Jaki wpływ na podatek od darowizny ma to, czy darczyńca jest instytucją, czy osobą prywatną


Przekazanie darowizny niesie ze sobą po stronie podatnika możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Ulga na darowiznę pozwala na zmniejszenie przychodów, które byłyby opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Rozliczenie PIT osób i podmiotów prawnych, dokonujących darowizny, może uwzględniać ulgę na darowiznę, jeśli rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W większości przypadków ulga na darowiznę jest ograniczona do 6% dochodów podatnika wskazanych w rocznej deklaracji podatkowej. Podatek dochodowy w sytuacji realizacji darowizny, jest płacony w niższej kwocie fiskusowi. Czy jakiekolwiek znaczenie dla obdarowanego ma to, kim jest darczyńca – osobą prywatną czy instytucją?

Czym jest darowizna?

W Kodeksie Cywilnym i w ustawie o PIT wskazuje się, czym jest darowizna i jakimi podatkami jest ona obarczona. Darowizna jest przekazywana innej osobie lub instytucji przez podatnika na podstawie umowy darowizny. Umowa ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ale wyłącznie w zakresie, jaki dotyczy przejęcia długów, zobowiązań i ciężarów darczyńcy. Standardowa umowa darowizny, w której przekazuje się środki pieniężne, prawa i rzeczy majątkowe na rzecz danej osoby lub instytucji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tylko niektóre grupy obdarowanych mogą ubiegać się w Urzędach Skarbowych o zwolnienie z tego podatku.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Podstawą opodatkowania darowizny jest jej wartość. Stawkę podatku od darowizny przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych opłaca się w wysokości 1% podstawy opodatkowania. Pamiętajmy, że podatek od spadków i darowizn jest opłacany wyłącznie przez osoby obdarowane. Podatnicy dokonujący darowizny, mogą ją odpisać w swoim rozliczeniu podatkowym. Rozliczenie PIT przedsiębiorcy dokonującego jako instytucja darowizny – nie będzie mogło ujmować ulgi na darowiznę, jeśli uprzednio została ona wpisana w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei, 2% podatek od darowizny płacony od podstawy opodatkowania, ma zastosowanie w przypadku przeniesienia własności:

 • nieruchomości,
 • rzeczy ruchomych,
 • prawa użytkowania wieczystego,
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Instytucja przekazuje darowiznę

Nie tylko osoby prywatne, ale również instytucje, np. przedsiębiorcy, mają możliwość przekazywania darowizn i korzystania z ulg podatkowych z tego tytułu. Przedsiębiorca nie będzie mógł jednak obniżyć podstawy opodatkowania z tytułu ulgi na darowiznę, jeśli wcześniej wpisał jej kwotę w koszt uzyskania przychodu.

Odliczenia darowizny w postaci ulgi może dokonać instytucja, jako darczyńca, jeśli rozlicza się z podatku dochodowego na druku PIT-36. Opłacanie podatku liniowego lub karty podatkowej nie będzie uprawniało do rozliczenia ulgi i jej zastosowania w praktyce.

Tylko przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają możliwość odliczenia darowizny. Darowiznę odlicza się od podstawy opodatkowania, czyli od przychodów pomniejszonych uprzednio o koszty ich uzyskania. Z ulgi na darowiznę można skorzystać wyłącznie wówczas, gdy została ona przekazana organizacji realizującej cele pożytku publicznego, m.in.:

 • Szkołom,
 • Fundacjom,
 • Stowarzyszeniom,
 • Spółdzielniom socjalnym.

Darowizny nie będą podlegały odliczeniu w deklaracji podatkowej, jeśli zostały przekazane bezpośrednio wybranej przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną osobie.

Limit odliczenia wynosi 6% dochodu podatnika przekazującego darowiznę. Nie ma znaczenia, czy jej wartość była wyższa. Odliczyć można zatem nawet 100% przekazanych kwot, jeśli mieszczą się one we wskazanym powyżej limicie. Owe 6% dochodu dotyczy darowizn:

 • Przekazanych na cele kultu religijnego,
 • Przekazanych na cele krwiodawstwa.

Limit nie obejmuje darowizn przekazanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Podatek od darowizny

Duże znaczenie dla wyliczania podatku od darowizny ma to, kto jest darczyńcą. Jeśli jest to instytucja, to trudno tu będzie mówić o zwolnieniu osób najbliższych darczyńcy z obowiązku opłacania podatku od darowizny na rzecz fiskusa. Tylko osoby zaliczane do I grupy podatkowej w podatku od darowizn mają szansę na uzyskanie zwolnienia podatkowego, jeśli zgłoszą fakt nabycia darowizny w Urzędzie Skarbowym.