Jak wypełnić załącznik do PIT, by odliczyć ulgę na dwoje dzieci


Podatnicy korzystający w swoich zestawieniach rocznych składanych z tytułu uzyskiwania dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z ulg podatkowych, najczęściej są zobowiązani do wypełnienia prócz deklaracji głównej, również określonych załączników. Jaki załącznik PIT będzie niezbędny, jeśli zestawienia Pity podatników będą ujmowały ulgę na dzieci? Na jakich zasadach obecnie będzie przyznawana ulga na dwoje dzieci?

 

Nowe zasady ulgi prorodzinnej

W rozliczeniach za rok 2013 podatnicy muszą na nowych zasadach ujmować niektóre ulgi podatkowe, do których zalicza się ulgę na dzieci. Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała, że ograniczono grono osób, które będą miały możliwość skorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi na dziecko. Niemniej, ograniczenie, polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, obejmuje wyłącznie tych rodziców, którzy chcą skorzystać z ulgi na jedno dziecko. Ulga na dwoje dzieci przyznawana będzie zaś na dotychczasowych zasadach i dochód rodzica czy rodziców, którzy ujmują ulgę rodzinną w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym w takim przypadku w ogóle nie będzie brany pod uwagę.

Do ulgi na dziecko mają prawo podatnicy, którzy przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka sprawowali:

  • Władzę rodzicielską,
  • Funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
  • Opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Niekoniecznie więc ulga na dwoje dzieci będzie przyznawana wyłącznie podatnikom będącym biologicznymi rodzicami dziecka. Ulga rodzinna przyznawana jest zgodnie z warunkami wskazywanymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

  • Małoletnim,
  • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Nie we wszystkich rozliczeniach rocznych PIT będzie można ująć ulgę prorodzinną. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Możliwe jest więc ujęcie ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT 37, składanym w związku z pozyskiwaniem dochodów opodatkowanych skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika.

Aby skorzystać z ulgi na dziecko, składając druk PIT rozliczenia rocznego podatnik dodatkowo zobowiązany będzie wypełnić załącznik PIT/O, w którym wskaże wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej, z jakiej korzysta. W przypadku ulgi rodzinnej, należy wypełnić część E załącznika PIT/O, wpisując numer PESEL dziecka, a jeśli nie został on jeszcze nadany - imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.