Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Na czym polega metoda unikania podwójnego opodatkowania?


Nikt nie chciałby dwa razy odprowadzać do urzędu skarbowego tego samego podatku PIT. Dlatego wymyślono umowy międzynarodowe, które podpisywała swego czasu także strona Rzeczypospolitej Polskiej z poszczególnymi krajami. Na ich podstawie wypracowano konkretne sposoby na unikanie przez podatników, oczywiście całkowicie zgodnie z prawem, podwójnego opodatkowania. Zjawisko to pojawia się wyłącznie w kontekście zarobkowania przez podatnika za granicą. Dochody zagraniczne mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym były one uzyskiwane, ale właściwa metoda unikania podwójnego opodatkowania sprawia, że podatnik nie zapłaci podatku dochodowego dwa razy od tych samych dochodów.

 

Dowiedz się z naszego artykułu:

 • czym są dochody zagraniczne?
 • kto jest polskim rezydentem podatkowym?
 • jak unikać podwójnego opodatkowania?
 • na czym polegają metoda zwolnienia z progresją i metoda odliczenia proporcjonalnego?

Dochody zagraniczne w świetle polskiego prawa podatkowego

Zastanawiasz się, czy wszystkie dochody osiągane przez ciebie za granicą będą opodatkowane podatkiem dochodowym? Najlepiej sprawdź w przepisach podatkowych, co należy rozumieć pod pojęciem dochodów zagranicznych. Z powszechnie przyjmowanej definicji wynika, że jest to ogół dochodów, które podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym poza granicami państwa, w którym jest rezydentem podatkowym.

Rezydencja podatkowa w Polsce oznacza, że podatnik objęty jest on nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego jeśli w poprzednim roku podatkowym osiągnąłeś jakiekolwiek dochody zagraniczne objęte opodatkowaniem, będziesz musiał je wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, które następnie złożysz polskiemu fiskusowi. Fakt, że zapłaciłeś być może podatek za granicą, nic tu nie zmieni, ale wskazuje na właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Rezydencja podatkowa

Dla każdego podatnika, który pozyskiwał dochody zagraniczne w poprzednim roku podatkowym, kluczowe jest określenie, w jakim kraju ma on swoją rezydenturę podatkową. Nie zawsze osoba, która zarabia sporo w Polsce na podstawie wysokości dochodu, nabędzie polską rezydencję podatkową.

Za polskiego rezydenta podatkowego uważa się osobę - podatnika, który spełnia jeden z dwóch warunków:

 • posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź,
 • przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli mieszkałeś w Polsce przez dłużej niż połowę roku albo posiadasz na terenie Rzeczypospolitej polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, masz obowiązek rozliczyć się ze wszystkich przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym w polskim urzędzie skarbowym. Będziesz też ujmował w PIT swoje dochody z pracy za granicą. Centrum interesów oznacza m.in. posiadanie własnego domu w Polsce, w którym mieszka twój współmałżonek i dzieci, albo własnej firmy.

Podatnik niebędący rezydentem podatkowym dla Polski będzie musiał w Polsce rozliczyć się wyłącznie z dochodów, które zostały pozyskane w poprzednim roku podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten może zostać dodatkowo ograniczony na mocy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jako polski rezydent podatkowy będziesz zobowiązany na mocy istniejących aktualnie przepisów prawa podatkowego, do wykazania w swojej rocznej deklaracji PIT składanej do polskiego urzędu skarbowego, wszystkie:

 • dochody pozyskane w Polsce,
 • dochody pochodzące z zagranicy,
 • dochody wypłacane podatnikowi przez zagraniczne przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy praca na ich rzecz jest wykonywana w Polsce, czy poza terenem kraju.

O sposobie rozliczenia dochodów zagranicznych z fiskusem decyduje przyjęta przez dany kraj w umowie międzynarodowej zasada unikania podwójnego opodatkowania. Umowy te podpisywane są przez różne kraje po to, aby nie obarczać swoich podatników dwukrotnie tym samym podatkiem. Musisz wiedzieć, że te akty prawne stanowią prawo nadrzędne nad ustawą, dlatego też przy rozliczaniu dochodów zagranicznych powinieneś sprawdzić, czy nie są one objęte szczególnymi zasadami opodatkowania.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania może zostać wskazana inna metoda opodatkowania dochodów zagranicznych. Mogą one być opodatkowane:

 • tyko w jednym państwie – albo w kraju zarobkowania, albo w kraju rezydencji podatkowej;
 • w obu państwach, ale pobór podatku tylko w jednym z nich do wartości określonego limitu;
 • w obu państwach, z prawem zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania – zwolnienia z progresją, proporcjonalnego odliczenia.

Wyróżniamy dwie odrębne metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda odliczenia proporcjonalnego,
 • metoda zwolnienia z progresją.

Odliczenie proporcjonalne wymusza na podatnikach, którzy uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne, obowiązek wykazania ich w rozliczeniu PIT w polskim urzędzie skarbowym. W takim przypadku deklaracja podatkowa roczna podatnika powinna być skonstruowana na druku PIT-36. Możesz go wypełnić na tradycyjnym formularzu papierowym lub jako e-deklarację roczną, za pośrednictwem programu komputerowego. W PIT-36 wyliczysz podatek należny fiskusowi, który jednak będziesz miał szansę pomniejszyć o podatek zapłacony u źródła w kraju obcym. Musisz przy tym zastosować zasady odliczenia proporcjonalnego, co oznacza, że odliczasz od podatku należnego nie więcej niż podatek, który należałoby zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy. Do deklaracji PIT-36 będziesz musiał dołączyć załącznik PIT/ZG. Formularz ten pozwala na obliczenie podatku zapłaconego u źródła, za granicą proporcjonalnie, w wysokości podatku przypadającego na kwotę dochodu z zagranicy.

Druga metoda opodatkowania dochodów zagranicznych - zwolnienia z progresją polega na tym, że doliczasz do dochodów krajowych dochody pozyskane w kraju obcym, ale nie musisz ich opodatkowywać podatkiem dochodowym. Doliczenie służy jedynie wskazaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla skali podatkowej. PIT-36 uwzględniający dochody zagraniczne, bez względu na zastosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania, może być złożony w formie e-deklaracji podatkowej rocznej.