Duży kredyt i budowa domu od fundamentów a ulgi podatkowe w rozliczeniach Pity


Budowa domu od fundamentów, to poważna, szeroko zakrojona inwestycja, która może trwać całymi latami, a to z uwagi na wysokie koszty. Nie każdy inwestor będzie od razu dysponował gotówką i oszczędnościami, które pozwalają na realizację takiej budowy, stąd też bardzo często jest ona dotowana z pieniędzy pozyskanych z kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku.

 

Jeśli kredyt przeznaczony jest na budowę domu od fundamentów, to śmiało można powiedzieć, że jest to cel mieszkaniowy, stwarzający możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w rozliczeniach rocznych. Rozliczenia Pity będą mogły ujmować ulgę mieszkaniową jednakże wyłącznie na zasadzie praw nabytych. Takie ulgi podatkowe nie istnieją bowiem w najnowszych przepisach ustawy o PIT.

Ulga odsetkowa i jej konstrukcja

Rozliczenia Pity podatników budujących dom od fundamentów na kredyt z banku będą mogły ujmować ulgi podatkowe w postaci ulgi odsetkowej, jeśli kredyt na mieszkanie został zaciągnięty do końca 2006 roku. W zasadzie, musiał być zaciągnięty w takiej perspektywie czasowej kredyt na cele mieszkaniowe, wymienione w, nieobowiązującej w chwili obecnej, ustawie o PIT.

Ulga odsetkowa polega na możliwości dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania podatku faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi zamieszkałemu w Polsce na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Wymagane jest, aby inwestycja ta była prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciwnym wypadku rozliczenia Pity podatników nie będą mogły jej ujmować.

Cele mieszkaniowe, ujęte w uldze odsetkowej, o której mowa w dawnej ustawie o PIT, to cele obejmujące:

 • Budowę domu mieszkalnego,
 • Zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego z rynku pierwotnego, od gminy albo od osoby, która wybudowała taki budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • Wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
 • Nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Nie ma możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej, jeśli kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przez podatnika – owszem, został spożytkowany na cele mieszkaniowe, ale owymi celami było nabycie budynku mieszkalnego lub mieszkania z tzw. drugiej ręki, czyli z rynku wtórnego.

Rozszerzenie ulgi odsetkowej

Ustawa o PIT z 6 listopada 2008 roku rozszerzyła zakres ulgi odsetkowej, dzięki czemu podatnicy mają możliwość odliczania odsetek od kredytów zaciągniętych na spłatę kredytów mieszkaniowych, albo też od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, bądź kredytu zaciągniętego na spłatę takiego kredytu mieszkaniowego. Upraszczając, do grona możliwych opcji rozliczenia ulgi odsetkowej dodano kredyty refinansowe, z tym, że kredyt mieszkaniowy uprzednio musiał być zaciągnięty przed końcem 2006 roku, kiedy to ulga odsetkowa przestała obowiązywać.

Możliwe jest odliczenie w rozliczeniu podatkowym ulgi odsetkowej od kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego na spłatę również i innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, niż tylko kredyt mieszkaniowy. W takim przypadku jednak, odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlegają wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która proporcjonalnie przypada na cel mieszkaniowy.

Odliczenie ulgi

Przy rozliczaniu ulgi odsetkowej w rocznej deklaracji podatkowej od podstawy opodatkowania można odliczyć wyłącznie taką sumę odsetek kredytowych, jaka mieści się w ustawowym limicie. Z limitu kredytowego za dany rok korzystają podatnicy, którzy w takim roku ukończyli inwestycję. Jeśli więc inwestycja w budowę domu od fundamentów na kredyt mieszkaniowy zakończyła się np. w 2008 roku, kredytobiorca w odliczeniach ulgi podatkowej stosuje limit z tamtego roku, wynoszący 212 870 zł. Dla poszczególnych lat limity przedstawiają się następująco:

 • 2002-2007 – 189 000 zł,
 • 2008 – 212 870 zł,
 • 2009 – 234 460 zł,
 • 2010 – 264 810 zł,
 • 2011 – 325 990 zł,
 • 2012 – 279 160 zł.

Aby skorzystać z ulgi odsetkowej w rozliczeniach rocznych, podatnik musi:

 • nie tylko zaciągnąć kredyt w odpowiednim terminie na cele mieszkaniowe,
 • ale również skończyć np. budowę domu przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na jego budowę.

Ulga na VAT

Materiały budowlane zakupione na potrzeby budowy domu od fundamentów zawierają w sobie obecnie stawkę 23% podatku VAT. Część tego podatku można odzyskać, stosując zwrot podatku VAT. Ulgi podatkowe tego rodzaju przysługują na materiały budowlane, które przed 1 maja 2004 roku były opodatkowane stawką 7% VAT, a później 22 i 23% VAT, czyli stawką podstawową. Listę materiałów, od których można odzyskać część podatku VAT prezentuje rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa. Jedynie jeszcze w 2014 roku było można wnioskować do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT.