Dochody kapitałowe i PIT38 - dla inwestorów


Inwestorzy dokonujący różnorodnych inwestycji, pozyskujący w danym roku podatkowym dochody kapitałowe, powinni dokonać ich rozliczenia składając własne Pity do Urzędu Skarbowego, na drukach PIT38. Druk Pit-38 składany jest w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego następującym po roku rozliczenia. Jak wypełnić ten formularz i jak w praktyce rozlicza się dochody kapitałowe pochodzące z różnych inwestycji?

 

Podstawowe informacje na temat formularza PIT-38

Pit-38 jest formularzem rozliczenia podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeznaczony jest on dla podatników, którzy prywatnie zajmują się dokonywaniem obrotu papierami wartościowymi lub zbywaniem udziałów w spółkach. Podstawą rozliczenia podatkowego właściwie są dochody kapitałowe, czyli przychód z tytułu inwestycji kapitałowych pomniejszony o koszt jego uzyskania. Pity inwestorów na drukach PIT38 nie tylko są składane w związku z inwestycjami giełdowymi. Pit-38 złożą osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskali prywatnie, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody w związku z:

●     Odpłatnym zbyciem:

  •  Papierów wartościowych,
  •  Pożyczonych papierów wartościowych,
  •  Pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  •  Udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

●     Objęciem udziałów, akcji, w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak wypełnić PIT-38?

Formularz PIT-38 jest wypełniany najczęściej na podstawie informacji podatkowej przekazanej podatnikowi przez np. biuro maklerskie, za pośrednictwem którego dokonywał on prywatnych inwestycji i uzyskiwał dochody kapitałowe. Taka informacja podatkowa powinna zostać sporządzona na druku PIT-8C. Znajdują się w niej wszelkie niezbędne dane do rozliczenia podatkowego. Pity podatników mogą uwzględniać wiele różnych inwestycji, dlatego też podatnik może otrzymać kilka formularzy PIT-8C, które po zsumowaniu powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznej deklaracji podatkowej Pit-38.

Jeśli jednak inwestor dokonywał inwestycji samodzielnie, poza rachunkiem inwestycyjnym i bez pomocy biura maklerskiego, wówczas nie otrzyma informacji podatkowej PIT-8C, a i tak będzie miał obowiązek samemu wypełnić formularz PIT38.

W deklaracji tej wykazuje się przychody kapitałowe oraz koszty ich uzyskania. Dodatkowo podatnik powinien wykazać w niej też niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, jakie podatnik uzyskał w poprzednim roku podatkowym. Dochody kapitałowe podlegają wykazaniu i rozliczeniu wyłącznie w ramach deklaracji PIT38.

PIT38 nie daje możliwości skorzystania z preferencyjnego wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Jeśli oboje współmałżonków uzyskuje dochody kapitałowe, będą oni zobowiązani do złożenia oddzielnie względem siebie dwóch druków Pity w Urzędzie Skarbowym na formularzach Pit-38.

Dochody kapitałowe obłożone są stawką 19% podatku dochodowego. Nie można zastosować w rozliczeniu rocznym PIT-38 kwoty wolnej od podatku, więc bez względu na to, ile dochodu osiągniemy z tytułu inwestycji, zawsze będzie trzeba zapłacić od niego 19% podatku dochodowego. Jedynie od dochodów niepodlegających opodatkowaniu na mocy dwustronnych, międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania można nie płacić podatku od dochodów kapitałowych. Od podatku zwolniona jest sprzedaż papierów wartościowych nabytych na giełdzie przed 2004 rokiem oraz dochody ze sprzedaży akcji NFI do założonego ustawowo limitu.

Inwestorzy uzyskujący dochody kapitałowe nie mają obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych w trakcie trwania roku podatkowego.