Kiedy nagroda rzeczowa wygrana w konkursie może być zwolniona z rozliczenia Pit


Wygrane we wszelkiego rodzaju konkursach, na przykład radiowych, pociągają za sobą bardzo często konieczność opodatkowania ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody rzeczowej w konkursie inaczej jest opłacany niż w przypadku nagród pieniężnych. Rozliczenie Pit zwycięzcy nie musi jednak uwzględniać wygranej, bowiem to nie on opłaca podatek dochodowy. Kto jest płatnikiem takiego podatku i jakie zwolnienie podatkowe może być stosowane w przypadku nagród rzeczowych?

 

Opłacanie podatku

Podatek od nagrody rzeczowej w konkursie musi zostać uiszczony przez zwycięzcę przed odebraniem swojej nagrody. Organizator konkursu, zgodnie z regulaminem jego przeprowadzenia, nie ma możliwości wydania nagrody zwycięzcy, jeśli ten nie wywiąże się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie Pit z tytułu uzyskanej nagrody rzeczowej nie jest jednak składane przez zwycięzcę, bowiem to nie on jest płatnikiem takiego podatku, ale organizator konkursu, w którym brał udział.

Podatek od nagrody rzeczowej w konkursie oblicza się na podstawie wartości nagrody, w formie procentowej. Stawka tego podatku jest zryczałtowana i wynosi 10% wartości nagrody. Podatek opłaca się nie do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, ale wpłaca się na wskazane przez organizatora konkursu konto. Organizator, jako płatnik podatku od nagrody przekazuje odpowiednią kwotę podatku samodzielnie na konto fiskusa, a dodatkowo sporządza deklarację PIT-8AR i przekazuje ją fiskusowi.

W przypadku nagród pieniężnych zwycięzca nie musi płacić żadnego podatku od wygranej, choć najczęściej nie jest ona objęta żadnym zwolnieniem podatkowym. Jest ona po prostu przekazywane na ręce zwycięzcy po uszczupleniu o podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek obliczenia i wpłacenia takiego podatku spoczywa na organizatorze konkursu.

Zwolnienia podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku zakłada zwolnienie podatkowe dla niektórych nagród rzeczowych wygrywanych w konkursach. Przede wszystkim, podatek od nagrody rzeczowej w konkursie nie będzie pobierany, jeśli jej jednorazowa wartość będzie niższa od kwoty 2280 zł.

Istnieją też i inne zwolnienia podatkowe nagród w konkursach, które wskazuje ustawa o PIT. Między innymi, podatek od wygranej rzeczowej w konkursie nie jest pobierany w przypadku, gdy są to wygrane:

w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową — jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł, przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności,

  1. otrzymane na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć,
  2. otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  3. przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy:
  • za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki,
  • z tytułu działalności na rzecz praw człowieka
  • otrzymane od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.