Dochody małoletnich dzieci rozliczamy na formularzu PIT/M


Polskie prawo narzuca pewne ramy postępowania dla pracodawców zatrudniających osoby nieletnie w swoich przedsiębiorstwach. Niemniej małoletni mogą zarabiać, ale ich dochody będą podlegać w wielu przypadkach opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zarobki dzieci tym samym będą musiały być ujęte w rozliczeniu PIT rocznym. Niekoniecznie one same będą je składać w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku podatkowego. W wielu sytuacjach dochody małoletnich dzieci będą rozliczane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu dorośli rozliczający się z dochodów małoletnich dzieci, będą wypełniać formularz PIT/M. Jak tego dokonać i jakie rozliczenie roczne PIT będzie właściwe dla wykazania przed fiskusem dochodów dziecka podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak należy rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

 

Bez względu na to, ile lat ma podatnik uzyskujący przychody lub dochody, które na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu, muszą one być rozliczone z fiskusem. Małoletni może mieć obowiązek samodzielnego rozliczenia PIT w urzędzie skarbowym albo jego dochody zostaną doliczone do dochodów rodzica lub opiekuna i wykazane w ich deklaracjach podatkowych rocznych. Jeśli małoletni sam składa swoje zeznanie PIT w urzędzie skarbowym, nie podpisuje go własnoręcznie, ponieważ jego podpis jest nieważny. Nie ma on bowiem pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych. Deklarację podatkową sporządzoną na jego nazwisko muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni.  

Jeśli to rodzice rozliczają dochody małoletniego dziecka, są zobowiązani w tym celu wypełnić formularz PIT-36. Nie ma przy tym znaczenia, jaką deklarację podatkową rzeczywiście powinni złożyć w urzędzie skarbowym. W przypadku, gdy uzyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika lub bez takiego pośrednictwa, złożą deklarację PIT-36, w której wykażą swoje przychody oraz przychody swojego małoletniego dziecka. Oprócz tego będą zobowiązani do wypełnienia innych deklaracji, zgodnych z ewentualnym dodatkowym źródłem przychodów opodatkowanym w inny sposób niż skalą podatkową. Do deklaracji PIT-36 przy doliczaniu dochodów małoletniego dziecka rodzic musi dołączyć załącznik PIT/M. Do urzędu skarbowego trafiają deklaracje główne PIT rodziców i załącznik PIT/M w terminie złożenia rozliczenia rocznego, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Kiedy rodzic zobowiązany jest do rozliczenia dochodów dziecka?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletniego dziecka, które małoletni pozyskał w poprzednim roku podatkowym, będą podlegały opodatkowaniu wraz z dochodami rodzica, jeśli pochodzą one z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, czy z nagród za wyniki w sporcie i nauce. W takich przypadkach w załączniku PIT/M - rodzic wypełniający zeznanie podatkowe PIT-36 wraz z dochodami dziecka, powinien wykazać przychody małoletniego, z wyjątkiem przychodów pozyskanych z:

  • pracy zawodowej, tj. stosunku pracy, umów zlecenie lub umów pokrewnych;
  • stypendiów;
  • rozporządzania przedmiotami oddanymi dziecku do osobistego użytku.

Jeśli w poprzednim roku podatkowym osoba niepełnoletnia pozyskała dochody z jednego lub kilku podanych powyżej źródeł, będzie musiała sama rozliczyć się z fiskusem, składając zeznanie podatkowe na własne nazwisko. Podpis pod takim formularzem składa opiekun prawny niepełnoletniego. Co więcej, takie rozliczenie będzie koniecznością, jeśli rodzice małoletnich dzieci pozyskujących dochody są pozbawieni prawa do pobierania pożytku z ich rzeczy.

W przeciwnym razie rodzic bądź rodzice, w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego, wypełniają wspólny druk PIT-36, uwzględniając w nim dochody pozyskane przez małoletnie dziecko w poprzednim roku podatkowym. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. PIT-36 podatnik może złożyć samodzielnie, jako rozliczenie wspólne współmałżonków lub jako zeznanie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko, o ile spełnia warunki do zastosowania takich preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli małżonkowie nie rozliczają się razem, na jednej deklaracji podatkowej, to dochody ich małoletnich dzieci dzieli się na pół i proporcjonalnie dolicza do dochodu każdego z rodziców. Rodzice mogą skorzystać przy tym z przysługujących im ulg i odliczeń rocznych, jeśli sami osiągnęli dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Należy pamiętać, że na przykład ulgę na dziecko w takiej deklaracji można wykorzystać, jeśli dochód małoletniego w poprzednim roku podatkowym był nie większy niż kwota wolna od podatku, która wynosi 3091 zł, a podatnik wychowywał lub sprawował opiekę nad dzieckiem przez co najmniej jeden dzień w ciągu całego roku podatkowego.