Dochody małoletniego dziecka a PIT rodziców


Prawo w Polsce nie zabrania pozyskiwania dochodów przez osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. Jeśli jednak dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatnik musi je rozliczyć. W zależności od źródła uzyskiwania dochodów w odmienny sposób będą one rozliczane. Dochody małoletniego dziecka mogą być między innymi rozliczanie w PIT rodziców. W jaki sposób?

 

Rodzice rozliczają się z dzieckiem

W wielu sytuacjach, kiedy małoletnie dziecko uzyskuje dochody, powinny one zostać rozliczone w PIT rodziców. Rodzice powinni sprawdzić w przepisach ustawy o PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) czy w konkretnym przypadku mają obowiązek rozliczenia się wraz z dzieckiem. Nie chodzi tu o rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, choć i w tym przypadku istnieje możliwość uwzględnienia w PIT rodzica dochodów małoletniego dziecka.

Rozliczenie PIT rodzica z dochodami małoletniego dziecka w przeciwieństwie do preferencyjnego rozliczenia rocznego osoby samotnie wychowującej dziecko, musi zostać złożone na PIT-36 do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika. Nawet jeśli podatnik generalnie powinien rozliczyć się na druku PIT-37, to obowiązek rozliczenia również dochodów nieletniego dziecka bądź podopiecznego sprawia, że zeznanie musi wykorzystywać druk PIT-36. Dodatkowo, powinien wypełnić załącznik PIT/M, na którym wyszczególniane są dochody niepełnoletnich pociech.

Rodzic ma obowiązek doliczenia w swojej deklaracji rocznej PIT-36 dochodów małoletniego dziecka, jeśli pochodzą one z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej lub są nagrodami za wyniki w sporcie lub nauce. Łącznie z dochodami rodzica rozliczeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody z pracy wykonywanej przez dziecko i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania.

W praktyce, rozliczenie rodzica z dochodami pozyskanymi przez małoletnią pociechę wygląda w ten sposób, że w pierwszej kolejności podatnik wyszczególnia w zeznaniu podatkowym własne dochody, które pozyskał w poprzednim roku podatkowym, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%, bez względu na to, czy były one pozyskiwane za pośrednictwem płatnika czy samodzielnie przez podatnika. Jeśli w ubiegłym roku podatnik w ogóle nie osiągał dochodów opodatkowanych skalą podatkową, to dla rozliczenia wspólnie z dzieckiem składa PIT-36, w którym ujmuje tylko dochody dziecka. W przeciwnym wypadku będą one podlegały zsumowaniu z dochodami rodzica. Ich suma opodatkowana jest według stawki 18% przy dochodach poniżej progu 85 528 zł oraz według stawki 32% podatku dochodowego od nadwyżki ponad wskazany, roczny dochód. Podatnik może skorzystać dodatkowo z ulgi prorodzinnej w PIT z dzieckiem. Jeśli rodzic korzysta z ulgi na jedno dziecko, będzie musiał dodatkowo spełnić kryterium dochodowe, aby móc odliczyć taką ulgę w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Oprócz deklaracji PIT-36 rodzic doliczający dochody małoletniego dziecka do swoich własnych, musi złożyć jednocześnie załącznik PIT/M właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie rozliczają się wspólnie, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego rodziców.

Dziecko rozliczy się samodzielnie

Ustawa o PIT przewiduje, że niektóre dochody małoletnich dzieci pozyskane w poprzednim roku podatkowym mogą być rozliczane także na indywidualnej deklaracji PIT dziecka. W takiej sytuacji dziecko samodzielnie może wypełnić deklarację podatkową, albo z pomocą rodzica czy biura rachunkowego, a następnie złożyć ją do Urzędu Skarbowego. Nie ma jednak prawa do złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją podatkową, bowiem małoletni nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Ich podpis nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych, dlatego deklaracja małoletniego dziecka podpisywana jest przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Niepełnoletni będą rozliczali samodzielnie w ramach indywidualnego zeznania podatkowego PIT dochody pochodzące z:

  • pracy na podstawie umowy o pracę,
  • pracy na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • praw autorskich prac małoletniego,
  • udzielonych licencji przez małoletniego,
  • stypendiów naukowych, socjalnych itp. (o ile nie są one zwolnione z opodatkowania),
  • przedmiotów oddanych do swobodnego.

Własne rozliczenie roczne z tytułu osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym dochodów złożą również małoletnie dzieci, których rodzice są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z rzeczy dziecka. Wówczas nie ma możliwości, aby osoba dorosła, formalnie będąca rodzicem, ale bez prawa do korzystania z dochodów dziecka, nie mogłaby doliczyć jego dochodów do swoich i w ten sposób je opodatkować. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, z jakiego źródła małoletnia osoba pozyskiwała dochody w poprzednim roku podatkowym.