Dochody z giełdy a PIT - przepisy, druki, rady


Dochody z giełdy należą do grupy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestorzy grający na giełdzie i pozyskujący z tego tytułu zyski muszą złożyć właściwe druki pity i opłacić podatek dochodowy. Jaki formularz PIT będzie właściwy w ich przypadku? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć po przepisy podatkowe ustawy o PIT z 26 lipca 1991 roku. Przedstawiamy rady dla podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody z giełdy, a obecnie będzie chciał się z nich prawidłowo rozliczyć.

 

Dochody z giełdy do opodatkowania

Inwestor rozpoczynający inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych, nie od razu osiąga dochód kapitałowy do opodatkowania. Dochody z giełdy są bowiem pozyskiwane dopiero wtedy, gdy inwestor odsprzeda posiadane akcje z zyskiem. Dochody z giełdy generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie, gdy akcje spółek znajdujące się we władaniu inwestora zostaną odsprzedane z zyskiem. Świadczą o tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Dochody giełdowe są klasyfikowane do grupy dochodów kapitałowych i pociągają za sobą obowiązek opodatkowania ich podatkiem PIT oraz wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym. Formularz PIT musi zostać złożony we właściwym względem jego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym. Dochody z giełdy powstają z  tytułu odpłatnego zbycia posiadanych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających i z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Inwestor może uzyskiwać dochody giełdowe z tytułu objęcia:

  • akcji, w spółkach mających osobowość prawną,
  • wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak rozliczyć się z dochodów z giełdy?

Podatnik, który w poprzednim roku podatkowym pozyskał dochód z giełdy, powinien rozliczyć się z tego tytułu na odpowiednim druku PIT w polskim Urzędzie Skarbowym.

Najczęściej dochody z giełdy pozyskiwane są nie tyle przez samego inwestora, ile za pośrednictwem biura maklerskiego lub maklera. Deklaracja podatkowa ujmująca dochody giełdowe podatnika pozyskane w poprzednim roku podatkowym, wypełniana jest na podstawie informacji podatkowej, jaką podatnik powinien uzyskać w odpowiednim terminie od pośrednika, prowadzącego dla niego rachunek inwestycyjny.

Firma maklerska, będąca pośrednikiem w pozyskiwaniu dochodów giełdowych powinna wystawić dla podatnika informację podatkową z wykorzystaniem druku PIT-8C. Musi ją przekazać inwestorowi w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

PIT-8C, podobnie jak informacja podatkowa PIT-11, jaką otrzymują m.in. pracownicy na etatach, jest podstawą do wypełniania deklaracji rocznych. W PIT-8C płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wyszczególnić:

  • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych,
  • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału klienta w zyskach osób prawnych,
  • dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Podstawą opodatkowania dochodów giełdowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie dochód podatnika, różnica pomiędzy przychodem z tytułu gry na giełdzie, a kosztem jego uzyskania, czyli na przykład kosztem zakupu akcji i obsługi maklerskiej. Dochody giełdowe są objęte podatkiem giełdowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Rozliczenie roczne dochodów z giełdy wypełniane jest na druku PIT-38. Powinno ono obejmować wszystkie informacje zgromadzone na formularzu PIT-8C, a jeśli podatnik korzystał w danym roku podatkowym z usług kilku maklerów, musi w PIT-38 ująć wszystkie dane z przekazanych mu druków PIT-8C.

PIT-38 składany jest przez podatników w Urzędach Skarbowych w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, podobnie jak większość popularnych formularzy podatkowych. Podatnik w tym samym terminie zobowiązany jest do opłacenia wyliczonego na podstawie dochodów giełdowych podatku giełdowego należnego fiskusowi.

Jeśli natomiast podatnik pozyskiwał samodzielnie dochody giełdowe, musi sam rozliczyć się z PIT-38, wpisując w nim przychody i koszty ich uzyskania z tytułu inwestycji giełdowych.