Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Kredyt podatkowy i załącznik PIT/Z - jak wypełniamy?


Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce przy rejestracji w odpowiednim rejestrze, musi wybrać odpowiednią dla siebie metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Młodzi przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać ze zmniejszenia obciążeń finansowych wynikających z konieczności opłacania podatku dochodowego. Do tego celu służy kredyt podatkowy. Należy go wykazać, składając załącznik PIT/Z po zakończeniu roku podatkowego. Jak roczne Pity przedsiębiorców korzystających z takiej preferencji mogą uwzględniać kredyt na podatek dochodowy?

 

Ulga dla młodych przedsiębiorców

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych daje młodym przedsiębiorcom możliwość zmniejszenia ich obciążeń finansowych z tytułu obowiązkowych podatków, w pierwszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Takim uprawnieniem jest niewątpliwie kredyt podatkowy.

Kredyt podatkowy daje możliwość uiszczania podatku dochodowego należnego fiskusowi w terminie późniejszym niż wynika to z przepisów obowiązującej ustawy podatkowej. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie firmy, już w kolejnym roku po jej założeniu mogą wyeliminować płatność swoich zaliczek na podatek dochodowy, zaciągając kredyt podatkowy. Maksymalnie można z niego korzystać przez trzy kolejne lata. W praktyce wygląda to w ten sposób, że suma zaliczek należnych fiskusowi jest rozkładana na raty spłacane przez kolejnych 5 lat, po 20 proc. rocznie.

Podatnik korzystając z kredytu podatkowego, ma obowiązek złożenia oświadczenia w tej sprawie z końcem roku, na druku PIT/Z. Załącznik ten składają wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT. PIT/Z dołącza się do deklaracji podatkowych PIT-36 lub PIT-36L.

Kto skorzysta z kredytu podatkowego?

Uprawnionymi do skorzystania z kredytu podatkowego są podatnicy, którzy spełnią warunki założone ustawą, tj.:

  • Podatnik w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego musi osiągać przychód z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 1000 euro.
  • Podatnik musi posiadać status małego przedsiębiorcy, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczyna korzystanie z kredytu podatkowego,
  • Podatnik powinien zatrudniać w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, na podstawie umów o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kredyt podatkowy nie jest przyznawany podatnikowi automatycznie. Musi on starać się o jego przyznanie, składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek składany jest w formie pisemnego oświadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia. Termin na jego złożenie upływa 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał ze zwolnienia. Warunkiem korzystania z kredytu jest też opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych.

Rozliczenie z kredytem podatkowym

Dochody podatników korzystających z kredytu podatkowego nie można łączyć z dochodami z innej pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT przedsiębiorcy będzie dotyczył wyłącznie dochodów, od których podatnik nie odprowadzał zaliczek na podatek ani kwot podatku dochodowego od osób fizycznych, w danym roku podatkowym.

Ustawa o PIT nakłada na podatników korzystających z kredytu podatkowego obowiązek złożenia wraz z główną deklaracją podatkową załącznika PIT/Z. Załącznik ten składa się w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i w latach, w których podatnik dokonuje spłaty kredytu podatkowego.

W załączniku PIT/Z należy wpisać numer NIP podatnika oraz rok podatkowy, który podlega rozliczeniu. W części A wskazuje się dane osobowe przedsiębiorcy, a w części B informacje o jego pozarolniczej działalności gospodarczej. W części C wykazuje się doliczenia, czyli dochody, które podatnik uzyskał w poprzednich latach korzystania z kredytu podatkowego, przy czym wpisuje się tylko 20 procent kwoty dochodów wykazanych w zeznaniu PIT-36 oraz straty z działalności gospodarczej.