Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Jaka jest kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego - trudne rozliczenia Pity


Podatnicy podlegają pod względem podatkowym fiskusowi. Muszą składać rozliczenia Pity, odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacać podatek dochodowy, jak i składać wyjaśnienia na żądanie organu podatkowego.

 

Jeśli pomimo wezwań wysłanych ze strony Urzędu Skarbowego podatnik wciąż uchyla się od tego, aby odpowiedzieć na żądania fiskusa, naraża się na przykre konsekwencje prawne i finansowe. Może zostać na niego nałożona kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego. O karach tego rodzaju mówi Ordynacja Podatkowa. Jaka jest aktualna wysokość takiej kary i kiedy zostanie ona nałożona na podatnika?

Ordynacja podatkowa w kwestii kar porządkowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w rozdziale 22 reguluje zasady nakładania oraz wysokość kar porządkowych, jakie fiskus może nałożyć na podatników w związku z uchylaniem się od spełniania określonych zobowiązań wynikających z przepisów innych ustaw i rozporządzeń. Art. 262 Ordynacji podatkowej wskazuje, kiedy może zostać nałożona kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego, w jakiej wysokości i na kogo. Karą tego rodzaju mogą zostać objęci:

  • Strona postępowania podatkowego,
  • Pełnomocnik strony,
  • Świadek,
  • Biegły w postępowaniu podatkowym.

Kara porządkowa nakładana jest na takie osoby, jeśli pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

  • nie stawiły się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że były do tego zobowiązane, lub
  • bezzasadnie odmówiły złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
  • bez zezwolenia tego organu opuściły miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Maksymalna, określona w ustawie wysokość kary porządkowej wynosi 2700 zł. Kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego może dotyczyć także osób trzecich, bezzasadnie odmawiających okazania przedmiotu oględzin albo uczestników rozpraw, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie. Z kolei, kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego nie będzie miała zastosowania, jeśli dochodzi do przesłuchania strony w charakterze świadka, za jego zgodą.

Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia organu podatkowego, a podatnikowi ukaranemu w ten sposób przysługuje zażalenie. Od chwili doręczenia postanowienia o nałożeniu kary, podatnik ma 7 dni na uregulowanie płatności kary porządkowej. Organ podatkowy może uchylić postanowienie nakładające karę na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu takiej kary, jeśli uzna za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków przez podatnika.

Aktualna wysokość kary porządkowej

W każdym roku wysokość maksymalnej kary porządkowej podlega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym poziomowi inflacji w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie. Kara porządkowa za ignorowanie organu podatkowego jest określana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do dnia 15 sierpnia danego roku.

Obecnie, maksymalna kara porządkowa wzrosła z poziomu 2700 zł obowiązującego w 2012 roku do poziomu 2800 zł. Jeśli na przykład rozliczenia Pity podatników będą zawierały błędy i podatnicy zostaną wezwani do ich naprawienia a nie uczynią tego, muszą liczyć się z nałożeniem kary. Oprócz niej mogą zostać też ukarani w inny sposób, za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, jakiego dopuścili się składając błędny formularz PIT, niezawierający np. wszystkich źródeł dochodów podatnika z konkretnego roku podatkowego.

O nałożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie. Świadek lub biegły w postępowaniu podatkowym może oprócz kary porządkowej, zostać objęty innymi środkami przymusu, jakie przewidują przepisy szczególne.