Gdy opiekę i wychowanie dziecka przejęła matka chrzestna - rozliczenie PIT z ulgą lub bez ulgi prorodzinnej


Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, mogą skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Rozliczenie PIT może w ich przypadku między innymi uwzględniać ulgę z tytułu wychowywania dziecka. Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci, może być uwzględniona w formularzach PITy, jeśli podatnicy rozliczają się na zasadach ogólnych, na drukach PIT-36 lub PIT-37.

 

Ulga na dzieci przyznawana jest podatnikom sprawującym realną władzę rodzicielską, ale niekoniecznie tylko nad swoimi własnymi, biologicznymi dziećmi. Jak przyznawana jest ulga rodzinna i czy np. matka chrzestna podejmująca się opieki i wychowania dziecka również może w swoim rozliczeniu podatkowym skorzystać z takiej ulgi?

Kto skorzysta z ulgi prorodzinnej?

Ulga rodzinna jest przyznawana wyłącznie podatnikom spełniającym warunki do dokonania odliczenia podatkowego, określone w art. 27 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Ulga na dziecko będzie mogła zostać odliczona od kwoty dochodu wyliczonego zgodnie z ustawą o PIT, w ramach rozliczenia na podstawie skali podatkowej, jeśli podatnik w danym roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Już tylko na tej podstawie można stwierdzić, że matka chrzestna sprawująca funkcję opiekuna prawnego nad małoletnim dzieckiem, zamieszkująca w nim w jednym gospodarstwie domowym, będzie miała prawo do dokonania odliczenia podatkowego w swoim rozliczeniu, w ramach ulgi prorodzinnej.

Ulga na dziecko podlega odliczeniu za każde dziecko wychowywane przez podatnika, znajdujące się na jego utrzymaniu, za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego.

Podatnik otrzyma możliwość zastosowania ulgi na dziecko, jeśli wychowuje, pełni władzę rodzicielską, sprawuje opiekę lub pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do:

  • małoletniego dziecka,
  • dziecka bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga podatkowa na nowych zasadach

W rozliczeniu za rok 2015 podatnicy korzystający z ulgi rodzinnej będą stosowali ją na nowych zasadach. Jeśli będą chcieli dokonać odliczenia od dochodu ulgi na jedno dziecko, będą musieli spełnić dodatkowo kryterium dochodowe. Odliczenie będzie obowiązywało dla rodziców dziecka, pozostających w związku małżeńskim, jeśli dochody tychże podatników nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł. Jeśli ulga na dziecko ma być wykorzystana przez jedną osobę, np. matkę chrzestną dziecka, spełniającą wszelkie dodatkowe wymagania ustawowe, wówczas jej roczne dochody w przypadku jednego dziecka nie mogą przekroczyć kwoty 56 tys. zł.

Przy dwójce dzieci zasady rozliczania ulgi prorodzinnej nie ulegają zmianie i są tożsame z zasadami jej uwzględniania w roku podatkowym 2012. W przypadku trojga lub większej liczby małoletnich dzieci kwota odliczenia na trzecie i każde kolejne dziecko zostanie zwiększona w stosunku do podstawowej kwoty ulgi prorodzinnej.

Po spełnieniu kryterium dochodowego, podatnik będzie mógł odliczyć ulgę prorodzinną w wysokości 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli w sumie 1112,04 zł rocznie. Jeśli w rodzinie wychowywana jest dwójka dzieci, wówczas suma odliczeń wyniesie maksymalnie 2224,08 zł rocznie, bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego. Jeśli podatnik wychowuje troje dzieci, za dwójkę pierwszych dzieci ulgę na dziecko wylicza według powyższych zasad, zaś za trzecie dziecko może odliczyć wyższą kwotę ulgi, wynoszącą 139 zł miesięcznie. W stosunku rocznym za trzecie dziecko w ramach ulgi prorodzinnej podatnik odliczy kwotę maksymalnie 1668,06 zł. Oznacza to, że ulga na dziecko za trzecią małoletnią osobę w rodzinie będzie o 50% wyższa w stosunku do wcześniej obowiązujących ulg prorodzinnych. Z kolei za czwarte i każde następne dziecko podatnik będzie mógł odliczyć 185,34 zł. za miesiąc, czyli 2224,08 w stosunku rocznym. Oznaczać to będzie, że odliczenie ulgi na dziecko będzie w takim przypadku wyższe o 100% niż odliczenia przysługujące za pierwsze i drugie dziecko z osobna.

Dokonanie odliczenia

Aby matka chrzestna mogła skorzystać w swoim rozliczeniu podatkowym Pit z ulgi na dziecko, musi wypełnić zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O. W załączniku należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów, imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dochody dziecka

Dochody dziecka niekoniecznie pozbawiają jego rodziców lub opiekunów, prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatkowym PIT. Jeśli dochody dziecka nie będą wyższe od kwoty wolnej od podatku, wynoszącej obecnie 3089 zł, podatnik nie straci prawa do ulgi na dziecko. Nie jest przy tym istotne, jakie dochody uzyskiwało dziecko – ze stypendiów, alimentów, zasiłków, nagród w konkursach czy umów cywilnoprawnych i dochodów pracy zawodowej.