Mąż prowadzi firmę, chce zatrudnić żonę - czy będą mogli złożyć jeden wspólny PIT roczny?


Polskie prawo umożliwia zatrudnianie członków rodziny w prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej. Firma męża może więc stać się pracodawcą żony, choć nie będzie ona postrzegana jako pracownik, a jako osoba współpracująca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość, aby PITy żony i męża połączyć i złożyć jeden wspólny PIT w urzędzie skarbowym? Czy też własna działalność gospodarcza musi być rozliczona na osobnym druku Pit?

 

Mąż zatrudnia żonę

Mąż przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, może zaangażować do pracy również swoją żonę. Nie będzie ona jednak jego pracownikiem, a w świetle prawa stanie się osobą współpracującą. W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osobą współpracującą jest osoba pomagająca w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, spokrewniona z przedsiębiorcą. Wśród osób współpracujących wymienia się:

  • małżonka,
  • dzieci własne,
  • dzieci drugiego małżonka,
  • dzieci przysposobione,
  • rodziców,
  • macochę i ojczyma,
  • osoby przysposabiające.

Warunkiem jest przy tym pozostawanie z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Żona, jako osoba współpracująca przy działalności gospodarczej męża, będzie ubezpieczona w ZUS, a mąż będzie musiał naliczać z jej wynagrodzenia składki od podstawy stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Taką samą podstawę naliczania składek stosuje przedsiębiorca.

Jako że składki ZUS od osoby współpracującej opłaca przedsiębiorca, czyli płatnik składek, to mąż będzie płacił za żonę składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Będzie miał także obowiązek deklaracji rozliczeniowych za żonę, współpracującą w jednym przedsiębiorstwie z nim.

Minusem zatrudniania współmałżonków w firmie jest to, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia takiej osoby. Może jednie do kosztów pracy wliczyć finansowane przez siebie składki na ubezpieczenie społeczne współpracującej żony. Kosztem będą także wydatki z tytułu zapłaty za przeniesienie praw autorskich, opłacenie delegacji czy pośrednich kosztów.

Współpracująca osoba w przedsiębiorstwie musi płacić podatki z tytułu uzyskiwanych przychodów.

Wspólne rozliczenie podatkowe

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, o ile przez cały poprzedni rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska. Muszą oni rozliczać się ponadto z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc.. PIT z małżonkiem jest preferencyjną deklaracją podatkową, dostępną wyłącznie dla niektórych podatników.

Żona zatrudniona w firmie męża uzyskuje dochody opodatkowane skalą podatkową. Jeśli jej mąż ma działalność opodatkowaną w ten sam sposób, będą mogli rozliczyć się wspólnie z wykorzystaniem druku PIT-36. Jest on przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, bez pośrednictwa płatnika.

Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, mąż współpracującej żony wystawia jej informację PIT-11, która stanowi podstawę dla dokonania poprawnego rozliczenia podatkowego. Jeśli żona chciałaby rozliczać się samodzielnie, w urzędzie skarbowym powinna złożyć deklarację podatkową PIT-37.

Gdy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem za pomocą podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej, nie będzie możliwe dokonanie wspólnego rozliczenia ze współpracującą w jego firmie żoną.

Rozliczenie wspólne jest korzystne, ponieważ podatek opłacany jest w podwójnej wysokości, od połowy sumy dochodów współmałżonków. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych liczona jest również od połowy łącznych dochodów męża i żony. Jeśli żona, jako osoba współpracująca zarabiała niewiele, a mąż w toku wykonywania działalności gospodarczej zobowiązany był do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki 32 proc. podatku, wówczas może się okazać, że nadpłacił podatek dochodowy i zostanie on zwrócony mu przez fiskusa.