Jak prawo do zachowku ma się do zestawienia PIT?


Zachowek jest instytucją obowiązującą w związku z Kodeksem Cywilnym i kwestią dziedziczenia. Jest on należny tym podatnikom, którzy z mocy ustawy powołani byliby do spadku, ale spadkodawca w ramach testamentu wykluczył ich z niego. Ubiegając się przed sądem o zachowek podatnicy muszą być świadomi, jakie konsekwencje podatkowe są z nim związane.

 

Generalnie, zachowek podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i powinien być ujmowany w zestawienie PIT podatnika. Czy jednak w każdym przypadku roczne PITy osób otrzymujących zachowek zawsze będą musiały go opodatkować podatkiem PIT? Niekoniecznie.

Instytucja zachowku

Zachowek jest w sposób integralny związany ze spadkiem i procedurą dziedziczenia. Art. 991 § 1 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że osobami uprawnionymi do zachowku są:

  • zstępni,
  • małżonek,
  • rodzice spadkodawcy.

Instytucja zachowku ma chronić generalnie interesy grupy osób najbliższych zmarłemu. Jeśli wymienione osoby z rodziny spadkodawcy nie zostały uwzględnione przez niego w testamencie, mają prawo ubiegać się przed sądem o zachowek, który można określić jako swoistą formę rekompensaty.

Wysokość zachowku

W zależności od tego, kto jest osobą ubiegającą się o zachowek, inny udział w takiej rekompensacie będzie mu przysługiwał:

  • o 2/3 udziału spadkowego mogą ubiegać się osoby uprawnione do zachowku, trwale niezdol ne do pracy albo zstępni małoletni,
  • o ½ wartości udziału spadkowego mogą ubiegać się pozostałe osoby uprawnione do uzyskania zachowku.

Jeśli spadkobierca testamentowy nie przekaże w postaci uczynionej darowizny, powołania do spadku lub w postaci zapisu, zachowku, wówczas uprawniona do niego osoba ma prawo do wystąpienia przeciwko spadkobiercy z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej w wysokości równej wartości zachowku.

Podatek od zachowku

Opodatkowanie zachowku zostało ujęte w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten będzie płacony w sytuacji, gdy nie znajduje zastosowania żadne zwolnienie podatkowe. Zobowiązanie to osoba otrzymująca zachowek będzie musiała spełnić w momencie wypłacenia zachowku, a nie tylko nabycia praw do niego. Wysokość podatku od zachowku uzależniona jest od tego, do której z trzech grup podatkowych zostanie zakwalifikowany podatnik, względem osoby spadkodawcy.

Uniknięcie opłacania podatku dochodowego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zachowku nie dotyczy tych podatników, którzy w ciągu 6 miesięcy od daty jego przekazania, wypełnią formularz SD-Z2 informując tym samym o wysokości zachowku właściwy względem ich zamieszkania Urząd Skarbowy. W treści takiego zestawienia PIT wpisać należy dane spadkodawcy, tytuł nabycia własności rzeczy lub własności praw majątkowych.