Druk Pit-36L - jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową


Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wyboru formy opodatkowania swoich dochodów lub przychodów. Od decyzji podjętej w tym względzie uzależnione będzie to, na jakim druku podatkowym będzie on rozliczał się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z form opodatkowania na zasadach ogólnych jest opodatkowanie według podatku liniowego w wysokości 19%.

 

Podatek liniowy jest opłacany od dochodów, czyli po odliczeniu od przychodów osiągniętych przez podatnika w danym czasookresie, kosztów ich uzyskania. Podatek płacony jest zawsze w jednakowej wysokości – 19%, bez względu na to, jak duże dochody osiągnął w danym roku podatkowym podatnik. Deklaracja podatkowa Pit w przypadku podatku liniowego jest składana na druku PIT36-L. Druk PIT36-L nie umożliwia uwzględnienia licznych ulg i odliczeń podatkowych, właściwych dla skali podatkowej. Formularze PITy na drukach PIT-36L można składać w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku, za który następuje rozliczenie.

Dla kogo PIT-36L?

Jak zostało powiedziane, druk PIT36-L przeznaczony jest dla podatników rozliczających się z fiskusem według podatku liniowego. Taka deklaracja podatkowa Pit będzie korzystna dla przedsiębiorców, w przypadku których wysokie dochody osiągane w skali roku byłyby tak duże, że zobowiązywałyby podatnika do zastosowania w rozliczeniach drugiego progu skali podatkowej w wysokości 32%.

Opodatkowanie liniowe będzie właściwe dla podatników, którzy przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oświadczyli, że właśnie w taki sposób będą rozliczali się z fiskusem. W toku wykonywania działalności gospodarczej również można wybrać podatek liniowy jako formę rozliczania się z dochodów pozyskiwanych z działalności gospodarczej, ale takie oświadczenie o wyborze formy liniowej opodatkowania musi został złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie do 21 stycznia danego roku podatkowego, w którym ma mieć zastosowanie podatek liniowy.

Rozliczenie liniowe

Deklaracja podatkowa Pit w związku z podatkiem liniowym składana jest w Urzędzie Skarbowym na druku PIT36-L. Druk PIT36-L pozwala na uwzględnienie w deklaracji i obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • Opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS,
  • Opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Ulgi abolicyjnej,
  • Składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

W deklaracji PIT36-L możliwe jest przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.