Które medykamenty możemy odliczać w rocznym PIT w ramach ulgi na leki?


Roczny PIT podatnika może uwzględniać liczne ulgi i odliczenia podatkowe. Ulga na leki jest jednym z takich odliczeń, ale dostępna jest ona tylko dla ściśle określonej grupy podatników oraz możliwe jest jej zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wydatków na niektóre medykamenty. Jakie zeznania PITy z ulgą na leki należy złożyć, aby fiskus je przyjął i zaakceptował? Czy wszystkie farmaceutyki mogą być uwzględnione w ramach ulgi na leki czy istnieją pewne limity i ograniczenia w tym zakresie?

 

Jak korzystać z ulgi na leki?

Ulga na leki jest jedną z ulg podatkowych, jakie mogą być uwzględnione w rocznych deklaracjach podatkowych. Ulga ta wchodzi w skład właściwie ulgi rehabilitacyjnej i jest ściśle związana z niepełnosprawnością podatnika. Ulga na leki nie będzie mogła być wykorzystana przy okazji sporządzania rocznego rozliczenia podatkowego, jeśli podatnik oficjalnie nie posiada orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Zeznania PITy z ulgą na leki uwzględniają realnie poniesione przez podatników wydatki na zakup leków. Z ulgi tego rodzaju mogą skorzystać wyłącznie:

 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Dodatkowo, podatnicy muszą rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Nie ma przy tym znaczenia, czy roczny PIT podatnika sporządzany będzie na deklaracji PIT-37 czy PIT-36. Oba druki PIT mogą uwzględniać z powodzeniem ulgę na leki, jeśli podatnicy spełniają przy tym pozostałe warunki do objęcia ich ulgą podatkową na wydatki związane z rehabilitacją i leczeniem osoby niepełnosprawnej. Ulga na leki będzie mogła znaleźć się w rozliczeniu rocznym pracownika etatowego, rencisty czy emeryta, jak również przedsiębiorcy, jeśli rozlicza się on z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych.

Kto ma prawo do ulgi?

Ulgę na leki w rocznych rozliczeniach podatkowych będą mogli odliczyć niepełnosprawni, czyli osoby, które są zaliczane do jednej z trzech grup niepełnosprawności, wskazywanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 3 i 4 wspomnianej ustawy określają, że istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny,
 • Umiarkowany,
 • Lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Z ulgi na leki korzystają również osoby, na utrzymaniu których znajdują się osoby niepełnosprawne. Osoby te muszą pochodzić z rodziny niepełnosprawnego. Mogą to być osoby:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym i macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.

Dodatkowo, taki podatnik będący opiekunem osoby niepełnosprawnej nie skorzysta z ulgi na leki, jeśli dochody niepełnosprawnego są wyższe od kwoty 9120 zł.

Jak korzystać z ulgi na leki?

Ulga na leki polega na tym, że w rozliczeniu rocznym podatnika odlicza się od dochodu różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi przez podatnika wydatkami w danym miesiącu na leki, a kwotą 100 zł. Tylko niektóre leki mogą stanowić podstawę dokonania odliczenia ulgi na leki. Z odliczenia można skorzystać, jeśli leki zalecone są osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę. Wśród nich nie mogą się też znaleźć powszechnie dostępne i stosowane medykamenty, np. witaminy czy środki przeciwbólowe. Zeznania PITy z ulgą na leki wymagają, aby niepełnosprawny lub jego opiekun posiadał zalecenie specjalisty co do konieczności ich czasowego lub stałego przyjmowania. Takie zalecenie może być sporządzone w formie recepty lub wystawionej przez lekarza karty pacjenta.