Jakie warunki decydują o tym, czy mogę złożyć korektę swojego zeznania PIT?


Błędy popełniane w rocznych deklaracjach podatkowych mogą rzutować na poprawność wyliczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla fiskusa. Dlatego też ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada możliwość skorygowanie błędnie złożonej deklaracji.

 

Zestawienia Pity składane na różnych formularzach podatkowych podlegają korekcie na podobnych zasadach. Niemniej, nie zawsze w danej chwili korekta zeznania PIT w ogóle będzie możliwa. Istnieją okresy, w których dochodzi do zawieszenia prawa do korekty.

Prawo do korekty zeznania rocznego

Korekta zeznania PIT przysługuje zasadniczo każdemu podatnikowi, który popełnił błąd formalny lub finansowy w swojej pierwotnej deklaracji podatkowej. Ustawa o PIT nie ogranicza ilości składanych korekt zestawień PIT. Aby dokonać korekty podatnik powinien złożyć do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Skarbowego, formularz PIT odpowiedni względem danego źródła przychodu, wypełnić go poprawnie oraz oznaczyć, że jest to korekta deklaracji rocznej. Na formularzach podatkowych zawsze występuje opcja zaznaczenia, czy druk ten jest składany przez podatnika jako „złożenie zeznania” czy jako „korekta zeznania podatkowego”.

Ustawa daje podatnikom aż 5 lat na złożenie korekty zeznania rocznego. Okres ten liczony jest od końca roku, w którym złożona została pierwotna deklaracja podatkowa. Jeśli więc chodzi o zeznania za rok 2013, można będzie je korygować aż do zakończenia 2019 roku. Korekta pit nie tylko pozwala na poprawę błędów w rozliczeniu rocznym, ale również na uzupełnienie formularza podatkowego np. o ulgi podatkowe, których wcześniej nie zastosowaliśmy, a mieliśmy do nich prawo.

Oprócz złożenia formularza PIT z oznaczeniem, że jest to korekta zeznania, podatnik powinien złożyć wraz z nim pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Można tego dokonać przez Internet, z wykorzystaniem załącznika ORD-ZU.

Korekta z korzyścią dla podatnika

Jeśli podatnik zapomniał ująć w pierwotnej deklaracji podatkowej jedno ze swoich źródeł przychodu, a było ono opodatkowane, może dokonać korekty deklaracji rocznej i w ten sposób uniknąć zarzutów o przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Za zatajenie źródła przychodu i narażenie na uszczuplenie należności podatkowej wobec skarbu państwa, podatnik może zostać srogo ukarany. Jeśli w korekcie PIT okaże się, że mamy do dopłacenia podatek dochodowy, należy uregulować taką płatność w jak najkrótszym czasie, a następnie zapłacić odsetki od zaległości podatkowej, naliczone od chwili upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej do momentu składania korekty zeznania podatkowego. Jeśli zapłata zaległości nastąpi w terminie 7 dni od daty złożenia korekty, podatnik skorzysta na obniżeniu odsetek podatkowych z tytułu zaległości do 75% wartości podstawowej tych odsetek.

Warunki korekty

Każdy podatnik ma prawo do korekty zeznania rocznego, ale prawo to może ulec wygaśnięciu lub zawieszeniu. Wedle ustawy o PIT, nie można czasowo dokonać korekty PIT, jeśli trwa w stosunku do podatnika postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Korekta PIT nie jest możliwa w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą. Po ich zakończeniu odwieszane jest prawo do skorygowania rozliczenia rocznego.

Korekta będzie nieważna, jeśli zostanie ona złożona na niewłaściwym druku formularza podatkowego, albo nie będzie ona zawierała uzasadnienia. Podatnik nie może skorygować zeznania rocznego, jeśli minęło już 5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożono pierwotną deklarację roczną.

Warunkiem poprawnego złożenia korekty PIT jest posłużenie się odpowiednim formularzem podatkowy, oznaczenie, że fiskus ma do czynienia z korektą, uzasadnienie nowego rozliczenia rocznego oraz uregulowanie ewentualnie powstałej zaległości podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi. Podatnik może korektę złożyć przez Internet, jeśli wcześniejsza deklaracja również została w ten sposób wysłana do Urzędu Skarbowego.