Gruntowny remont domku na działce a ulga podatkowa


Ulga budowlana, pozwalająca na odliczenie od podatku dochodowego wydatków na cele mieszkaniowe, budowlane i remontowe, nie istnieje w aktualnych przepisach podatkowych. Rozliczenie PIT nie może więc już jej ujmować.

 

Istnieje jednak inna ulga podatkowa, pozwalająca na odliczenie części wydatków ponoszonych na zakup materiałów budowlanych i remontowych, na potrzeby budowy i remontu posiadanej przez podatnika nieruchomości. Co prawda, rozliczenie PIT nie będzie ujmowało tutaj takiej ulgi, ale podatnik będzie mógł odzyskać część podatku VAT, zawartego w cenie materiałów budowlano-remontowych.

Z czego wynika możliwość zwrotu podatku VAT?

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nastąpiła konieczność dostosowania w pewnej mierze stawek podatku od towarów i usług konsumpcyjnych do wymogów europejskich. Przed majem 2004 roku w Polsce obowiązywał podatek VAT na część materiałów budowlanych w wysokości 7%. Wraz z przystąpieniem do struktur unijnych musiał on wzrosnąć do poziomu 22%. Obecnie, po podwyżce głównej stawki podatku VAT przez polski rząd, materiały budowlane i remontowe są opodatkowane podatkiem 23% VAT. Oczywiście, nie we wszystkich przypadkach nastąpił wzrost opodatkowania podatkiem VAT, ale można wymienić rzeczywiście wiele podobnych przykładów.

Możliwość zwrotu części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów remontowych i budowlanych wynika z różnicy podatkowej pomiędzy 7 a 23% podatku VAT. Różnica ta jest zwracana podatnikowi przez Skarb Państwa. Odliczenie możliwe jest do tej pory, choć pierwotnie miało ono obowiązywać wyłącznie w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku. Rząd zapowiada już jednak, że to już ostatnie chwile na dokonanie odliczenia części podatku VAT z zakupionych materiałów remontowo-budowlanych. Od 1 stycznia 2015 roku przestał obowiązywać ulga podatkowa w podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych. Ulga ta została wprowadzona ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Uprawnieni do zastosowania odliczenia VAT

Ulga podatkowa w zakresie podatku VAT dostępna jest dla podatników będących osobami fizycznymi, które po 1 maja 2004 roku kupiły materiały budowlane obciążone nową, wyższą stawką podatku VAT. Do zastosowania ulgi konieczne jest, aby odliczające część podatku VAT osoby dysponowały fakturami VAT dokumentującymi owe wydatki. Jest to warunek niezbędny do zastosowania odliczenia podatkowego. Jednocześnie, podatnicy wnioskujący o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów remontowych i budowlanych, muszą mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego. Słowem, uprawniony do ulgi podatkowej będzie właściciel bądź użytkownik wieczysty danej nieruchomości.

Dodatkowo, materiały budowlane, od których odliczany jest podatek VAT, muszą być wykorzystane do:

  • Budowy, nadbudowy, rozbudowy lub remontu domu,
  • Przebudowy, tj. przystosowania budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • Remontu mieszkania.

Jeśli chodzi więc o remont domku na działce, to albo musi on mieć charakter domu mieszkalnego, albo remont ma zmierzać do przystosowania budynku niemieszkalnego, np. domku działkowego, na cele mieszkalne, żeby zastosowanie znalazła ulga podatkowa w podatku VAT.

Ograniczenie ulgi

Ulga podatkowa w związku z podatkiem VAT nie jest możliwa do stosowania bez ograniczeń. Istnieją limity odliczenia podatku VAT (podajemy limity na rok 2014):

  • 33 000 zł odliczy podatnik budujący lub remontujący dom, od prac budowlanych, na które nie trzeba mieć pozwolenia na budowę,
  • 14 000 zł odliczy podatnik remontujący dom lub mieszkanie, prowadząc prace niewymagające pozwolenia.

Limit odliczenia w uldze podatkowej w podatku VAT uzależniony jest od średniej ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jeśli z ulgi w podatku VAT korzystają małżonkowie, limit odliczenia nie jest podwajany.

Jak ubiegać się o zwrot części podatku VAT?

Zwrot części podatku VAT nie następuje na rzecz podatnika samoistnie, tylko musi on o niego wnioskować. Podstawą ubiegania się o zwrot będzie przedstawienie faktur dotyczących zakupu materiałów budowlanych i remontowych. Podatnik musi złożyć wniosek w swoim właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym o zwrot podatku VAT, na formularzu VZM-1, przeznaczonym dla osoby fizycznej. Wniosek ten składa się raz w roku, bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji budowlanych.