Podatki

Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych

Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska23.12.20238 min.
Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych

Federacja służb mundurowych to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające byłych i obecnych funkcjonariuszy formacji mundurowych. Powstało w celu integracji środowiska, obrony interesów zawodowych i prestiżu służb, a także aktywności społecznej i charytatywnej. Skupia kilkadziesiąt organizacji regionalnych i branżowych, które współdziałają na rzecz poprawy warunków służby, umacniania więzi koleżeńskich oraz pomocy potrzebującym.

Kluczowe wnioski:
 • Federacja zrzesza byłych i obecnych funkcjonariuszy służb mundurowych
 • Działa na rzecz integracji środowiska i obrony jego interesów
 • Prowadzi aktywność społeczną i charytatywną
 • Skupia wiele organizacji regionalnych i branżowych mundurowych
 • Współdziała dla poprawy warunków służby i pomocy potrzebującym

Działalność i cele Federacji służb mundurowych

Federacja służb mundurowych jest ogólnopolską organizacją non-profit, która zrzesza stowarzyszenia i związki byłych oraz obecnych funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych. Została powołana w 1992 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz środowiska służb mundurowych.

Głównym celem Federacji jest integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych, obrona ich interesów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych. Poza tym Federacja zajmuje się popularyzacją wiedzy o historii, tradycji i dokonaniach formacji mundurowych, upowszechnia etos służby oraz kulturę policyjną i wojskową. Prowadzi też szeroką działalność społeczną i charytatywną.

Cele Federacji realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, występowanie z inicjatywami legislacyjnymi, prowadzenie akcji edukacyjnych i popularyzatorskich (m.in. w szkołach i uczelniach wyższych). Federacja współpracuje także z organizacjami weteranów i kombatanckimi innych państw oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami mundurowymi.

Dodatkowo Federacja zajmuje się propagowaniem aktywnego, zdrowego trybu życia i rekreacji wśród członków stowarzyszeń zrzeszonych, na przykład poprzez organizację imprez sportowych i turystycznych dla grup mundurowych.

Aktywność charytatywna

Ważnym obszarem działania Federacji służb mundurowych jest aktywność charytatywna. Celem tych działań jest niesienie pomocy osobom potrzebującym - przede wszystkim weteranom, inwalidom oraz rodzinom funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie lub zostali ranni.

Federacja prowadzi działania pomocowe we współpracy z fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Najczęściej są to zbiórki darów rzeczowych lub finansowe. Zebrane środki wykorzystuje się na zapomogi, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, a nawet na budowę domów dla weteranów w trudnej sytuacji materialnej i ich rodzin.

Historia powstania Federacji

Federacja służb mundurowych została powołana w 1992 roku w celu scalenia rozproszonych inicjatyw samopomocowych środowisk mundurowych i budowy silnej reprezentacji ich interesów.

Pomysł utworzenia takiej organizacji narodził się na początku lat 90-tych, kiedy to Polska - po transformacji ustrojowej - stanęła przed wyzwaniem przebudowy struktur siłowych państwa. Zjednoczenie środowisk mundurowych miało więc wesprzeć reformę i modernizację służb, a także obronę praw i interesów funkcjonariuszy.

Oficjalnie Federacja powstała 1 grudnia 1992 roku - tego dnia odbył się I Zjazd Federacji. Organizacja szybko rosła w siłę i zrzeszała kolejne stowarzyszenia. Dynamiczny rozwój sprawił, że obecnie należy do niej kilkadziesiąt stowarzyszeń i ponad 100 tys. członków indywidualnych.

Kongresy i władze Federacji

Najwyższą władzą Federacji jest Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Pomiędzy kolejnymi kongresami, organem decyzyjno-wykonawczym jest Zarząd Główny. Jest on wybierany przez Zjazd i kieruje działalnością Federacji do czasu następnych wyborów.

Federacja służb mundurowych posiada bardzo rozbudowaną strukturę terenową - istnieje 16 oddziałów wojewódzkich, działających na szczeblu lokalnym i regionalnym. W ramach Federacji funkcjonują także grupy eksperckie, piony rzecznika prasowego i zespoły tematyczne - np. ds. bezpieczeństwa lub legislacji.

Struktura organizacyjna Federacji

Federacja zrzesza kilkadziesiąt stowarzyszeń i związków branżowych służb mundurowych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Do głównych należą:

 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Stowarzyszenie Emerytów Żandarmerii Wojskowej
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
 • Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM
Obecny prezes Federacji Bogusław Nizieński
Liczba członków ponad 100 tys.
Oddziały wojewódzkie 16

Oprócz stowarzyszeń, do Federacji należą także osoby indywidualne - emeryci i renciści resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Pod względem organizacyjnym Federacja działa więc na dwóch poziomach:

 • zrzeszonych organizacji branżowych i środowiskowych
 • indywidualnych członków (emerytów i rencistów mundurowych)

Dzięki takiej strukturze, głos Federacji jest reprezentatywny dla kilkuset tysięcy środowiska polskich służb mundurowych - zarówno tych w służbie czynnej, jak w stanie spoczynku.

Przynależność do Federacji służb mundurowych

Federacja służb mundurowych - stowarzyszenie służb mundurowych

Federacja służb mundurowych jest organizacją otwartą - mogą do niej przystępować nowe stowarzyszenia, odpowiadające celom statutowym Federacji. Jedynym formalnym wymogiem jest złożenie deklaracji członkowskiej i jej zatwierdzenie przez władze FSMM.

Oprócz organizacji, członkami zwyczajnymi Federacji mogą zostać także emeryci i renciści służb mundurowych, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających przebieg służby. Osoby te uzyskują członkostwo indywidualne w strukturach terenowych - oddziałach wojewódzkich.

Federacja służb mundurowych jest największą organizacją środowisk mundurowych w Polsce. Dzięki skupieniu wielu stowarzyszeń branżowych, zyskała silną reprezentację i możliwość efektywnego działania na rzecz całego środowiska.

Organizacje i osoby wstępujące do Federacji muszą akceptować jej Statut i cele działania. Zobowiązują się także do opłacania składek członkowskich w podstawowej wysokości ustalanej corocznie przez władze FSMM.

Aktywność Federacji na rzecz środowiska mundurowego

Federacja służb mundurowych prowadzi szeroką działalność na rzecz środowisk funkcjonariuszy i pracowników cywilnych mundurowych resortów.

Jednym z głównych obszarów aktywności jest reprezentowanie interesów grup zawodowych służb mundurowych na forum publicznym, kontakty z administracją rządową i parlamentem oraz zabieganie o modernizację i poprawę warunków służby.

Federacja występuje z własnymi inicjatywami legislacyjnymi dotyczącymi spraw emerytalno-rentowych, socjalnych i zdrowotnych funkcjonariuszy. Prowadzi także działania promujące etos służby i umacniające więzi środowiskowe - organizuje uroczystości, spotkania koleżeńskie i imprezy integracyjne dla mundurowych.

Wsparcie dla weteranów i osób poszkodowanych

Bardzo ważnym obszarem działalności Federacji jest pomoc weteranom i innym funkcjonariuszom poszkodowanym podczas służby oraz rodzinom poległych. W tym celu podejmowane są działania o charakterze organizacyjnym, prawnym, medycznym i materialnym.

Federacja udziela wsparcia przy załatwianiu spraw emerytalno-rentowych, pomaga w uzyskaniu odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Angażuje się także w zbiórki pieniędzy na protezy, wózki inwalidzkie i inny sprzęt rehabilitacyjny dla poszkodowanych funkcjonariuszy.

Współpraca Federacji ze służbami mundurowymi

Federacja służb mundurowych aktywnie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi podległymi MSWiA, MON oraz innymi formacjami mundurowymi. Główne płaszczyzny tej kooperacji to:

 • wymiana informacji na temat sytuacji w resorcie i problemach środowiska,
 • konsultacje dotyczące projektów aktów prawnych regulujących służbę,
 • organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, sportowym i integracyjnym.

Przykładem regularnej współpracy są cykliczne spotkania przedstawicieli Federacji z kierownictwem Policji, Straży Granicznej, SOP czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Odbywają się także wspólne obchody świąt państwowych oraz policyjnych i wojskowych, z udziałem pocztów sztandarowych FSMM.

Ponadto, przedstawiciele Federacji są zapraszani do udziału w uroczystościach organizowanych przez akademie i szkoły resortowe - wpisując się w działalność edukacyjną i popularyzatorską na rzecz służb mundurowych.

Podsumowanie

Federacja służb mundurowych jest ogólnopolską organizacją non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki byłych oraz obecnych funkcjonariuszy formacji mundurowych. Powstała w 1992 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija - obecnie należy do niej kilkadziesiąt podmiotów i ponad 100 tys. członków indywidualnych.

Główne cele działania Federacji to integracja środowiska mundurowego, obrona praw i interesów funkcjonariuszy, działalność edukacyjna i popularyzatorska dotycząca służb, a także szeroko pojęta aktywność społeczna. Realizowane jest to między innymi poprzez współpracę z administracją publiczną, inicjatywy legislacyjne oraz pomoc socjalną i charytatywną.

Federacja służb mundurowych posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną - działa poprzez zrzeszone stowarzyszenia branżowe i regionalne oddziały. Prowadzi też szeroką współpracę ze służbami mundurowymi w zakresie wymiany informacji, wspólnych działań edukacyjnych i integracyjnych. Dzięki skupieniu wielu środowisk, Federacja stała się kluczową organizacją reprezentującą interesy mundurowych w Polsce.

Podsumowując, Federacja służb mundurowych od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz polskich formacji mundurowych - zarówno tych w służbie czynnej, jak i w stanie spoczynku. Broni prestiżu i interesów środowiska, ale też propaguje wartości i etos mundurowy w społeczeństwie. Jej działalność przyczynia się do integracji i solidarności tego środowiska.

Najczęstsze pytania

Federacja służb mundurowych (FSMM) jest ogólnokrajową organizacją typu non-profit, zrzeszającą kilkadziesiąt branżowych stowarzyszeń i związków byłych oraz czynnych funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych.

Nadrzędnym celem Federacji jest integracja środowiska służb mundurowych, obrona ich interesów zawodowych i prestiżu, a także działalność społeczna i edukacyjna na rzecz popularyzacji wiedzy o formacjach mundurowych.

Członkami Federacji mogą zostać organizacje skupiające funkcjonariuszy i pracowników mundurowych, spełniające kryteria statutowe, a także indywidualnie emeryci i renciści służb mundurowych.

Federacja działa w oparciu o zrzeszone organizacje członkowskie i 16 oddziałów regionalnych na poziomie województw. Posiada też rozbudowane struktury krajowe z zarządem, organami doradczymi i grupami eksperckimi.

Federacja zapewnia członkom m.in. pomoc prawną i wsparcie w załatwianiu spraw socjalno-bytowych, możliwość udziału w działaniach integracyjnych i rekreacyjnych, subsydiowanie imprez okolicznościowych i wycieczek. Oferuje także zniżki na różne usługi w ramach porozumień partnerskich.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak odliczyć internet od podatku? Ulga za internet 2020
 2. Podatek od najmu deklaracja - Rozliczenie umowy najmu mieszkania
 3. Deklaracja PIT 36 – formularz, druk, jak wysłać online
 4. Urząd Skarbowy Praga Północ - Jagiellońska Warszawa
 5. PIT 28A do druku 2019 PDF - druki do pobrania
Autor Monika Wasilewska
Monika Wasilewska

Jestem doświadczoną podróżniczką, która od wielu lat przemierza świat. Dzielę się na blogu praktycznymi poradami związanymi z podróżowaniem - jak tanio kupić bilety lotnicze, gdzie szukać noclegów czy jak zorganizować wyprawę na własną rękę. Opowiadam o najciekawszych miejscach, które odwiedziłam i polecam Wam je z czystym sercem. Zapraszam w inspirującą podróż!

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

ZUS Żywiec - Godziny otwarcia i Kontakt
PodatkiZUS Żywiec - Godziny otwarcia i Kontakt

ZUS Żywiec - wszystkie niezbędne informacje o godzinach otwarcia, numerze telefonu 33 861 38 91, lokalizacji oraz możliwości załatwienia spraw w placówce przy ul. Dworcowej 38. Dowiedz się jak dojechać, gdzie zaparkować oraz jak umówić e-wizytę.