Opodatkowanie PIT będzie również funkcjonowało w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKZE oraz wypłaty środków zgromadzonych przez osobę oszczędzającą na IZKE, na rzecz osoby uprawnionej, na wypadek śmierci oszczędzającego. Opodatkowanie takich wpłat – przy ich zwrocie lub wypłacie, odbywa się z wykorzystaniem dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%.

Art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT zobowiązuje do poboru zaliczek na PIT płatnika, czyli instytucję finansową prowadzącą IKZE. Zaliczka pobierana jest od środków wypłacanych, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki. Podatnik sam będzie musiał w składanym w Urzędzie Skarbowym zeznaniu podatkowym opodatkować kwotę wypłaconych składek na IKZE i wykazać ją w grupie przychodów z innych źródeł, jeśli dokona jednorazowej wypłaty środków z IKZE na swój własny wniosek. Wówczas instytucja prowadząca IKZE nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy, ale przekaże podatnikowi i fiskusowi imienną informację o wypłaconych kwotach z IZKE.