Prawo

Jakie są przepisy art. 182 KPC? Dowiedz się o kodeksie cywilnym.

Autor MIchalina Farte
MIchalina Farte17.06.20246 min.
Jakie są przepisy art. 182 KPC? Dowiedz się o kodeksie cywilnym.

182 kpc to bardzo istotny artykuł dla prawidłowego przebiegu postępowania cywilnego. Reguluje obowiązki procesowe stron, precyzując zasady dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów na poparcie swoich roszczeń. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami dla danej strony, dlatego warto dobrze poznać ich znaczenie.

Kluczowe wnioski:
 • Art. 182 KPC nakłada na strony obowiązek aktywnego udziału w procesie i skutecznego prezentowania swojego stanowiska.
 • Naruszenie tego artykułu może prowadzić do pominięcia twierdzeń lub dowodów, co może wpłynąć na wydany wyrok.
 • Przepis ten ma zapewnić rzetelne i szybkie rozpoznanie sprawy przez sąd.
 • Art. 182 KPC jest ściśle powiązany z innymi zasadami procesowymi, jak np. kontradyktoryjność czy zasada prawdy materialnej.
 • Znajomość konsekwencji nieprzestrzegania tych przepisów jest kluczowa dla skutecznej obrony swoich praw w postępowaniu cywilnym.

Artykuł 182 KPC – obowiązki procesowe stron

Artykuł 182 kpc precyzuje obowiązki procesowe stron w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z nim, strony mają obowiązek dokładnie przedstawić stan faktyczny oraz zgłosić wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie. Oznacza to, że powinny one aktywnie uczestniczyć w procesie, ujawniając istotne informacje i dowody mające znaczenie dla sprawy.

Ten przepis ma na celu zapewnienie rzetelnego i sprawnego przebiegu postępowania sądowego. Wymaga od stron szczerości, uczciwości i wyczerpującego przedstawienia swojego stanowiska. Dzięki temu sąd może wydać wyrok oparty na pełnej wiedzy o okolicznościach sprawy, co jest kluczowe dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Strony są zobowiązane do zgłaszania twierdzeń i dowodów na poparcie swojego stanowiska w wyznaczonych terminach. Zaniechanie tego może się wiązać z niekorzystnymi konsekwencjami procesowymi, o czym będzie mowa w kolejnych punktach.

Warto podkreślić, że obowiązki wynikające z art. 182 kpc dotyczą zarówno powoda, jak i pozwanego. Oznacza to, że obie strony muszą aktywnie uczestniczyć w procesie, aby przedstawić swoje racje i dowody w sposób wyczerpujący.

Przyczyny i skutki naruszenia art. 182 KPC

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z art. 182 kpc może mieć poważne konsekwencje procesowe dla strony, która tego dopuści. Jeśli strona nie przedstawi w terminie istotnych twierdzeń lub dowodów, sąd może je pominąć przy wydawaniu orzeczenia. Oznacza to, że decyzja sądu może zostać podjęta bez uwzględnienia tych okoliczności.

Jedną z głównych przyczyn naruszenia art. 182 kpc jest niewystarczające przygotowanie się strony do procesu. Zdarza się, że strony nie zgłaszają wszystkich istotnych dowodów lub twierdzeń z powodu niedbalstwa, braku wiedzy lub świadomości ich znaczenia.

Inną przyczyną może być celowe zatajanie przez stronę określonych informacji lub dowodów, w nadziei na uzyskanie korzystniejszego dla siebie wyroku. Takie postępowanie jest jednak sprzeczne z zasadami etyki i może zostać uznane za nadużycie prawa.

Skutki naruszenia art. 182 kpc mogą się okazać bardzo niekorzystne dla strony, która dopuściła się tego uchybienia. Sąd może bowiem wydać wyrok oparty wyłącznie na zgłoszonych twierdzeniach i dowodach, co może prowadzić do oddalenia powództwa lub uwzględnienia żądań pozwanego.

 • Ważne jest, aby strony miały świadomość znaczenia przestrzegania art. 182 kpc i konsekwencji jego naruszenia.
 • Niezbędna jest staranna analiza sprawy i zgromadzenie wszystkich istotnych dowodów przed wniesieniem pozwu lub przystąpieniem do obrony.

Czytaj więcej: PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania

Czytaj więcej: Jakie są przepisy art. 123? Sprawdź odpowiedni kodeks prawny.

Zasady dotyczące art. 182 KPC w postępowaniu cywilnym

Art. 182 kpc jest ściśle powiązany z innymi podstawowymi zasadami procesowymi, które determinują przebieg postępowania cywilnego. Jedną z nich jest zasada kontradyktoryjności, zgodnie z którą strony mają prawo do przedstawiania swoich stanowisk i dowodów oraz ustosunkowywania się do twierdzeń i dowodów przeciwnika.

Kolejną istotną zasadą jest zasada prawdy materialnej, która nakazuje sądowi dążenie do ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Dzięki obowiązkom nałożonym przez art. 182 kpc, sąd może uzyskać pełną wiedzę na temat okoliczności sprawy, co ułatwia realizację tej zasady.

Przepis ten jest również powiązany z zasadą dyspozycyjności, która oznacza, że to strony decydują o wszczęciu i przebiegu postępowania. Strony, korzystając z przysługujących im uprawnień, muszą jednak wypełniać obowiązki określone w art. 182 kpc, aby w pełni realizować tę zasadę.

Warto podkreślić, że obowiązki wynikające z art. 182 kpc nie są bezwzględne. W wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieją ku temu szczególne przyczyny, sąd może dopuścić późniejsze zgłoszenie twierdzeń lub dowodów przez stronę.

Wydawanie orzeczeń związanych z art. 182 KPC

Zdjęcie Jakie są przepisy art. 182 KPC? Dowiedz się o kodeksie cywilnym.

Sądy wielokrotnie wydawały orzeczenia związane z art. 182 kpc, precyzując jego interpretację i konsekwencje nieprzestrzegania tego przepisu. Wiele z nich dotyczyło sytuacji, w których strona zgłaszała nowe twierdzenia lub dowody na późniejszym etapie postępowania.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, sąd może pominąć twierdzenia i dowody zgłoszone po upływie terminu, jeśli strona nie wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie nie było możliwe lub że istnieją inne ważne przyczyny usprawiedliwiające opóźnienie.

Jednak w niektórych sytuacjach sądy dopuszczały późniejsze zgłoszenie twierdzeń lub dowodów, gdy byłoby to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy lub zabezpieczenia interesu prawnego strony. Decyzja ta zależała od oceny przyczyn opóźnienia i stopnia, w jakim mogłoby to utrudnić wyjaśnienie sprawy.

Orzecznictwo wskazuje również, że sąd nie może zupełnie pominąć zgłoszonych przez stronę twierdzeń lub dowodów, jeśli są one istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W takich przypadkach sąd powinien je rozważyć, nawet jeśli zostały zgłoszone z opóźnieniem.

Najnowsze orzecznictwo w sprawach dot. art. 182 KPC

W ostatnich latach można zaobserwować szereg interesujących orzeczeń sądowych dotyczących art. 182 kpc. Orzecznictwo to precyzuje interpretację i stosowanie tego przepisu w różnych sytuacjach procesowych.

Podsumowanie

W postępowaniu cywilnym obowiązki stron określa przepis art. 182 kpc. Nakazuje on aktywne uczestnictwo poprzez terminowe zgłaszanie twierdzeń i dowodów. Nieprzestrzeganie tych reguł może skutkować pominięciem istotnych okoliczności przez sąd - zgodnie z art. 156 kpc oraz art. 332 kpc. Dlatego strony powinny rzetelnie przygotować swoją argumentację, pamiętając o wymogach określonych w art. 118 kpc.

Obowiązki procesowe są kluczowe dla sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Orzecznictwo pokazuje, że sądy dopuszczają późniejsze zgłoszenie twierdzeń lub dowodów tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego od początku należy przedstawić pełną argumentację, aby zapewnić jej uwzględnienie w wyroku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Czy w Pradze można płacić euro? Praktyczne informacje dla turystów
 3. Ile jest warta moneta 5 zł z PRL? Sprawdź wartość kolekcjonerską.
 4. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 5. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
Autor MIchalina Farte
MIchalina Farte

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły