Kontrola skarbowa w firmie: poradnik przedsiębiorcy (skala podatkowa)


Administracja podatkowa, skupiona dziś wokół KAS - Krajowej Administracji Skarbowej - może przeprowadzić kontrolę u każdego podatnika. Każdy przedsiębiorca musi być gotowy na to, że jego firma będzie kontrolowana. Jak będzie wyglądała kontrola skarbowa w przypadku, gdy właściwą formą opodatkowania kontrolowanego przedsiębiorcy będzie skala podatkowa? Czy wszystkie formularze PIT przedsiębiorca powinien przygotować z kilku ostatnich lat na potrzeby przeprowadzenia działań kontrolnych przez inspektorów skarbówki?

 

Pojęcie kontroli skarbowej

Aby lepiej przygotować się do stresującej kontroli skarbowej, warto jest dowiedzieć się, co też właściwie należy rozumieć pod tym pojęciem. Otóż kontrola skarbowa pozwala na zweryfikowanie przez fiskusa, a raczej inspektorów kontroli skarbowej, czy rozliczenia podatników są poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedmiotem takiej kontroli może być też dokumentacja księgowa podatnika.

Z reguły kontrole skarbowe przeprowadzane są w odpowiedzi na donosy składane do urzędów skarbowych w całej Polsce. Najczęściej mają one charakter anonimowy i rzadko kiedy prowadzą do wykrycia dużych nadużyć w zakresie rozliczania np. podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrola skarbowa w firmie może być przeprowadzona albo w zakresie podatku dochodowego, albo podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług konsumpcyjnych.

Kontrola u przedsiębiorcy opodatkowanego skalą podatkową

Wszelkie zasady, według których przeprowadzana jest kontrola skarbowa u podatników, zostały wskazane w dziale VI ustawy Ordynacja podatkowa, w artykułach 281-292 oraz w ustawie o kontroli skarbowej. Kontrole muszą być w przeważającej większości przypadków zapowiedziane. Kontrola poprzedzana jest zawiadomieniem podatnika o zamiarze jej przeprowadzenia. Jest ono sporządzane pisemnie z wykorzystaniem formularza ZAW-K. Powinno ono trafić do przedsiębiorcy nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem czynności sprawdzających. Jeśli kontrola miałaby być przeprowadzona wcześniej, przed upływem wyznaczonego tygodnia, podatnik ma prawo zaakceptować lub odrzucić takie rozwiązanie. Kontrolerzy mają maksymalnie 30 dni na uruchomienie kontroli. Okres ten liczony jest od daty dostarczenia zawiadomienia do podatnika. Jeśli kontrola nie rozpocznie się w założonym terminie, a fiskus będzie chciał ją nadal przeprowadzić, należy dostarczyć kolejne zawiadomienie o kontroli i poinformować podatnika pisemnie, jakie ewidencje będą przedmiotem działań kontrolnych. Dzięki temu podatnik może się należycie przygotować do kontroli.

Tylko w nielicznych przypadkach fiskus może zadecydować o rozpoczęciu kontroli znienacka. Urzędnicy w niektórych przypadkach mogą co prawda z dnia na dzień wejść do przedsiębiorstwa i rozpocząć działania kontrolne, ale tylko wtedy, jeśli jest uzasadnione podejrzenie, że w zeznaniach i deklaracjach podatkowych podatnika istnieją duże nieścisłości, narażające skarb państwa na uszczerbek. Inspektor może wtedy przeprowadzić kontrolę po okazaniu legitymacji, choć musi on dostarczyć w okresie trzech kolejnych dni podatnikowi upoważnienia do realizacji działań kontrolnych.

Powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej w firmie nie trafi do podatnika, jeśli kontrola będzie dotyczyła:

  • podejrzenia prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej i osiągania z niej przychodów,
  • podejrzenia istnienia przychodów nieopodatkowanych i niewykazanych w rozliczeniach rocznych,
  • podważenia zasadności zwrotu naliczonego podatku VAT,
  • weryfikacji spisu z natury lub ewidencji kasy fiskalnej,
  • wszczętego postępowania przygotowawczego dotyczącego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa skarbowego bądź karnego.

Podstawowym przedmiotem kontroli w firmach opodatkowanych skalą podatkową będą rozliczenia podatkowe PIT z poprzednich lat, wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami, które na przykład potwierdzają poniesienie określonych wydatków ujętych w kosztach podatkowych. Oprócz tego przedsiębiorca objęty kontrolą będzie zobowiązany do przedstawienia kontrolerom ksiąg rachunkowych, jeśli prowadzi pełną księgowość lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jeśli ma prawo do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej.

Do obowiązków przedsiębiorcy objętego kontrolą będzie udostępnienie budynków, lokali i innych pomieszczeń, jak i akt, ksiąg i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, wskazanym w zawiadomieniu o jej wszczęciu. Musi także okazać majątek podlegający kontroli czy też sporządzić na żądanie kontrolujących spis z natury.

Jego prawem jest zaś możliwość uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, udział w przeprowadzeniu dowodów, prawo do ustanowienia pełnomocnika lub reprezentanta oraz do składania zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli skarbowej.