Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Handel wyrośniętymi ubrankami w Internecie a kwestie podatków rocznych typu PITy


Dokonywanie sprzedaży, niezależnie od tego, czy odbywa się w tradycyjnym punkcie handlowym czy też przez Internet, przynosi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedający płaci więc podatki roczne PITy z których musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

 

Często sprzedający w sieci internetowej nie zdają sobie sprawy z tego, że fiskusowi należy się również podatek od handlu w Internecie. Czy jednak nie można w pewien sposób uniknąć opłacania podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży przez Internet? Czy podatek zapłacimy również i wtedy, gdy sprzedajemy na przykład na aukcjach internetowych w sieci używane ubranka dziecięce?

Prywatna sprzedaż używanych rzeczy

Jeśli sprzedający w sieci internetowej nie prowadzi działalności gospodarczej i dokonywany przez niego handel nie jest częścią takiej działalności, wówczas można powiedzieć, że dokonuje on prywatnej sprzedaży własnego mienia. Sprzedaż prywatna między innymi może dotyczyć używanych rzeczy, z których wyrosły dzieci i które nie są do niczego potrzebne.

Sprzedaż dokonywana prywatnie może dotyczyć rzeczy nowych i używanych. Podatek PIT od handlu w Internecie nie będzie opłacany w przypadku, gdy sprzedawca będzie dokonywał sprzedaży rzeczy po 6 miesiącach od końca miesiąca ich nabycia. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy rzeczy te były nowe czy używane. W takim przypadku podatnik w ogóle nie będzie ujmował w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, że uzyskał jakikolwiek przychód z tytułu dokonywanej sprzedaży przez Internet.

Fiskus może poddać w wątpliwość, czy sprzedaż nowych rzeczy, nawet tych kupionych pół roku wcześniej, jest rzeczywiście sprzedażą prywatną i nie nosi znamion sprzedaży dokonywanej w ramach działalności gospodarczej. To podatnik musi posłużyć się stosownymi dowodami, aby wykazać, że sprzedaż odbywa się prywatnie, a nie jest elementem wykonywanej działalności. Dowodem mogą tu być wszelkie okoliczności jednoznacznie wskazujące na to, że zamiarem podatnika w żadnym wypadku nie było prowadzenie działalność, a sprzedaż nie była nastawiona na uzyskiwanie zysku.

Jeśli sprzedaż ubrankami w Internecie dokonywana jest w okresie krótszym niż 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zostały one zakupione, wówczas należy rozliczyć dla celów podatkowych taką sprzedaż na odpowiednim druku podatkowym. Takie działanie należy podjąć nawet wtedy, gdy podatnik nie zarobił na całej transakcji.

Sprzedaż jako działalność gospodarcza

W ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku działalność gospodarcza definiowana jest jako  zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli więc sprzedaż rzeczy nowych w Internecie odbywa się wielokrotnie i ma charakter powtarzalny, Urząd Skarbowy może uznać, że jest to działalność zorganizowana, wykonywana w celu osiągania przychodów ze sprzedaży. W takim przypadku sprzedający, aby móc legalnie dokonywać takiej sprzedaży, będzie zobowiązany do zarejestrowania w urzędzie handlowej działalności gospodarczej i odprowadzania od niej stosownych podatków. Podatki roczne PITy w takim przypadku muszą być opłacane od każdej transakcji przynoszącej przychód, przy czym przedsiębiorca może zadecydować, czy opodatkuje swoją działalność:

  • Na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej,
  • Podatkiem liniowym,  w wysokości 19%,
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Kartą podatkową.

Rozliczenie podatkowe sprzedaży prywatnej

Jeśli podatnik będzie miał obowiązek rozliczenia sprzedaży prywatnej, czyli będzie sprzedawał używane ubranka czy nowe rzeczy przed upływem 6 miesięcy od ich nabycia, wówczas będzie musiał wskazać swój przychód z tego tytułu na formularzu PIT-36, nie zaś PIT-37. Będzie on bowiem zobowiązany do odprowadzania podatku lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych samodzielnie, a nie będzie uzyskiwał tego dochodu za pośrednictwem płatnika. Przychody i koszty z tytułu dokonywanej sprzedaży przez Internet należy wymienić w kolumnie „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7” w PIT-36.

Przychodem ze sprzedaży używanych, wyrośniętych ubranek w Internecie, będzie łączna wartość wyrażona w cenach określonych w umowach zbycia prywatnego. Cena ta jest przychodem, który po pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, jest podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według skali podatkowej. Kosztem uzyskania przychodów w takim przypadku mogą być koszty przesyłki przedmiotu do nabywcy czy koszty wystawienia na sprzedaż ubranek w serwisie aukcyjnym.

W przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest po 6 miesiącach od nabycia danej rzeczy, wówczas nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeśli podatnik w toku takiej sprzedaży osiągnął przychód, to jest on zwolniony z obowiązku jego wykazania w deklaracji podatkowej oraz od opodatkowania go podatkiem dochodowym.

Zaniżona cena sprzedaży

Zdarza się, że cena sprzedaży jest znacznie niższa od ceny rynkowej danego przedmiotu lub praw. Jeśli tak się zdarzy, to organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, posiłkując się wysokością wartości rynkowej przedmiotu ustali przychód po stronie sprzedającego, który będzie on musiał opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli podatnik nie zgadza się z takim działaniem fiskusa, musi samodzielnie udowodnić, że cena umowna nie odbiega od ceny rynkowej lub jest jej równa.

Również do podatnika należy udowodnienie przed fiskusem, jakiej wysokości koszty faktycznie poniósł on w związku z zakupem sprzedawanej rzeczy i związanych z jej zbyciem. Koszty te pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.