Kto nie może odliczyć sobie w rozliczeniu rocznym ulgi budowlanej


Ulgi podatkowe w Polsce albo mogą dotyczyć rozliczeń rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, albo podatku VAT. Ulga budowlana przez lata obowiązywała w Polsce właśnie w związku z podatkiem dochodowym. Rozliczenie roczne z ulgą budowlaną było składane między innymi w związku z dokonywaniem remontów, albo też w związku z zaciągniętym kredytem na cele mieszkaniowe. PIT z ulgą budowlaną obecnie obejmuje jedynie odliczenie budowlanej ulgi odsetkowej, na zasadach praw nabytych. Roczne Pity nie będą jednak ujmować ulgi budowlanej w podatku VAT. Kto będzie miał prawo do korzystania z ulg budowlanych, a dla kogo będą one zupełnie niedostępne?

 

Prawo do ulgi budowlanej w VAT

Ulga budowlana w podatku VAT była przyznawana do końca 2014 roku tym podatnikom, którzy dotychczas kupowali materiały budowlane, w związku z m.in. budową domu, ze stawką podatku VAT wynoszącą 23%. Materiały te muszą znajdować się w wykazie rozporządzenia w sprawie zwrotu części podatku VAT. Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego, czyli roczne Pity nie będą ujmować w żaden sposób takiej ulgi budowlanej. Nie wszystkie osoby nabywające do końca 2014 roku materiały budowlane skorzystają z takiej ulgi. Po nowym roku jeszcze bardziej zawężony zostanie krąg osób uprawnionych do takiej ulgi budowlanej.

Uprawnieni do ulgi budowlanej w podatku VAT obecnie są podatnicy, którzy:

  • Dysponują daną nieruchomością na cele budowlane, są jej właścicielami lub współwłaścicielami, czyli posiadają tytuł prawny do nieruchomości wynikający z aktu własności, użytkowania wieczystego, z tytułu zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
  • Posiadają wydane pozwolenie na budowę, jeśli jest niezbędne, przed datą złożenia wniosku o zwrot podatku VAT,
  • Nie działają jako podatnik podatku VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Oznacza to, że podatnicy podatku VAT, np. przedsiębiorcy, nie będą mieli szansy na skorzystanie z ulgi budowlanej na zasadach określonych w ustawie o VAT. Brak zezwolenia na budowę również jest okolicznością uniemożliwiającą ubieganie się o zwrot części zapłaconego podatku VAT.

Nowe zasady zastosowania ulgi budowlanej po 2014 roku

Od 1 stycznia 2015 roku w Polsce wchodzą w życie nowe zasady przyznawania ulg budowlanych. Ulga w podatku VAT będzie dostępna jedynie dla podatników, którzy będą:

  • w roku składania wniosku o ulgę budowlaną będą mieli mniej niż 36 lat,
  • budować, nadbudowywać lub rozbudowywać budynki mieszkalne bądź lokale mieszkalne.

Jedynie dla towarów zakupionych przed datą 1 stycznia 2015 roku ulga budowlana będzie przyznawana na dotychczas obowiązujących zasadach. Z ulgi nieskorzy stają w żadnym przypadku ci podatnicy, którzy nie będą posiadali faktur VAT na nabycie materiałów budowlanych.

Warto podkreślić, że odliczeniu w ramach ulgi budowlanej podlega różnica w podatku VAT pomiędzy stawką 7%, jaką były opodatkowane materiały budowlane przed dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a stawką 23% VAT – podstawową stawką podatku od towarów i usług, jaka obowiązuje w Polsce w chwili obecnej.

Ulga budowlana w rocznym rozliczeniu podatkowym

Rozliczenie roczne podatnika może ujmować ulgę budowlaną odsetkową. PIT z ulgą budowlaną złoży jednak wyłącznie podatnik, który wcześniej nabył prawo do takiej ulgi. Roczne Pity podatników, którzy obecnie zaciągają kredyty na cele mieszkaniowe nie będą już mogły korzystać z takiego odliczenia podatkowego. Roczne Pity podatników, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe w latach 2002-2006 mogą uwzględnić ulgę budowlaną z prawem do odliczenia od dochodów wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Odsetki można odliczać do czasu spłaty kredytu mieszkaniowego, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Prawa do ulgi budowlanej w PIT nie będą miały osoby, które:

  • zaciągnęły kredyt lub pożyczkę mieszkaniową dopiero po 31 grudnia 2006 roku, lub przed 1 stycznia 2002 roku,
  • zaciągnęli kredyt lub pożyczkę w latach 2002-2006, ale na inny cel, niż cele mieszkaniowe.

Co ciekawe, ulgę mogą wykorzystać podatnicy, którzy zaciągają kolejne kredyty mieszkaniowe lub kredyty refinansowe na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.