Dochody z pracy na etacie plus dodatkowe z umowy o dzieło - czy rozliczam się na PIT-37?


Dochody z pracy na etacie są pozyskiwane przez pracownika za pośrednictwem płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego płatnik zobowiązany jest do przekazywania zaliczek podatkowych co miesiąc do urzędu skarbowego oraz do wystawienia dla wszystkich swoich pracowników informacji podatkowych PIT-11 w terminie do końca lutego danego roku podatkowego. Pracownicy dzięki nim mogą poprawnie wypełnić swoje PITy. Jak jednak potraktować dochody dodatkowe z umowy o dzieło, które podatnik pozyskiwał w tym samym czasie co praca na etacie? Czy może złożyć formularz PIT roczny na jednym druku PIT-37 ujmując w nim obie grupy dochodów z poprzedniego roku podatkowego?

 

Rozliczenie roczne etatu

PIT pracownika etatowego dokonywany jest najczęściej na druku PIT-37. Formularz ten jest przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku pracowników etatowych.

Pracując na etacie podatnik po zakończeniu roku podatkowego otrzymuje od pracodawcy informację podatkową PIT-11stanowiącą podstawę rozliczenia podatkowego rocznego na druku PIT-37.

Dla kogo jeszcze PIT-37?

Deklaracja PIT-37 jest popularnym rozliczeniem podatkowym wśród polskich podatników. Wypełniana jest ona jednak nie tylko przez pracowników etatowych, ale wszystkich podatników, którzy uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową i samodzielnie nie odprowadzali zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego w jakiejkolwiek formie.

Druk PIT-37 tym samym jest właściwy na skonstruowanie deklaracji rocznej PIT emerytów, rencistów, czy osób pozyskujących dochody z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło, tj. umów cywilnoprawnych. Między innymi chodzi tu o rozliczenie pracy dodatkowej, czyli pracy na umowę o dzieło czy umowę zlecenie.

Jak rozlicza się w praktyce umowy o dzieło?

Praca na umowę o dzieło zwykle ma charakter pracy dodatkowej, dorywczej, z której podatnik pozyskuje dodatkowy dochód. Podbudowuje on budżet domowy rodziny, ale zwykle nie jest głównym dochodem podatnika.

Wszelkie regulacje dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych znajdują się w przepisach Kodeksu cywilnego. Są to umowy dwustronne, zawierane m.in. przez pracownika i pracodawcę, do których zaliczana jest umowa o dzieło. Nazywana jest ona także umową rezultatu, ponieważ o odpowiedni rezultat tutaj chodzi. W ramach umowy o dzieło pracownik, czyli przyjmujący zlecenie, zobowiązuje się do wykonania w sposób należyty określonego w umowie dzieła, zaś pracodawca, czyli osoba zlecająca wykonanie dzieła, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie.

Pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o dzieło, nie będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskiwanych w ten sposób dochodów. Przy tego typu stosunkach pracy płatnikiem jest pracodawca. Musi on pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyjmującego wykonanie zlecenia, czyli pracownika. Pracownik w kolejnym roku podatkowym powinien uzyskać od pracodawcy informację podatkową PIT-11 na podstawie której rozlicza się z urzędem skarbowym.

Rozliczanie dochodów z umowy o dzieło i etatu

Jeśli w poprzednim roku podatkowym podatnik uzyskiwał dochody z pracy na etacie oraz dodatkowe dochody z umowy o dzieło, może rozliczyć się łącznie z nich na jednym druku PIT. Wystarczy, że w tym celu skorzysta z formularza podatkowego PIT-37. Druk ten powinien jednak uwzględniać informacje dochodowe z obu PIT-11, jakie uzyskał podatnik od swoich pracodawców, bez względu na to, czy jest to jego praca etatowa czy praca dorywcza.

Zeznanie podatkowe roczne Pit-37 musi zostać złożone do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującego po roku rozliczenia. Druk ten pozwala na uwzględnienie licznych ulg i preferencji podatkowych.