Kto w rozliczeniu PIT może skorzystać z ulgi dla krwiodawców?


W rocznych rozliczeniach podatkowych podatnicy mają szansę skorzystania z licznych ulg i odliczeń podatkowych. Ulgi podatkowe przyznawane są na zasadach ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Jedną z tych ulg jest ulga dla krwiodawców. Kiedy rozliczenie PIT będzie mogło ujmować ulgę z tytułu honorowego krwiodawstwa? Jak deklaracje Pity powinny uwzględniać taką ulgę?

 

Czym właściwie jest ulga dla krwiodawców?

Ulga dla krwiodawców określana jest na szereg różnych sposobów. Można powiedzieć, że jest to ulga na krew, ulga z tytułu krwiodawstwa, czy ulga z tytułu darowizny krwi. To ostatnie określenie jest zdecydowanie najbardziej trafne, bowiem ulga na krew zaliczana jest do ulg podatkowych na darowiznę. Oddając krew do stacji krwiodawstwa, honorowi dawcy nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, czy ekwiwalentu pieniężnego, dlatego dokonują darowizny krwi. Nieścisłością w przepisach podatkowych jest to, że krew nie jest uznawana za rzecz, więc teoretycznie nie można byłoby jej podarować komukolwiek, jest ona jednak wyjątkiem od tej reguły.

Pomimo, że Kodeks Cywilny nie uznaje krwi i jej składników za rzecz, to oddanie krwi przez honorowego krwiodawcę będzie rozpatrywane jako darowizna na gruncie przepisów prawa podatkowego. Deklaracje Pity honorowych krwiodawców mogą uwzględniać ulgę na krew, jeśli zostaną spełnione przy tym konkretne warunki wskazywane w ustawie o PIT. Odliczenie ulgi na krew możliwe jest tylko wtedy, gdy krew zostanie przekazana dla jednostki organizacji publicznej służby krwi.

Kto ma szansę na zastosowanie ulgi?

Warunkiem podstawowym do zastosowania ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa, jest rzeczywiste oddanie krwi w danym roku podatkowym na rzecz stacji krwiodawstwa. Stacja ta powinna mieć ponadto status jednostki organizacji publicznej służby krwi. Ulga dla krwiodawców nie przysługuje, jeśli krew nie jest oddawana w formie darowizny, ale odpłatnie. Z ulgi nie skorzystają krwiodawcy, którzy oddają krew na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Kolejnym wymogiem jest to, aby rozliczenie PIT podatnika, który chce skorzystać z ulgi na krew, było sporządzone na druku PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Ulga dla krwiodawców przysługuje bowiem wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym albo na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%, albo za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na drukach PIT-36L i PIT-16A, właściwych dla rozliczania się z fiskusem z podatku liniowego i karty podatkowej, nie można odliczyć ulgi dla krwiodawców.

W przypadku ujmowania ulgi podatkowej na krew w deklaracjach PIT-36 lub PIT-37, będzie ona odejmowana od dochodu, a w PIT-28 od przychodu podatnika. Wysokość odliczenia zależy od ilości oddanej w ciągu roku podatkowego krwi. Za litr oddanej krwi lub osocza przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł. Kobieta maksymalnie może oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra, oraz każdy może oddać po 25 litrów osocza. Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew u mężczyzny wynosi 3601 zł, a u kobiety 3484 zł. Ulga dla krwiodawców jest ulgą limitowaną, łącznie z innymi ulgami na darowizny na cele kultu religijnego i na organizacje pożytku publicznego, dlatego odliczenie wszystkich ulg na darowizny nie może przekroczyć progu 6% dochodu.