Jak należy się zachować w przypadku nieotrzymania PIT-11


Jedną z najbardziej popularnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa. Podatek opłaca się według progresywnej skali uwzględniającej dwa progi - 18 proc. dla dochodów poniżej 85 528 zł oraz próg 32 proc. dla nadwyżki ponad wskazaną kwotę. Wszyscy pracownicy etatowi, a także emeryci, renciści czy zleceniobiorcy rozliczają się z urzędem skarbowym w ten właśnie sposób. Jeśli pozyskują dochód za pośrednictwem płatnika, muszą wypełnić z tytułu swojego rozliczenia rocznego rozliczenie PIT-37. Jego podstawą jest informacja podatkowa PIT-11. Co zrobić, jeśli płatnik nie wystawi takiego formularza i nie prześle go podatnikowi?

 

Obowiązek płatnika

Pracodawca ma obowiązek opłacania z tytułu zatrudniania pracownika, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od każdego wynagrodzenia pracowniczego. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik jest zaangażowany do pracy na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Po zakończeniu roku podatkowego płatnik podatku PIT ma czas na sporządzenie dla swoich pracowników informacji podatkowej PIT-11. Informacja ta trafia po jednym egzemplarzu do pracownika i do urzędu skarbowego.

Na podstawie danych o przychodach, składkach na ZUS i kosztach uzyskania przychodów, uwzględnionych w PIT-11, podatnik sporządza swoją roczną deklarację podatkową, zwykle na druku PIT-37. Rozliczenie to przeznaczone jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatników.

Czym jest PIT-11?

Formularz PIT-11 nie jest deklaracją podatkową, ale informacją podatkową przesyłaną przez płatników podatnikom. Druk PIT-11 powinien być przekazany pracownikowi do końca lutego kolejnego roku podatkowego osobiście, listem poleconym lub pocztą elektroniczną, o ile formularz zostanie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dodatkowo, na żądanie pracownika płatnik podatku ma obowiązek wystawić PIT-11 w ciągu roku podatkowego. Pracownik w takiej sytuacji musiałby jednak złożyć wniosek na ręce pracodawcy dotyczący wydania PIT-11.

Płatnik sporządzając PIT-11, powinien w nim ująć przychody podatników pozyskane z:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • wypłat w spółdzielniach pracy z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • praw autorskich i praw pokrewnych,
  • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, trenerskiej, naukowej, literackiej, oświatowej i publicystycznej itd.

Zobowiązanie do rozliczenia nawet bez PIT-11

Jeśli płatnik podatku dochodowego z różnych przyczyn nie wywiązał się z obowiązku sporządzenia i terminowego przekazania podatnikowi informacji PIT-11, nie zwalnia to podatnika z obowiązku rozliczenia podatkowego. Podatnik, korzystając z informacji, jakie posiada, sporządza druk PIT-37 lub PIT-36 (np. przy rozliczaniu dochodów małoletniego dziecka) i składa go w terminie rozliczenia do właściwego względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Zasadniczo, lepiej złożyć PIT z błędem, niż w ogóle nie wywiązać się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem.

Nieprzesłanie przez pracodawcę informacji podatkowej PIT-11 nie może być wytłumaczeniem dla fiskusa niezłożenia rozliczenia podatkowego za poprzedni rok. Może to być jednak skutecznym uzasadnieniem popełnienia błędów w rocznym rozliczeniu podatkowym. Płatnik, który nie przesłał PIT-11 pracownikom, naraża się na nałożenie kary grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Sąd decyduje, ile wyniesie jedna stawka dzienna i w jakim wymiarze karę nałożyć na płatnika. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.