Gdy przechodzisz na emeryturę i sprzedajesz firmę - twoje rozliczenie Pit


Emerytura to najczęściej czas odpoczynku po okresie wielu lat pracy zarobkowej. Wiąże się z koniecznością rezygnacji z pełnoetatowego zatrudnienia, wieloma formalnościami, których należy dopełnić, a czasem także z koniecznością sprzedaży własnej firmy. Zbycie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa to z pewnością trudna  decyzja, wymagająca przemyślenia i dokładnej analizy. Osoby pragnące przejść na emeryturę, które zamierzają odpłatnie zbyć własną firmę polecamy zapoznanie się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy prawne i praktyczne aspekty takiej sprzedaży. Opisujemy m. in. jak powinno wyglądać nasze rozliczenie Pit.

 

Sprzedaż firmy a podatek

Decydując się na sprzedaż prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa musimy pamiętać, że przy odpłatnym jego zbyciu powstanie po naszej stronie przychód. Pieniądze ze sprzedaży firmy będą w takiej sytuacji opodatkowane podatkiem dochodowym od towarów i usług. Konieczne jest również wypełnienie zestawienia PITy i wykazania w nim wysokości tego przychodu. Przy sprzedaży własnej firmy warto też przeanalizować wszystkie oferty i wybrać najkorzystniejszą, ponieważ możliwości jest co najmniej kilka. Naszą firmę może kupić np. inwestor prywatny, inna firma z tej samej lub pokrewnej branży czy też przedsiębiorstwo działające do tej pory w zupełnie innej dziedzinie. Możliwości jest wiele, warto zatem poszukać najlepszego dla nas rozwiązania i najkorzystniejszej cenowo oferty. Warto też każdorazowo obliczyć należny podatek, tak aby móc spać spokojnie nie obawiając się wezwania ze strony urzędu skarbowego. Być może niezbędna będzie w takiej sytuacji pomoc biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Nie bójmy się korzystać z pomocy fachowców, ponieważ to właśnie oni mogą pomóc nam w poprawnym wypełnieniu rozliczenia Pit po sprzedaży firmy.

Zbycie udziałów

Może zdarzyć się też tak, że przy przechodzeniu na emeryturę będziemy udziałowcami jakiegoś przedsiębiorstwa. Co w sytuacji, jeżeli chcemy takie udziały sprzedać? Odpłatne zbycie posiadanych przez nas udziałów – a tym samym wystąpienie z przedsiębiorstwa – również podlega opodatkowaniu i uwzględnieniu podczas wypełniania rozliczenia PITy. Uzyskanym przez nas przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną będzie ich wartość wyrażona w cenie, którą z kolei określamy w zawieranej umowie. Cena ta powinna być przy tym pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeśli jednak cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej sprzedawanych przez nas akcji, to nasz przychód określi wówczas organ podatkowy albo organ kontroli skarbowej. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji w spółkach, które posiadają osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną a kosztami uzyskania tych przychodów. Kosztem uzyskania przychodów podczas ustalania wysokości dochodu z odpłatnego zbycia posiadanych przez nas udziałów są poniesione wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych. Po zakończeniu danego roku podatkowego jako podatnicy jesteśmy zetem zobowiązani w zeznaniu  PIT-38 do wykazania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia między papierów wartościowych i udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną. Musimy także sami obliczyć należny podatek dochodowy. Zeznanie podatkowe w tym przedmiocie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W tym samym terminie jesteśmy też zobowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający ze złożonego przez nas rozliczenia Pit..

Jeśli nie sprzedaż to co?

Jest jeszcze jedna możliwość – zamiast sprzedawania firmy przy przejściu na emeryturę możemy ją przekazać swoim najbliższym. Może to być bowiem najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia obciążeń podatkowych. Biorąc pod uwagę możliwość uniknięcia płacenia podatku dochodowego i podatku od darowizn (związanych z darowizną firmy na rzecz najbliższego członka rodziny), zalety takiego nieodpłatnego przekazania firmy na rzecz dzieci są naprawdę znaczne. Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz dziecka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Darowizna pozwoli wobec tego uniknąć podatku dochodowego zarówno po stronie przyszłego emeryta, czyli darczyńcy, jak i po stronie dziecka – czyli obdarowanego. Ponadto darczyńca – emeryt  po dokonaniu takiej darowizny, w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zobowiązany jest na dzień likwidacji działalności gospodarczej sporządzić remanent likwidacyjny. Co do zasady w chwili likwidacji przedsiębiorstwa remanent likwidacyjny wyniesie zero, dzięki czemu nie powstanie po stronie darczyńcy obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Mimo iż przejście na emeryturę samo w sobie nie jest decyzją łatwą i bardzo często wiąże się z dużym stresem, to zachęcamy do dokładnego zapoznania się z wszelkimi regulacjami dotyczącymi tego nowego etapu w życiu. Ważne jest dopełnienie wszelkich formalności w urzędach, złożenie odpowiednich wniosków, ale też rozważne zaplanowanie kiedy i w jaki sposób zbyć przedsiębiorstwo czy udziały w nim. Transakcja taka powinna być nie tylko starannie przemyślana, ale przede wszystkim zaplanowana tak, aby w miarę możliwości rodziła po naszej stronie jak najmniejsze zobowiązania podatkowe wynikające z naszego zestawienia Pity. Emerytura powinna być przecież czasem odpoczynku od stresu i ciągłej bieganiny. Warto zatem rozważyć, czy posiadane przedsiębiorstwo chcemy sprzedać – może lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie go osobom najbliższym? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy przyszłym emerytom.