Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Do jakich i czy w ogóle odliczeń i ulg upoważnia rozliczenie PIT-28?


Rozliczenie PIT-28 jest właściwe dla podatników, którzy stosują do opodatkowania swoich przychodów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowiec może pozyskiwać przychody albo z działalności gospodarczej albo z umów najmu prywatnego i podobnych. Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów, jaka dostępna jest w polskich przepisach podatkowych. Czy rozliczenie PIT-28 umożliwia jakiekolwiek odliczenia z tytułu ulg i preferencji podatkowych? Czy jakiekolwiek ulgi podatkowe mogą być ujęte w deklaracji PIT ryczałtowca?

 

Podstawy opodatkowania ryczałtem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nazywany w skrócie ryczałtem, to uproszczona metoda opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niektórych grup przychodów. Podatek ryczałtowcy odprowadzają według stawki ustalonej przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Podstawą opodatkowania ryczałtem jest przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania.

Ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym wskazuje w art. 6, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych pochodzące z tytułu prowadzenia przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a bez znaczenia przy tym jest, czy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania od otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji płatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałtowcem nie może zostać dowolny podatnik. Jest to metoda opodatkowania dostępna tylko dla niektórych podatników. Mogą ją zastosować przedsiębiorcy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub osoby fizyczne, które prowadzą umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, poza działalnością gospodarczą.

Ryczałt ewidencjonowany będzie dostępną metodą opodatkowania z tytułu konieczności opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców, jeśli:

  • w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro
  • rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów

W przypadku przedsiębiorców można wybrać ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej już na etapie rejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy wpisać ryczałt we wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca może także na początku roku podatkowego zgłosić chęć rozliczania się ryczałtowo ze swoich przychodów w kolejnym roku podatkowym.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wynajmują prywatnie mieszkanie, mogą one opodatkować się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale podobnie jak przedsiębiorcy powinny zawiadomić organ skarbowy o tym wyborze do 20 stycznia. Jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie trwania roku podatkowego, a chce być ryczałtowcem, musi złożyć zawiadomienie o wyborze ryczałtu w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podobnie jest w przypadku ryczałtowego opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze.

Ulgi podatkowe a ryczałt

Podstawą prawną wyznaczającą zasady rozliczania się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnicy ryczałtowcy nie mają dostępu do większości preferencji i odliczeń podatkowych. Nie mają możliwości rozliczenia wspólnie ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ani prawa np. do ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci. Mogą jednak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i z ulgi na darowiznę.

Ulga rehabilitacyjna jest dostępna dla ryczałtowców, jeśli posiadają oni orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub są opiekunami osób niepełnosprawnych. W ramach takiego odliczenia można zastosować także ulgę na leki.

Ostatnią z ulg dostępnych dla ryczałtowców będzie ulga na darowizny przekazane na rzecz kultu religijnego, kościoła, na cele pożytku publicznego lub z tytułu krwiodawstwa.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi, ryczałtowcy rozliczają się z fiskusem z wykorzystaniem formularza rocznego PIT-28, który musi trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie do końca stycznia danego roku podatkowego.