Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Kiedy artysta przekroczył limit kosztów autorskich - jakie rozliczenie roczne PIT?


Jeśli rozliczenie roczne PIT zakłada formę rozliczenia według skali podatkowej czy podatku liniowego, podatnicy w Polsce mają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania, czyli przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT, o koszty ich uzyskania.

 

Deklaracje podatkowe Pity twórców i artystów zakładają właśnie pomniejszanie ich przychodów o koszty podatkowe. Istnieje jednak limit kosztów autorskich w rozliczeniach podatkowych. Jak powinien rozliczyć się z fiskusem artysta, któremu zdarzy się w roku podatkowym przekroczyć wskazany ustawowo limit kosztów?

Koszty twórców i artystów

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość obniżenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez twórców i artystów o koszty uzyskania przychodów. Artyści i twórcy wykonujący swoją działalność osobiście uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Według art. 22 ust. 9 pkt 3 koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Przy braku przenoszenia praw autorskich do utworu artysty, może on zastosować 20% koszty uzyskania przychodów w swojej deklaracji podatkowej.

Rozliczenia twórców i artystów

Rozliczenie roczne PIT twórców i artystów sporządzone powinno zostać na formularzu PIT-36, przeznaczonym dla osób uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika. Podatnik powinien przy tym z tytułu działalności wykonywanej osobiście, obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawą obliczenia zaliczki jest przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki.

Maksimum 50% pierwszego przedziału skali podatkowej

Według ustawy o PIT, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów przez artystów i twórców, nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Jest to kwota 85 528 zł. Deklaracje podatkowe Pity artystów mogą więc wykazać koszty podatkowe nie większe niż 42 764 zł ryczałtowo. Niemniej jednak, jeśli podatnik jest w stanie dowieść, że koszty uzyskania przychodów były wyższe, niż wynikające z zastosowania normy procentowej ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez podatnika.

Koszty z umów o dzieło

Artysta może wykonywać swoją działalność na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych. W takim przypadku staje się pracownikiem i wypełnia swoje deklaracje podatkowe Pity na druku PIT-37, właściwym dla osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej. Należy powiedzieć, że uzyskany przez twórców i artystów wykonawców przychód z tytułu korzystania i rozporządzania przynależnymi im prawami autorskimi, lub prawami pokrewnymi w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, stanowi przychód z praw majątkowych. Mówi o nim art. 18 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodu z praw majątkowych o 50% kosztów uzyskania przychodów, jeszcze przed dokonaniem poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podobnie jak w poprzednio omawianym przypadku. Do przychodów z praw majątkowych w odróżnieniu od przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie ma zastosowania przepis o możliwości odliczenia od przychodów 20% kosztów ich uzyskania.

Jeśli zajdzie sytuacja, że przychód twórców i artystów wykonawców z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uzyskany w ramach zawartych umów cywilnoprawnych przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 85 528 zł, czyli pierwszy próg progresywnej skali podatkowej, płatnik powinien odstąpić od potrącenia 50% kosztów uzyskania przychodów, bez możliwości uwzględnienia 20% kosztów uzyskania przychodów. Powinien w takiej sytuacji odliczyć od przychodów, w celu pomniejszenia podstawy opodatkowania, rzeczywiście poniesione koszty podatkowe przez artystę.

Osoby zlecające wykonanie prac artystom i twórcom zobowiązane są do odprowadzania od ich wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Muszą też w terminie do końca lutego danego roku podatkowego sporządzić informację podatkową PIT-11 i przekazać ją swoim pracownikom. Na jej podstawie artyści i twórcy, podobnie jak inni pracownicy, wypełniają swoje rozliczenie roczne PIT na druku PIT-37.