Jakie branże najchętniej rozliczają się w ramach PIT ryczałtem ewidencjonowanym


Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej można wybrać formę rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, karty podatkowej oraz za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczenia, a ryczałtowcy zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w formie ksiąg podatkowych lub Księgi Przychodów i Rozchodów. Dla jakich branż rozliczenie PIT w formie ryczałtowej będzie najkorzystniejsze i jakie branże z takiej formy rozliczenia podatkowego najczęściej korzystają w Polsce?

Na czym polega ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zakłada opłacanie przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w formie zryczałtowanej. Polega to na tym, że ryczałtowcy opłacają podatek od podstawy opodatkowania, którą jest przychód firmy, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Rozliczenie PIT składane jest w takim wypadku na druku PIT-28, w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego. Problemem dla ryczałtowców może być to, że ryczałt ewidencjonowany ogranicza możliwość skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, a na dodatek rozliczenie PIT w takim przypadku nie może zostać złożone jako wspólne rozliczenie współmałżonków lub deklaracja osoby samotnie wychowującej dziecko.

Kto może być ryczałtowcem?

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, kto może opłacać ryczałt ewidencjonowany na rzecz fiskusa. Art. 6 wspominanej ustawy określa, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Przedsiębiorca może zadecydować o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, jeśli:

  • Rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • Kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej, o ile w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

Dla jakich branży ryczałt jest najbardziej popularny?

Ryczałt ewidencjonowany jest bardzo popularny u drobnych przedsiębiorców, bowiem dzięki niemu mogą oni uprościć dokumentację przedsiębiorstwa. Nie muszą więc zatrudniać w swojej działalności księgowego do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, ale mogą samodzielnie ewidencjonować wyłącznie przychody. Ryczałtowcy to także najemcy, prowadzący najem prywatny oraz najem w ramach działalności gospodarczej.

Najkorzystniejszy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla podatników prowadzących działalność w zakresie handlu i gastronomii, ponieważ w ich przypadku w zastosowaniu jest najniższa stawka ryczałtu, czyli 3% kwoty przychodów osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym. 5,5% podatku dochodowego w formie zryczałtowanej opłacą producenci i osoby zajmujący się działalnością wytwórczą i to również będzie korzystną dla nich stawką. Wyższe stawki podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą uiszczać:

  • sklepy i inne punkty handlowe, sprzedające m.in. alkohole o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - stawka 8,5% podatku,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową, m.in. parkingową i hotelową- stawka 17% podatku,
  • przedstawiciele wolnych zawodów wykonywanych w ramach działalności gospodarczej – stawka 20% podatku.