Jeśli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, ale jeden adres zamieszkania - mogą złożyć wspólny PIT?


Adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania. W dowodzie osobistym podatnika wskazywany jest adres zameldowania czyli miejsce, pod którym zgodnie z dokumentami zameldował się dany obywatel. Niemniej wcale nie jest powiedziane, że dana osoba musi pod tym adresem stale przebywać. Może mieć inny adres zamieszkania. Czy w przypadku, w którym małżonkowie mają inne adresy zameldowania, ale ten sam adres zamieszkania, będą mogli złożyć wspólny PIT żony i męża? Czy zamieszanie z adresami rzeczywistymi i adresami w dowodach osobistych likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego rocznego PITy małżonków.

 

Rozliczenie wspólne tylko dla formalnych małżeństw

W celu skorzystania z preferencji podatkowej polegającej na wspólnym rozliczeniu rocznym, mąż i żona muszą spełnić kilka określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,warunków. Po pierwsze, muszą być małżeństwem w świetle prawa cywilnego od co najmniej jednego, pełnego roku kalendarzowego. Wspólnie nie rozliczą się pary żyjące w związkach partnerskich lub w konkubinacie. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie mają ten sam adres zameldowania, a nawet czy mieszkają fizycznie razem. Ważne jest formalne zawarcie związku małżeńskiego. Niemniej, nawet jeden dzień pozostawania poza związkiem małżeńskim powoduje, że nie ma możliwości do tego, aby zestawienie podatkowe składać wspólnie z małżonkiem w urzędzie skarbowym. Rozwód i separacja także likwidują taką opcję rozliczenia podatkowego.

Warunkiem wspólnego, preferencyjnego rozliczenia żony i męża jest istnienie pomiędzy nimi przez cały poprzedni rok podatkowy wspólności majątkowej, która zawiązywana jest wraz z zawarciem związku małżeńskiego. Majątek wspólny nie powstaje lub jest dzielony pomiędzy małżonków, jeśli podpiszą oni notarialną rozdzielczość majątkową, czyli tzw. intercyzę. Jeśli małżonkowie nie mają wspólnego majątku, nie będą mogli wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określone druki podatkowe

Nie każde rozliczenie roczne PIT pozwoli na skorzystanie z preferencji w postaci złożenia deklaracji na jednym druku podatkowym i korzystnego dla małżonków określania podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Małżonkowie muszą rozliczać się z fiskusem za dany rok oboje z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Wspólny PIT będzie uwzględniał wyłącznie dochody opodatkowane skalą podatkową, stąd też takie rozliczenie PIT małżonków może zostać złożone wyłącznie z wykorzystaniem druków PIT-36 lub PIT-37. PIT-36 złożą małżonkowie, jeśli co najmniej jeden z nich pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody bez pośrednictwa płatnika lub też w rozliczeniu rocznym rodzice muszą ująć dochody swoich małoletnich dzieci. PIT-37 tym samym jest przeznaczony dla małżeństw, w których każdy z małżonków w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego.

Wspólna deklaracja roczna polega na tym, że małżonkowie wykazują na tym samym formularzu PIT swoje dochody - odrębnie względem siebie. Ich kwoty są następnie sumowane i wykazywane w PIT do opodatkowania. Podstawą do naliczenia podatku dochodowego jest suma dochodów współmałżonków, a więc ich różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania. Podstawę tę można zmniejszyć o ulgi i odliczenia podatkowe, z których każdy z małżonków może skorzystać oddzielnie, jeśli tylko spełnia warunki do ich zastosowania. Następnie, podatek dochodowy należny fiskusowi jest liczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli jednak podatnicy zarabiają mniej więcej po tyle samo i odprowadzali w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według pierwszej stawki skali podatkowej, ich rozliczenie roczne złożone wspólnie nie będzie niosło za sobą większych korzyści, niż rozliczenie indywidualne.

Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego przez małżonków, nawet przy pozostawaniu w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy i posiadaniu wspólności majątkowej, jeśli chociaż jedno z nich rozlicza się z fiskusem na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej i podatku tonażowego.