Limity odliczeń - Ulga na krew w rozliczeniu PIT


W ramach rozliczenia podatkowego PIT podatnik może skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Oczywiście, nie wszystkie zeznania podatkowe Pity umożliwiają pomniejszanie podstawy opodatkowania czy samego podatku o ulgi podatkowe. Największe możliwości w tym zakresie daje rozliczenie PIT na podstawie zasad ogólnych, według skali podatkowej – 18 i 32%.

 

Jeśli podatnik składa w Urzędzie Skarbowym PIT-37 lub PIT-36, przeznaczone dla skali podatkowej, będzie mógł skorzystać z licznych ulg na darowiznę. Między innymi będzie to ulga na krew, która może być też rozliczana w deklaracji PIT-28 przeznaczonej dla podatników rozliczających się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga na krew jest zaliczana do jednych z ulg limitowanych. Jakie limity odliczeń podatkowych funkcjonują w odniesieniu do ulgi na cele krwiodawstwa?

Konstrukcja ulgi na krew

Przede wszystkim, ulga na krew jest jedną z ulg związanych z darowiznami. Jest to ulga odliczana od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym, jak wskazuje art. 26 ust. 9 pkt c). Ulga odnosi się do darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Odliczenie dokonywane jest w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie PIT podatnika może uwzględniać ulgę na krew, jeśli oddał on w poprzednim roku podatkowym krew bezpłatnie, w stacji krwiodawstwa. Nie ma możliwości wykorzystania ulgi na krew, w jakiejkolwiek wysokości, jeśli podatnik oddał krew:

  • Osobie fizycznej,
  • Osobie prawnej oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ulga na krew wyliczana jest według ilości oddanej krwi i jej składników. Kodeks cywilny nie definiuje krwi jako rzeczy, ale ustawa podatkowa umożliwia wyliczenie ekwiwalentu za każdy oddany litr krwi lub osocza.

Limity dla ulgi na krew

Ulga na krew w przypadku składania przez podatnika formularzy PIT-37 lub PIT-36, odliczana jest od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas wysokość ulgi na krew zostanie odjęta od przychodu, bowiem stanowi on podstawę opodatkowania dla ryczałtowców.

Nie można odjąć od dochodu lub przychodu dowolnej kwoty darowizny związanej z honorowym krwiodawstwem, ponieważ istnieją pewne limity odliczeń podatkowych. Przede wszystkim, stosowany jest tutaj limit procentowy ulgi. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu podatnika w danym roku podatkowym. Limit odliczeń dotyczy przy tym nie tylko ulgi na krew, ale również:

  • Darowizn prze kazanych na cele kultu religijnego,
  • Darowizn przekazanych na cele organizacji charytatywnych.

Jeśli więc podatnik w danym roku przekazywał darowizny krwi i np. datki na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwota ulgi będzie odpowiednio niższa.

Dodatkowo, dla ulgi na krew istnieją limity odliczeń podatkowych związane z ilością i wartością oddanej krwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2004 roku dotyczącym krwiodawstwa, inny ekwiwalent pieniężny przysługuje za oddaną krew i osocze, odpowiednio 130 i 170 zł za litr. Dla fiskusa nie ma jednak większego znaczenia to, czy honorowy krwiodawca oddaje krew czy osocze na cele stacji krwiodawstwa. Za każdy litr krwi lub jej składników przysługuje podatnikowi ekwiwalent w wysokości 130 zł za litr. Maksymalnie, w ciągu roku podatkowego mężczyzna będąc honorowym krwiodawcą, może oddać nie więcej niż 2,7 litra krwi i 25 litrów osocza, zaś kobieta – 1,8 litra krwi i 25 litrów osocza. Limit odliczeń podatkowych w ujęciu wartościowym wyniesie maksymalnie dla ulgi na krew dla mężczyzn 3601 zł, a dla kobiet 3484 zł.