Kto odprowadza zryczałtowany podatek od pieniężnej wygranej w konkursie: organizator czy zwycięzca?


Wygrana pieniężna w konkursie jest źródłem wielkiej radości wśród jego laureatów. Trzeba mieć wiele szczęścia, aby np. w konkursie radiowym rzeczywiście wygrać dużą kwotę pieniędzy, ale jednak osoby uczestniczące w takich konkursach mają szansę wygrać i ktoś rzeczywiście zawsze wygrywa.

 

Czy zwycięzca ma jakieś obowiązki podatkowe wobec fiskusa w związku z wygraną pieniężną w konkursie? Czy druki PITy laureatów konkursów będą uwzględniać zryczałtowany podatek od wygranej? A może Pit z rozliczeniem wygranej w konkursie powinien złożyć organizator takiej zabawy?

Płatnik podatku

Zasadniczo, w przypadku konkursów z wygranymi pieniężnymi, zwycięzca nie płaci podatku od wygranej, choć sama wygrana nie jest wolna od podatku. Zryczałtowany podatek od wygranej opłaca organizator konkursu. Jego obowiązkiem jest zadbanie o prawidłowe przeprowadzenie konkursu oraz zapłata podatku od wygranej. W regulaminie konkursu powinno zostać zwarte zobowiązanie organizatora do zapłacenia podatku od wygranych. Każdy uczestnik zabawy przed przystąpieniem do niej powinien obligatoryjnie wyrazić swoją akceptację istniejącego regulaminu.

Wygrane pieniężne w konkursach obłożone są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% kwoty wygranej. Jeśli więc wygrana wynosi np. 40 tys. zł, tak naprawdę do ręki zwycięzca po uwzględnieniu przez organizatora konkursu podatku, dostanie kwotę 36 tys. zł. Pit z rozliczeniem wygranej w konkursie nie jest konieczny po stronie zwycięzcy.

Opłacenie podatku

Zryczałtowany podatek od wygranej pieniężnej w konkursie zostaje automatycznie odjęty od wartości nagrody. Sam zwycięzca nie musi więc samodzielnie obliczać takiego podatku i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego. Jeśli zaś chodzi o nagrody rzeczowe wygrywane w konkursach, wówczas podatnik przed otrzymaniem nagrody musi uiścić zryczałtowany podatek od wygranej płatnikowi, czyli organizatorowi konkursu, który następnie sam zobowiązany będzie do odprowadzenia takiego podatku na rzecz organu skarbowego. Dopiero po dopełnieniu formalności podatkowych nagroda rzeczowa wydawana jest zwycięzcy. Znacznie prostsze jest pobranie podatku od nagrody pieniężnej, kiedy sam zwycięzca nic nie musi robić, aby otrzymać nagrodę.

Art. 30 pkt. 1 ust. 2 określa, w stosunku do jakich nagród pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości wygranej. Są to nagrody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związanych ze sprzedażą premiową, uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Płatnik podatku od wygranej pieniężnej zobowiązany jest do pobrania  odpowiedniej kwoty takiego podatku przed przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu. Musi przekazać wyliczony podatek na konto organu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. Podatek płaca się na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. Dodatkowo, płatnik podatku zryczałtowanego od osób fizycznych powinien wystawić deklarację PIT-8AR i przekazać ją do organu podatkowego w terminie do końca roku następującego po roku, w którym przyznano nagrodę. W terminie do końca lutego roku następującego po roku przekazania nagrody płatnik wystawia też deklarację PIT-8C i przekazuje ją na rzecz podatnika.

Zwolnienie od opodatkowania

Druki PITy organizatorów konkursów mogą nie uwzględniać podatku od wygranej, jeśli zostanie ona objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową — jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jeśli nagroda będzie wyższa od wskazanej kwoty 760 zł wówczas opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega nie nadwyżka ponad wskazany limit, ale cała nagroda pieniężna.

Dodatkowo, ustawa o PIT dodaje, że zwolnieniem podatkowym objęte są również wygrane i nagrody:

  • wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć,
  • otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy:
  1. za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki,
  2. z tytułu działalności na rzecz praw człowieka wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.