Deklaracja roczna na druku Pit 37 oraz Pit-36 - różnice między dwoma popularnymi drukami


Najpopularniejszą w Polsce metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozostaje opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Taka metoda opodatkowania powoduje, że deklaracja roczna podatnika powinna zostać wypełniona z wykorzystaniem druku Pit 37 lub Pit 36. Są to popularne wśród podatników druki PITy. Zarówno Pit-36, jak i Pit-37 powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jak wypełnić druk PIT-36 lub PIT-37? Dla kogo dokładnie takie rozliczenia podatkowe będą przeznaczone?

 

Podobieństwa popularnych formularzy PIT

W obu przypadkach druk podatkowy, PIT-36 lub PIT-37, zostanie wybrany dla rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Oba formularze są bardzo podobne do siebie, bowiem podstawą ich opodatkowania jest dochód podatnika, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Takie popularne wśród podatników druki PITy umożliwiają ponadto wykorzystanie w nich licznych ulg i preferencji podatkowych, przekazania 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz zastosowanie kwoty wolnej od podatku, zmniejszającej należność wobec fiskusa. Zgodny jest także termin rozliczenia podatkowego - 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin graniczny na rozliczenie formularzy PIT-36 i PIT-37 ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, zwykle w praktyce na 2 maja. Można je złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej urzędzie, albo wysłać pocztą tradycyjną lub internetową. Wszystkie druki podatkowe w takim przypadku są traktowane na równi względem siebie.

Kto wypełni PIT-36 lub PIT-37 jako swój formularz podatkowy?

Podstawowe różnice pomiędzy formularzami PIT-37 i PIT-36 tkwią w tym, dla kogo dokładnie są one przeznaczone. Druki Pit37 powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, ale za pośrednictwem płatnika. Podatnicy złożą skutecznie i zgodnie z obowiązującym stanem prawa podatkowego formularz PIT-37, jeśli  w poprzednim roku nie byli zobowiązani do samodzielnego obliczania i odprowadzania na rzecz fiskusa zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku.

Według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, PIT-37 jest właściwym drukiem PIT dla rozliczenia dochodów uzyskiwanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej, albo przychodów pochodzących z tytułu:

 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • umów aktywizacyjnych,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • stypendiów,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Z kolei drugi z popularnych druków podatkowych, Pit36, przeznaczony jest na rozliczenie podatkowe osób, które pozyskiwały w poprzednim roku podatkowym dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika. W efekcie PIT-36 wybiorą osoby, które:

 • Uzyskiwały dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z tytułu zawarcia umowy o podobnym charakterze.
 • Stosowały kredyt podatkowy, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Były zobowiązane do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • Sprzedały nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008.
 • Osiągały dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.
 • Posiadały źródła przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.
 • Były zobowiązane do doliczenia do swoich dochodów wynagrodzenia uzyskanego przez małoletnie dzieci.