Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jakie ulgi podatkowe przysługują kartowiczom?


Karta podatkowa jest jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej polskich podatników. Pity wypełniane są przez kartowiczów na druku PIT-16A, składanym w Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego.

 

Ta forma opodatkowania umożliwia regulowanie podatku dochodowego w prostej formie, ale niestety wyklucza możliwość zastosowania wielu ulg podatkowych, dostępnych dla osób rozliczających podatek PIT na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej.

Zalety karty podatkowej

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zalecana jest ona przedsiębiorcom, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu księgowości. Przy karcie podatkowej ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w postaci ksiąg rachunkowych lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest zbędne. Podatek PIT jest opłacany w takiej samej wysokości, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez podatnika dochodów. Podatek w przypadku karty podatkowej jest opłacany co miesiąc, a jego kwota uzależniona jest od:

  • Rodzaju prowadzonej działalności,
  • Wielkości miejscowości, w której wykonywana jest działalność gospodarcza,
  • Ilości osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Ostatecznie, stawkę podatku w przypadku karty podatkowej ustala w drodze decyzji naczelnik właściwego względem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca opłacając kartę podatkową wie z góry, jakie obciążenia podatkowe musi ponieść co miesiąc z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma on obowiązku nie tylko prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale również nie musi:

  • Składać zeznań podatkowych,
  • Wpłacać zaliczek na podatek PIT,
  • Składać deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu w każdym miesiącu czy kwartale działalności.

Ulgi dla kartowiczów

Brak wielu ulg podatkowych, które w deklaracjach Pity na drukach PIT-36 czy PIT-37 są dostępne, nie oznacza, że karta podatkowa w ogóle nie pozwala na obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. Kartowicze mogą próbować obniżyć bowiem obowiązujące stawki karty podatkowej, dzięki czemu będą opłacali znacznie niższy podatek PIT.

Ulgi podatkowe, takie jak ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga na darowiznę, czy ulga na dzieci, co prawda nie są dostępne dla osób, które wypełniają Pity na formularzach PIT-16A, dla opodatkowania w formie karty podatkowej. Jednakże możliwość obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych nawet o 80% jest bardziej atrakcyjne dla wielu podatników, niż poszczególne ulgi podatkowe zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca może obniżyć stawkę opłacanego podatku w formie karty podatkowej, po spełnieniu następujących warunków:

  • 20% obniżenia stawki karty podatkowej dla osób w wieku powyżej 60 lat lub posiadających orzeczenie stwierdzające minimum lekki stopień niepełnosprawności, wykonującym osobiście jednoosobową działalność usługową i wytwórczo-usługową,
  • 20% obniżenia stawki karty podatkowej dla działalności transportowej, dla osób z orzeczeniem co najmniej umiarkowanego lub lekkiego stopienia niepełnosprawności, niezatrudniających pracowników,
  • 10% obniżenia stawki karty podatkowej dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników z orzeczeniem co najmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności, wykonujących działalność usługową i wytwórczo-usługową,
  • 50% obniżenia stawki karty podatkowej dla przedsiębiorców wnioskujących o taką obniżkę do naczelnika Urzędu Skarbowego – zniżka przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych nieadekwatnością stawek ustalonych w ustawie względem skali prowadzonej działalności gospodarczej.