Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Miesiąc szkolny wrzesień - korepetytor w akcji - deklaracje PITy udzielających korepetycje dla dzieci i młodzieży


Miesiąc wrzesień jednoznacznie kojarzy się większości z nas z rozpoczynaniem roku szkolnego. Pierwszego września tysiące dzieci i młodzieży zawita w mury swoich szkół i rozpocznie edukację w swoich klasach. To równocześnie okres, w którym swoją działalność edukacyjną rozpoczynają korepetytorzy.

 

Udzielanie korepetycji jest powszechną formą zarobkowania głównie dla studentów i nauczycieli. Na korepetycjach mogą dorobić sobie do utrzymania na studiach, albo do pensji nauczycielskiej. Jak powinni rozliczać się korepetytorzy ze swoich dochodów uzyskiwanych z korepetycji. Czy płacony jest podatek od korepetycji, a jeśli tak, to jakie zeznanie Pit będzie właściwe dla korepetytora? Czy powinien on złożyć takie same deklaracje PITy jak przedsiębiorca?

Typ prowadzonej działalności

Udzielanie korepetycji przez osoby fizyczne może być potraktowane jako działalność wykonywana osobiście, lub jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Zaszeregowanie dochodów do jednej z tych dwóch działalności jest kluczowe dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwykle deklaracje PITy korepetytorzy powinni składać na drukach PIT-36, przy opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Rozgraniczenie, czy w przypadku korepetycji mamy do czynienia z działalnością osobistą czy działalnością gospodarczą, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Warto sięgnąć w tym względzie do definicji działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście, zamieszczonych w aktach prawnych. Pokaże to, w jaki sposób opłacać podatek od korepetycji i jakie zobowiązania publiczno-prawne będzie miał z tego tytułu sam korepetytor.

Definicje prawne działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku w art.2 podaje, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy korepetycje można określić jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły? Zwykle tak, ale jednocześnie analizując definicję działalności wykonywanej osobiście okazuje się, że korepetycje można zmieścić w jej zakresie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że działalność wykonywana osobiście to działalność zarobkowa nieposiadająca związku z umową o pracę lub z działalnością gospodarczą. Przyjmuje się na mocy wskazanej ustawy, że do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody między innymi osiągane z tytułu  działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

Generalnie, działalność wykonywaną osobiście definiuje się jako działalność wykonywaną przez osobę fizyczną samodzielnie, bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenie i umów o dzieło. Niewątpliwie korepetycje prowadzone przez jedną osobę, dla dzieci i młodzieży, będą miały taki charakter.

Jeśli nawet korepetytor zatrudnia w swojej działalności osoby niewykonujące czynności związane z jego funkcjami, to nadal będzie mógł prowadzić działalność osobistą.

Jak opodatkować dochody z korepetycji?

Nie ulega wątpliwości, że podatek od korepetycji należy zapłacić, a ponadto złożyć w odpowiednim terminie do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego właściwe zeznanie Pit. Trzeba jednak rozróżnić, czy podatnik wykonuje działalność samodzielnie, czy działalność gospodarczą, aby właściwie wyliczyć owy podatek od korepetycji. Jeśli podatnik samodzielnie prowadzi działalność usługową w zakresie udzielania korepetycji, ma możliwość rozliczenia z fiskusem takich dochodów jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Nie musi przy tym rejestrować działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy korepetycje udzielane są na rzecz osób fizycznych, czyli dla dzieci i młodzieży czy studentów, albo dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca  1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na opodatkowanie wspominanych przychodów z działalności wykonywanej osobiście na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Podatnik rozliczający swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek PIT w trybie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany. Zaliczkę nalicza się od dochodu, czyli od podstawy opodatkowania obliczonej poprzez odjęcie od przychodów kosztów ich uzyskania oraz po odjęciu od nich zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, obliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności wykonywanej osobiście ulega obniżeniu o zapłaconą w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku korepetytorów koszty uzyskania przychodów odlicza się w realnie osiągniętej wysokości lub w równowartości 20% wartości przychodu.

Zeznanie Pit korepetytor osiągający dochody z działalności wykonywanej osobiście składa na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jeśli jednak korepetycje będą zakwalifikowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza, wówczas podatnik musi zarejestrować firmę w CEIDG i wybrać właściwą formę opodatkowania działalności:

  • skalę podatkową,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartę podatkową.