Już 16 milionów Polaków rozliczyło się z podatku, dołącz do nich!

Program PITy 2020

Dla kogo najkorzystniejsze opodatkowanie w postaci karty podatkowej


Jedną z możliwych form opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej w Polsce, jest karta podatkowa. Opodatkowanie kartą podatkową nie jest uzależnione od wysokości osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów lub przychodów.

 

Kartowicze płacą podatek dochodowy w stałej wysokości, ale niestety również i wówczas, gdy nic nie zarabiają na swojej działalności, albo działalność generuje straty. Kiedy deklaracja podatkowa roczna przy karcie podatkowej będzie korzystna dla podatnika, a kiedy inne formy opodatkowania będą niosły za sobą dla niego większe korzyści?

Najważniejsze informacje o karcie podatkowej

Karta podatkowa zaliczana jest do ryczałtowych form odprowadzania podatku dochodowego od pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz fiskusa. Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, ustalonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego dla konkretnej działalności gospodarczej. Pod uwagę przy wyliczaniu ryczałtu podatku przy karcie podatkowej brane jest również i to, w jakim mieście prowadzona jest działalność. Mniej zapłacą kartowicze funkcjonujący w miastach o małej liczbie mieszkańców.

Nie każdy przedsiębiorca ma możliwość wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jest ona ograniczona pod względem rodzajów działalności, które mogą wykonywać kartowicze.

Przy karcie podatkowej deklaracja podatkowa roczna składana jest na druku PIT-16A w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego, który następuje po roku rozliczenia. PIT-16A nie umożliwia skorzystanie z preferencji w opodatkowaniu, czyli z możliwości złożenia wspólnego rozliczenia podatkowego łącznie ze współmałżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kartowicze nie mogą też korzystać z licznych ulg podatkowych czy pomniejszać podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu.

Jak stać się kartowiczem?

Jeśli przedsiębiorca chciałby opodatkować swoją działalność kartą podatkową , musi w formularzu rejestracyjnym CEiDG-1 poinformować o wyborze takiej formy opodatkowania, albo też złożyć wniosek na druku PIT-16 o zastosowanie opodatkowania w takiej formie do Urzędu Skarbowego, w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Działalność przedsiębiorcy musi być dopuszczona do opodatkowania kartą podatkową, aby było to możliwe. Karta podatkowa nie będzie mogła zostać zastosowana w przypadku działalności korzystającej z usług osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że będzie chodziło o zlecenie typowo specjalistycznych usług. Kartowicze nie mogą prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, ani ich małżonkowie nie mogą prowadzić działalności w takim samym zakresie. Tylko działalność wykonywana w Rzeczypospolitej Polskiej może być opodatkowana kartą podatkową.

Po zgłoszeniu opodatkowania kartą podatkową, organ skarbowy w drodze decyzji ustali wysokość podatku oraz terminy zapłaty podatku w danym roku podatkowym.

Najczęściej z karty podatkowej mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Często kartowiczami zostają reprezentanci wolnych zawodów, którzy chcą do minimum uprościć kwestie formalne i podatkowe w swojej działalności zarobkowej.

Kiedy karta podatkowa będzie korzystna?

Najbardziej korzystne opodatkowanie kartą podatkową będzie dla przedsiębiorców posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach, którzy nie ponoszą zbyt wysokich kosztów działalności gospodarczej i którzy nie chcą prowadzić skomplikowanej księgowości. Karta podatkowa będzie korzystna dla przedsiębiorstw jednoosobowych, niezatrudniających pracowników, bowiem wówczas wysokość podatku dochodowego będzie niższa.

Korzyścią wynikającą z karty podatkowej jest niewątpliwie to, że podatnicy rozliczający się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ten właśnie sposób, są objęci zwolnieniem od obowiązku:

  • Wpłacania zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc lub co kwartał,
  • Składania zeznań podatkowych,
  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Musza jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury za wykonane usługi czy sprzedane towary. Mają obowiązek przechowywania takich dokumentów księgowych w kolejności numerów, w okresie pięciu lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym, nastąpiło ich wystawienie. Muszą też prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie.

Kolejnym atutem karty podatkowej jest płatność podatku dochodowego. Ustaloną wartość podatku odprowadza się co miesiąc do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. To naczelnik Urzędu Skarbowego ustali wysokość miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, indywidualnie dla przedsiębiorcy, posiłkując się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą pracowników oraz liczbą mieszkańców miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy podatnika.

Karta podatkowa nie zawsze będzie korzystną formą opodatkowania działalności. Na przykład, może ona stać się niekorzystna przy działalności prowadzonej sezonowo. Wtedy przedsiębiorca zarabia tylko w niektórych miesiącach w roku, a podatek dochodowy w formie karty podatkowej musi odprowadzić każdego miesiąca, bez znaczenia dla fiskusa pozostaje to, czy wypracował on w danym miesiącu jakikolwiek przychód, czy też poniósł stratę.