Formularz PIT37 – jak wypełnić


Jedną z najbardziej powszechnych i często wykorzystywanych deklaracji podatkowych Pity jest PIT-37. Ten formularz deklaracji podatkowej jest właściwy dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie jednak, pracownicy etatowi nie są jedyną grupą podatników, którzy złożą w Urzędzie Skarbowym formularz PIT37 jako swoje rozliczenie podatkowe. Dla kogo więc oprócz pracowników etatowych przeznaczony jest PIT-37? Czy mogą za jego pośrednictwem rozliczać się również osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenia?

 

Najważniejsze kwestie dotyczące formularza PIT-37

Deklaracja podatkowa Pit 37 jest przeznaczona dla podatników, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Pity z wykorzystaniem druku PIT-37 składają generalnie osoby pracujące na etacie, ale formularz PIT37 będzie właściwy dla wszystkich osób, które w ciągu roku podatkowego nie miały obowiązku do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te są opłacane przez ich pracodawców, czyli płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy dana osoba pracuje na podstawie podpisanej z pracodawcą umowy o pracę, czy też umowy zlecenia.

Druk PIT-37 zakłada obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od podstawy opodatkowania stanowiącej dochód podatnika. Podatek oblicza się więc od różnicy pomiędzy przychodem i kosztem jego uzyskania. Podatnicy składający formularz PIT-37 w Urzędzie Skarbowym mają możliwość zastosowania w nim licznych ulg i preferencji podatkowych:

 • Preferencji dla współmałżonków, polegającej na złożeniu na jednym druku PIT rozliczenia wspólnego dla małżonków,
 • Preferencji dla samotnych rodziców, wychowujących dziecko, polegającej na złożeniu rozliczenia wspólnie z dzieckiem,
 • Ulgi prorodzinnej,
 • Ulgi internetowej,
 • Ulgi odsetkowej, na zasadach praw nabytych,
 • Ulgi rehabilitacyjnej,
 • Odliczenia w związku z darowizną: na cele organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele krwiodawstwa,
 • Ulgi na nowe technologie,
 • Ulgi związanej z odliczaniem składek ZUS itp.

Formularz PIT37 musi trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku rozliczenia podatkowego. Wypełniany jest na podstawie przekazanej informacji podatkowej – PIT-11 lub PIT-40.

Kto składa PIT-37?

Pity na drukach PIT-37 składają nie tylko osoby pracujące na podstawie umów o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik zatrudniony jest u danego pracodawcy na podstawie umowy stałej, czasowej czy na zastępstwo. Pit 37 będzie właściwym formularzem podatkowym także i dla tych podatników, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Rozliczenie na druku PIT-37 złożą do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego podatnicy, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT-37 jest popularną formą rozliczenia podatkowego w Polsce (obok PIT-36).

Instrukcja wypełnienia PIT37

Dokładne informacje o wypełnianiu formularza podatkowego PIT-37 dostępne są w specjalnych broszurach informacyjnych, po które można postarać się w Urzędzie Skarbowym. W zależności od tego, kto rozlicza się z fiskusem na druku PIT37, nieco inaczej należy podejść do wypełniania – np.: zależnie od tego, czy podatnikiem jest samotny rodzic, czy też będzie to wspólna deklaracja małżonków. Dla przykładu, opisujemy, na co winni zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT 37 podatnicy-małżonkowie (opis pochodzi właśnie z ww. broszury informacyjnej):

„Podatnicy opodatkowujący swoje dochody łącznie z dochodami małżonka wypełniają zarówno pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”. W przypadku podatników, którzy:

 1. w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 2 - kolejność wypełnienia ww. pozycji ustalają sami podatnicy, pamiętając jedynie, że należy ją zachować we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach,
 2. w poz. 6 zaznaczyli kwadrat nr 3 - pozycje „podatnik” wypełnia osoba, która zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jej małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub osoba, która pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jej małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania.”