Mieszkanie niepełnosprawnego podatnika - wydatki na przystosowanie łazienki a ulga rehabilitacyjna


Osoby niepełnosprawne mają szczególne prawa wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Mają między innymi prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. PIT osoby niepełnosprawnej może uwzględniać taką ulgę, ale wydatki odliczane w jej ramach muszą spełniać ustawowe warunki.

 

Nie dla każdego niepełnosprawnego taka ulga rehabilitacyjna będzie dostępna. Dodatkowo, ulga podatkowa przyznawana jest nie tylko osobom posiadającym orzeczenie o pewnym stopniu niepełnosprawności, ale również i tym, którzy są ich opiekunami. Czy w przypadku dostosowywania łazienki w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej do jej potrzeb związanych z niepełnosprawnością, podatnik będzie miał możliwość uwzględnienia poniesionych w tym celu wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W pewnych przypadkach ulga rehabilitacyjna rzeczywiście będzie miała swoje zastosowanie. Aby jednak ulga podatkowa została zastosowana w PIT osoby niepełnosprawnej w sposób poprawny, warto najpierw sięgnąć po ustawowe warunki odliczania takich ulg w zeznaniach podatkowych podatników.

Ulga dla niepełnosprawnych w ustawie o PIT

Ustawa o PIT w art. 26 wskazuje, jakie kwoty podlegają odliczeniu od przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Między innymi takiemu odliczeniu będą podlegały w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Ustawa ponadto wskazuje w tym samym artykule katalog wydatków, jakie może objąć swoim zasięgiem ulga rehabilitacyjna. Może ona dotyczyć wydatków poniesionych m.in. na:

  • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Wydaje się więc, że zasadne będzie zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej w PIT osoby niepełnosprawnej z  uwagi na poniesienie wydatków na przystosowanie łazienki do celów wynikających z niepełnosprawności podatnika. Wydatki te będą mogły zostać jednak odliczone od dochodu podatnika wyłącznie wówczas, gdy nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

  • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • zakładowego funduszu aktywności,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki te nie mogą być również zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wszystkie koszty wyposażenia mieszkania, w tym również jego poszczególnych pomieszczeń, łącznie z łazienką, stosownie do potrzeb osoby niepełnosprawnej nie są limitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że PIT osoby niepełnosprawnej może uwzględnić pełne odliczenie wydatków poniesionych na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi, również w ramach wyposażenia mieszkania, jeśli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Na pewno w zakres wydatków wejdzie budowa specjalnych uchwytów w ścianie dla niepełnosprawnego, czy wymurowanie wygodnego prysznica, w miejscu wanny, utrudniającej codzienną higienę niepełnosprawnego. Fiskus nie uwzględni jednak ulgi rehabilitacyjnej, jeśli np. zechcemy uwzględnić wydatek na lustra czy precyzyjne oświetlenie, ponieważ nie wpływa to na ułatwienie życia niepełnosprawnych podatników.

Dla kogo ulga?

Ulga rehabilitacyjna jest przyznawana przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie stopnia niepełnosprawności przez lekarza orzecznika. Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych i ich opiekunów jest możliwa do zastosowania w praktyce, w rozliczeniu podatkowym, jeśli podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie druku PIT-36 lub PIT-37. Są to zeznania podatkowe służące do rozliczania się z przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W ten sposób rozliczają się pracownicy etatowi i spora część przedsiębiorców. Oba wspominane formularze umożliwiają zastosowanie licznych ulg i preferencji podatkowych w rocznych rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli niepełnosprawny poniósł koszty związane z adaptacją jego mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale rozlicza się z fiskusem na zasadach karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie będzie miał możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Warunek odliczenia

Wiemy już, że można odliczyć od dochodu podatnika wydatki na przystosowanie łazienki w ramach u lgi rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych. Należy jeszcze dodać, że warunkiem dokonania odliczenia wydatków na przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej będzie posiadanie przez podatnika korzystającego z ulgi podatkowej:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga rehabilitacyjna każdorazowo swoim zakresem obejmie odliczenie wyłącznie tych wydatków, które mają bezpośredni związek z niepełnosprawnością orzeczoną przez lekarza. Jeśli więc niepełnosprawność dotyczy zakresu poruszania się podatnika, jak najbardziej ulga podatkowa obejmie zastosowanie szerokich drzwi do łazienki, czy niższych toalet. Wszelkie wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają umożliwiać niepełnosprawnemu wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, a nie służyć jedynie zwiększeniu jego komfortu.

Warunkiem dokonania odliczenia w PIT osoby niepełnosprawnej wydatków na przystosowanie łazienki będzie dokumentacja tychże kosztów. Należy udokumentować fakt poniesienia takich wydatków oraz ich wysokość. Dokumenty stwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne są podstawą do ustalenia wysokości odpisu podatkowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej.