Jaki rodzaj dochodów rozliczamy na druku PIT 37


Jednym z najczęściej wykorzystywanych w Polsce formularzy rozliczenia podatkowego jest PIT-37, czyli deklaracja podatkowa wypełniana między innymi przez pracowników etatowych. Druk PIT 37 służy generalnie do rozliczeń z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy dochody podatnik pozyskuje za pośrednictwem płatnika, czyli na przykład własnego pracodawcy. Czy taki Pit jest jednocześnie właściwy dla innych grup podatników, niż pracownicy?

 

Zasady ogólne opodatkowania

Druk PIT 37 jest właściwy dla rozliczenia dochodów osiąganych przez podatnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Dodatkowym wymogiem dla zastosowania rozliczenia PIT-37 w praktyce będzie, aby dochody te były pozyskiwane za pośrednictwem płatnika. Co to oznacza? Otóż, taki druk Pit wypełnią podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody opodatkowane skalą podatkową, ale jednocześnie nie mieli obowiązku do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oczywiście, zaliczki te musiały być odprowadzane, ale obowiązek ten spoczywał na płatnikach podatku dochodowego, czyli na pracodawcach, bądź na osobach zlecających wykonanie pewnych prac na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenie.

Podstawą opodatkowania w przypadku formularzy PIT-37 jest dochód, czyli przychód podatnika z pracy zawodowej, po pomniejszeniu go o koszty jego uzyskania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku druku Pit-37 oblicza się według dwóch stopni skali podatkowej – 18 i 32%, przy czym podatek wyniesie odpowiednio:

 • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
 • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kto rozlicza się na druku PIT 37?

Podatek dochodowy od osób fizycznych pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy rozliczą na podstawie formularza PIT 37, który należy wypełnić na podstawie informacji podatkowej – PIT-11 lub PIT-40, wystawionej podatnikowi przez jego pracodawcę czy płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Druk PIT 37 właściwy jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali przychody ze źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Pit na druku PIT-37 składają podatnicy zatrudnieni:

 • Na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy jest to umowa czasowa, czy bezterminowa,
 • Na podstawie umów cywilnoprawnych – umów o dzieło i umów zlecenie.

Rozliczenie podatkowe na drukach PIT-37 złożą wszyscy podatnicy uzyskujący wynagrodzenie i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Taki sam Pit złożą w Urzędzie Skarbowym podatnicy osiągający przychody z tytułu:

 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z tytułu umów aktywizacyjnych,
 • dochodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • stypendiów,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Warunkiem zastosowania rozliczenia na drukach PIT-37 jest uzyskiwanie przychodów jedynie za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Druk PIT 37 nie będzie właściwy dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej. Tego samego druku nie złożą podatnicy obniżający dochody o straty z lat ubiegłych oraz podatnicy zobowiązani do doliczenia do uzyskanych dochodów, dochody pozyskane w danym roku podatkowym przez małoletnie dzieci.

PIT-37 rozlicza się z Urzędem Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Istnieje możliwość złożenia takiego rozliczenia podatkowego wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.